SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.3
Sosyal hizmetin mesleki etik ilke ve değerler bilgisini öğrenir.
P.Ç.4
Sosyal hizmet uygulama alanları ve sosyal hizmet kuramları bilgisini edinir.
P.Ç.2
İnsan davranışı ve sosyal çevre ile iletişim becerileri hakkında bilgi edinir.
P.Ç.1
Sosyal hizmette araştırma yöntem ve teknikleri bilgisi edinir.
P.Ç.5
Sosyal hizmet kuruluşlarında yönetimini öğrenir. Çalıştığı alan ile ilgili sosyal hizmete ilişkin bilgilere sahip olur, birey, grup, topluma sunulacak hizmete yönelik verileri yorumlayarak ortaya koyar ve uygular.
P.Ç.6
Çalışmak istediği alana yönelik araştırma konusu belirler, analiz eder, elde ettiği kazanımlar sonucu literatür bilgileri ile beraber uygun araştırma yöntemi seçer ve yaptığı araştırmada elde ettiği sonuçları analiz eder.
P.Ç.9
Etik ilkeler çerçevesinde uygulama yapar.
P.Ç.8
Sosyal hizmetin kuram bilgilerini farklı uygulama alanlarına aktarır.
P.Ç.7
İnsan gelişimini öğrenir ve sosyal çevreyi tanır. Birey, aile, grup, toplum ve kurumlarla iletişim kurar.
P.Ç.14
Sosyal hizmetin uygulama alanlarında araştırma yapar ve mesleki literatürü yorumlar.
P.Ç.13
Sosyal hizmet kuruluşlarını yönetme becerisi kazanır. Uygulamada birey, aile ve toplum bazındaki sosyal hizmet uygulamalarına yönelik lisans öğrencilerine olumlu rol modeli olacak şekilde hareket ederek kendi alanındaki sosyal hizmet uygulamalarını yerine getirir.
P.Ç.10
İş yaşamında, bağımsız sorumluluk alabilen bir meslek üyesi olur.
P.Ç.11
Bireysel olarak ödev hazırlar ve sunum yapar. Öğretim üyeleri tarafından verilen ödev çalışmaları, bilimsel projeler, makale sunumu ve öğrencilerin uygulamalarında görev alır.
P.Ç.12
Yüksek lisans tezinin uygulama kısmını bireysel olarak gerçekleştirir.
P.Ç.20
Farklı düzeydeki müracaatçılara yönelik uygulamalarını mesleki etik değer ve standartlara uygun olarak gerçekleştirir.
P.Ç.19
Farklı uygulama alanlarında sosyal hizmetin mesleki rollerini üstlenme ve müracaatçı sistemlerinin gereksinmeleri ile kaynakları bir araya getirme konusunda sorumluluk alır. Sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanır.
P.Ç.17
Sosyal çevrenin insan davranışı üzerindeki etkisini bilir ve müdahalelerinde insanların gelişim dönemlerinin özelliklerine göre davranır. Birey, aile, grup, toplum ve kurumlarla mesleki uygulamalarında iletişim becerilerini en üst düzeyde kullanır.
P.Ç.15
Sosyal hizmetin uygulama alanlarına ve uygulanacak yeni hizmet modellerine ilişkin araştırmalar yapar ve sosyal hizmet literatüründeki çalışmaları takip etme sorumluluğunu alır.
P.Ç.18
Sosyal hizmet ile ilgili mesleki beceri gerektiren girişimleri uygular. Sosyal hizmet kuruluşlarının yönetimi ve işleyişi ile ilgili sorumluluk alırlar.
P.Ç.16
Bilgisayar ortamında literatür takip eder, tarama yapar, gerekli bilgisayar programlarını kullanır ve etkin şekilde uygular.
TYYÇ1
Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini açıklar, etik davranır
TYYÇ2
Sosyal hizmetlerin daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sosyal hizmetler politikası çalışmalarına katkıda bulunur.
TYYÇ3
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ4
Sosyal hizmetler alanındaki güncel gelişmeleri ulusal ve uluslararası düzeyde değerlendirir
TYYÇ5
Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ6
Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakışaçısıyla inceler ve bunları geliştirmek üzere gereğini yapar.
TYYÇ7
Sosyal hizmetler alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
TYYÇ8
Sosyal hizmetler alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
TYYÇ9
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.
TYYÇ10
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir
TYYÇ11
İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
TYYÇ12
Sosyal hizmetler alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.
TYYÇ13
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sosyal hizmetler alanındaki alt uzmanlık dallarında güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir
TYYÇ14
Sosyal hizmetler alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.
TYYÇ15
Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.
TYYÇ16
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.
TYYÇ17
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
TYYÇ18
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
TYYÇ19
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
TYYÇ20
Alanı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.
TYYÇ21
Sosyal hizmetler alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren hususları kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
TYYÇ22
Sosyal hizmetler alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.
TYYÇ23
Sosyal hizmetler alanında edindiği alt uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır
TYYÇ24
Sosyal hizmetler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.
TYYÇ25
Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.
TYYÇ26
Sosyal hizmetler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.
TYYÇ27
Sosyal hizmetler alanında yaptığı araştırmanın raporunu yazar.