MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili bilimsel ve mühendislik konularında yeterli ve güncel bilgiye sahip olmak, teorik ve uygulamalı olarak edindiği birikimi alanındaki problemlerin çözümüne yönelik kullanabilmek
P.Ç.3
Bilişsel, Uygulamalı, Karmaşık Metalurji ve Malzeme Mühendisliği sorunlarını anlayabilmek, bu problemleri formüle etme ve çözebilmek için gerekli modern analiz araç ve modellerini seçebilmek, uygun düzeyde bilgisayar, mühendislik yazılımları ve bilişim teknolojilerini kendi alanına uygulayabilecek yeteneğe kavuşmak,
P.Ç.2
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile ilgili sorunların çözümüne yönelik deneysel düzenek tasarlayabilme ve kurabilme, deney yapabilme, veri toplayabilme ve bu verileri analiz edebilme becerisini kazanmak
P.Ç.4
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanındaki her türlü projeyi geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisine sahip olmak, sorumluluğu altında çalışanları bu projeye dahil edebilme, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisini kazanmak
P.Ç.11
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme İlgili proje, çalışma sonucu bulguları, sonuçları ve çıkarımları rapor edebilme, teknik raporları yazabilme ve etkin şekilde sunabilme yeteneğini geliştirme
P.Ç.12
Tek başına ve/veya takım içinde çalışabilme, karar alabilme, girişimde bulunabilme, özgüvene sahip sahip olma, eleştirel değerlendirme ve orijinal çıkarımlar yapabilme
P.Ç.9
Bilgiye ulaşabilmek için uygun veri tabanlarını etkili biçimde kullanabilme, bilgiyi tanımlayabilme, ayıklayabilme ve ulaştığı bilgiyi ve görüşlerini aktarabilme yeteneği kazanılması
P.Ç.8
Öğrenme Yetkinliği Öğrenmeyi öğrenebilme, yönetebilme ve bunu ömür boyu sürdürebilme farkındalığının oluşması
P.Ç.5
İletişim ve Sosyal Yetkinlik Metalurji ve Malzeme bilimi alanındaki sözlü ve yazılı kaynakları takip edebilecek, meslekdaşları ile etkin bir iletişim kurabileceği en az bir adet yabancı dili öğrenme
P.Ç.6
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi, çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olma
P.Ç.7
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip, dürüst, vatandaşlık bilinci gelişmiş ve bu bilinç çerçevesinde uygun davranışlar sergileyebilme
P.Ç.10
Girişimciliğin, yeniliğin, ülkenin ekonomik temellerinin, sorunlarının ve önceliklerinin, sürdürülebilir kalkınmanın farkında olmak
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve kendidalları ile ilgilimühendislikkonularında yeterlialtyapıya sahiptir.
TYYÇ2
Matematik, fen bilimleri vekendi alanlardaki kuramsalve uygulamalı bilgilerimühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ3
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüleeder ve çözer, bu amaçlauygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçerve uygular.
TYYÇ4
Bir sistemi, sistem bileşeniniya da süreci analiz eder veistenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçikısıtlar altında tasarlar; budoğrultuda modern tasarımyöntemlerini uygular.
TYYÇ5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ6
Deney tasarlar, deney yapar,veri toplar sonuçları analizeder ve yorumlar.
TYYÇ7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlardaetkin olarak çalışır.
TYYÇ8
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ9
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veri tabanları ve diğerbilgi kaynaklarını kullanır.
TYYÇ10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğibilincindedir; bilim ve teknolojidekigelişmeleri izler ve kendini sürekliyeniler.
TYYÇ11
Matematik, fen bilimleri ve kendialanlardaki kuramsal ve uygulamalıbilgileri mühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ12
Mühendislik problemlerini saptar,tanımlar, formüle eder ve çözer, buamaçla uygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçer veuygular.
TYYÇ13
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da sürecianaliz eder ve istenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçi kısıtlaraltında tasarlar; bu doğrultuda moderntasarım yöntemlerini uygular.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamaları için gerekliolan modern teknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ15
Bireysel olarak ve çok disiplinlitakımlarda etkin olarak çalışır.
TYYÇ16
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ17
Sözlü ve yazılı etkin iletişimkurar; bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü B1 GenelDüzeyinde kullanır.
TYYÇ18
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
TYYÇ19
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ20
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincinde olur;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkında olur veçağın sorunları hakkındabilgiye sahiptir.
TYYÇ21
Mesleki ve etik sorumlulukbilincine sahiptir.
TYYÇ22
Proje yönetimi, işyeriuygulamaları, çalışanlarınsağlığı, çevre ve iş güvenliğikonularında bilinç;mühendislik uygulamalarınınhukuksal sonuçları hakkındafarkındalığa sahiptir.
TYYÇ23
Mühendislik çözümlerinin veuygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincindeolduğunu gösterir;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkındadır veçağın sorunları hakkındabilgi sahibidir.