SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm Başkanı: Doç.Dr. Belgin AKIN

Erasmus Koordinatör: Doç.Dr. Fatma TAŞ ARSLAN

Farabi Koordinatör: Doç.Dr. Fatma TAŞ ARSLAN

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Yrd.Doç.Dr. Şerife KURŞUN

Amacı: Profesyonel hemşirelik bilincine ve felsefesine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, hemşireliğe özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, model/kuram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırmaya katılabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve hemşirelik eğitimine aktarabilen ve kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir.

Vizyon: Hemşirelik lisansüstü eğitim alanını ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilir bir konuma getirmek, klinik uygulamalarda değişim öncüsü olan, bilimsel yeterliliğe sahip ve farkındalığı yüksek mesleki uzman yetiştirmektir.

Misyon: Çağdaş bilgi ile donanmış, sorun çözme yeteneğine, bilim insanı ve araştırmacı kimliğine sahip, insani ve mesleki özdeğerlerini özümsemiş, kültürlü ve çağdaş bireyler yetiştirerek nitelikli eğitim vermektir. Bilgi toplumu için gerekli bilimsel bilgiyi kullanma becerilerine sahip, bilgi teknolojisini, finans ve insan kaynaklarını en iyi şekilde kullanabilen yüksek lisans öğrencisi yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı altında 1996 yılında Tezli Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Programın yürütülmesinde 5 öğretim üyesi (2 doçent, 3 yardımcı doçent) görev almaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Tezli yüksek lisans programına hemşirelik ya da sağlık memurluğu lisans diplomasına sahip olan, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün diğer koşullarını yerine getiren (Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği-Resmi Gazete: 18 Mayıs 2014/sayı: 29004, madde 25) (http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/300/yon.pdf) ve Hemşirelik Anabilim Dalı tarafından yapılan bilim sınavında başarılı olan adaylar kabul edilmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Yurtdışında lisansüstü eğitime devam eden adaylar (Madde 10), üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitimine devam eden adaylar (Madde 12) ve tezsiz yüksek lisans programına devam eden adayların (Madde 37) kabulü Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Mezuniyet Şartları: Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili enstitünün esaslarınca belirlenen kriterleri tamamlayan öğrenciler mezun olur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir.

İstihdam Olanakları: Mezunlar, yüksek öğretim kurumlarında öğretim elemanı, sağlık kurum ve kuruluşlarında yönetici ve uzman hemşire olarak istihdam edilebilmektedir. Ayrıca pedogojik formasyon derslerini almış öğrenciler Teknik Meslek Liselerinin sağlık programlarında öğretmenlik yapabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Tezli yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlar doktora programının giriş koşullarını sağlamaları koşuluyla doktora programına başvurabilir.