SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 Sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen geçici 78 nci madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18.09.2018 tarihi mesai bitimine kadar Enstitü Müdürlüğümüze şahsen veya noter vekaleti ile başvuru yapmaları gerekmektedir.

İlgili Kanun Maddesi :

"GEÇİCİ MADDE 78- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir&hellip&rdquo

 

Önemli NOT: Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar başvuramazlar.

 

İSTENİLEN BELGELER

  1. - Başvuru Dilekçesi ( Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ )
  2. - Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  3. - Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  4. - Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

 

Not : Kesin kayıt hakkı kazandığı halde hiç kayıt yaptırmayan öğrencilerden yukarıdaki istenen belgelere ilave olarak

  •  -  Aslı ibraz edilmek şartıyla diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi,
  •  - Aslı ibraz edilmek şartıyla Yüksek Lisans programı için Lisans, doktora programı için Yüksek Lisans ve Lisans   öğreniminde aldığı dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin (Transkript) fotokopisi.