SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
P.Ç.Program Çıktıları
P.Ç.1 Biyofiziğin temel kavramlarını öğrenir
P.Ç.2 Deney tasarlamayı, yapmayı, verileri analiz edebilmeyi ve değerlendirebilmeyi öğrenir
P.Ç.3 Bilimsel sorgulamayı ve hipotez oluşturmayı öğrenir
P.Ç.4 Literatür tarama ve değerlendirme becerisi kazanır
P.Ç.5 Disiplinler-arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanır
P.Ç.6 Etkin yazılı ve sözlü iletişim ve sunum becerisi kazanır
P.Ç.7 Bilgisayarı araştırmalarda ve veri analizlerinde etkin kullanabilme becerisi kazanır
P.Ç.8 Medikal problemleri tanıma, formülize etme ve çözme yetkinliği kazanır
P.Ç.9 Hayat boyu öğrenimin önemini kavrar ve uygular
P.Ç.10 Mesleki ve etik sorumluluğu anlama ve uygulama yetkinliği kazanır