SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
Patolojinin temel kavramlarını öğrenir.
P.Ç.1
Işık mikroskobunu kullanmayı ve dokuları histolojik yapılarına göre ayırt etmeyi öğrenir.
P.Ç.3
Alanında bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenir.
P.Ç.4
Bilimsel ve etik kurallara uygun davranmayı öğrenir.
P.Ç.5
Anlatılan sistemdeki hastalıkları tanır ve makroskobik-mikroskobik bulgularını bilir.
P.Ç.7
Rutin çalışmalar için patoloji laboratuvarını hazırlamayı öğrenir.
P.Ç.8
Rutin doku takibi ve boyamaları ve preparat hazırlamayı öğrenir.
P.Ç.6
Işık mikroskobunda dokularda normal ve patolojik değişiklerin ayrımını öğrenir.
P.Ç.9
Hayvan türlerine göre nekropsi yöntemlerini bilir ve uygular
P.Ç.13
Elde ettiği sonuçları bilimsel ortamlarda yazılı ve sözlü sunmayı öğrenir.
P.Ç.10
Farklı disiplinlerle ortak çalışmayı ve elde edilen bilgileri yorumlamayı öğrenir
P.Ç.14
Patoloji alanında bir çalışmayı planlamayı, yapmayı ve sonuçlarını yorumlamayı öğrenir.
P.Ç.11
Kesilen hayvanların karkas ve organ muayenesinde gözlenen lezyonları makroskobik olarak tanır ve hastalığın sonucunu halk sağlığı açısından değerlendirir.
P.Ç.12
Kesilen hayvanların karkas ve organ muayenesinde gözlenen lezyonları makroskobik olarak tanır ve hastalığın sonucunu halk sağlığı açısından değerlendirir.
TYYÇ1
Varsa kendi uzmanlık alanı dışındaki problemlerde diğer uzmanlarla ilişki kurarak, ekip üyesi olarak çözüme katkıda bulunur.
TYYÇ2
Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır, alınan görevi becerileri doğrultusunda yerine getirir.
TYYÇ3
Eğitimini tamamladığı yüksek lisans programının kendisine sağladığı yetki v sorumlulukların farkında olarak mesleği icra etme bilincinde olur.
TYYÇ4
Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri eleştirel yolla değerlendirerek, alanıyla ilgili edinmesi gereken yeni bilgileri ve bilgi kaynaklarını belirler ve öğrenim gereksinimlerini gidereceği etkinliklere katılır.
TYYÇ5
Bilimsel bilgiyi üretme ve kullanıma sokma metotlarını kavrar.
TYYÇ6
Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak ve mesleki paydaşlarla da iletişimde olarak bölgesel veya uluslararası düzeydeki alanına ilgili sorunlara çözüm yolları geliştirir, sorunu çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir
TYYÇ7
Uzmanlık alanına ilgili bilgileri farklı disiplin alanlarına ilişkin bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda çözüme katkı sağlayacak bilimsel bilgi ve çözüm önerisi oluşturur.
TYYÇ8
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayarak tanımlar.
TYYÇ9
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, herhangi bir veteriner hekimliği çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahiptir.
TYYÇ10
Alanında edindiği bilgileri kullanarak, uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri oluşturur.
TYYÇ11
Eğitim aldığı alanda edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
TYYÇ12
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslar arası kanun ve yönetmelikleri tanır
TYYÇ13
Mesleki gelişimini sağlayacak her türlü etkinlik ve üretilmiş bilgiyi değerlendirerek, gerçekleştireceği çalışmalarda kullanır.
TYYÇ14
Çevre sağlığı kurallarını tanımlar ve korumaya yönelik uygulamaları yapar.
TYYÇ15
Uzmanlık düzeyinde edindiği bilgiyi ülke ve bölgenin ihtiyaçlarının bilincinde olarak uygular ve savunma yeterliliğine sahip olur.
TYYÇ16
Alanı ile ilgili konularda strateji geliştirir ve kullanır.
TYYÇ17
Alanıyla ilgili olarak güncellenen her türlü bilgiyi (bilimsel bilgi, mevzuat, vb) takip eder ve gerektiğinde kullanır.
TYYÇ18
Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz veya yöntem kurgular; elde ettiği verilere göre çözüm ve/veya tedavi alternatifi sunar.
TYYÇ19
Alanı ile ilgili her türlü verinin (saha gözlemleri, üretilmiş bilimsel bilgi, vb) derler ve amaca yönelik olarak değerlendirilerek yorumlar
TYYÇ20
Mesleki yetenek ve yetkilerinden yola çıkarak toplum bilinciyle sosyal projeler planlar ve hayata geçirir.
TYYÇ21
Meslek kurul ve kuruluşlarında alanı ile ilgili görevler alır.
TYYÇ22
Yüksek lisans alanına ilişkin bilgilerini kullanarak, halk ve hayvan sağlığını ilgilendiren konularda ilgili kurullarda sorunun tanımlanması ve çözüm önerilerine ilişkin bilgiler verir ve etkinlikler düzenler.
TYYÇ23
Dünya gündemini yakından takip eder, olaylara duyarlılık gösterir.
TYYÇ24
Gerek mesleki uygulamaları ve gerekse sosyal ilişkiler düzeyinde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ25
Alanındaki mesleki gelişimini devam ettirmek ve sosyal ilişkileri kurabilecek düzeyde (en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyi) en az bir yabancı dili kullanır.