SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEMEL TIP BİLİMLERİ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Çevresel etkenlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir
P.Ç.2 Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar
P.Ç.3 PÇ8 Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygular
P.Ç.4 Temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir
P.Ç.5 Hasta ve hastalıkları biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla bütün olarak değerlendirir
P.Ç.6 Çağdaş hekimlik anlayışına uygun hasta yönetiminin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular
P.Ç.7 Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır
P.Ç.8 Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır
P.Ç.9 Tanı ve tedavi için gereken mesleki becerileri uygular
P.Ç.10 Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar
P.Ç.11 Mesleğini özveriyle uygular
P.Ç.12 Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir
P.Ç.13 Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir
P.Ç.14 Kanıta dayalı tıbbın ilkelerine dayanarak, tıbbi bilgilerin bilimsel temellerini eleştirel olarak değerlendirir