SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
histoloji_ve_embriyoloji_(tip) Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Işık mikroskobik seviyede histolojik yapıları tanır.
P.Ç.2 Alanında bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenir.
P.Ç.3 Sağlık Bilimlerine İlişkin Bilgi Toplama ve Edindiği Bilgileri Uygulama Becerisi
P.Ç.4 Bilimsel Sorgulama ve Hipotez Oluşturma Becerisi
P.Ç.5 Literatür Tarama ve Değerlendirme Becerisi
P.Ç.6 Deney Tasarlama,Yapma, Verileri Analiz Edebilme ve Değerlendirebilme Becerisi
P.Ç.7 Deneysel Araç ve Gereç Tanıma ve Uygun Şekilde Kullanabilme Becerisi
P.Ç.8 Disiplinler-arası Takım Çalışması Yapabilme Becerisi
P.Ç.9 Medikal Problemleri Tanıma, Formülize etme ve Çözme Becerisi
P.Ç.10 Bilgisayarı Araştırmalarda ve Veri Analizlerinde Etkin Kullanabilme Becerisi
P.Ç.11 Yapılan Deneysel Çalışmaların Ulusal ve Uluslararası Bilime Sağlayacağı Katkıyı Anlama Becerisi
P.Ç.12 Etkin Yazılı ve Sözlü İletişim/Sunum Becerisi
P.Ç.13 Mesleki ve Etik Sorumluluğu Anlama ve Uygulama Becerisi
P.Ç.14 Hayat Boyu Öğrenimin Önemini Kavrama ve Uygulama Becerisi