MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Temel mühendislik bilgilerini maden mühendisliği problemlerine uygulayabilir.
P.Ç.12
Maden Mühendisliği ile ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama ve çözme becerisi kazanmıştır.
P.Ç.8
Deney tasarlama, gerçekleştirme, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
P.Ç.9
Disiplinler arası takım çalışması yapabilir.
P.Ç.4
Teknolojik gelişmeleri takip edebilir ve bu gelişmeleri kendi alanına uygulayabilir.
P.Ç.2
Meslekte profesyonellik ve etik sorumlulukların bilincindedir.
P.Ç.3
Sözlü ve yazılı iletişim becerisine sahiptir, mesleği ile ilgili alanlarda görüşlerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilir, mesleki standartlara uygun olarak seminer, tez ve rapor yazabilir ve sunabilir.
P.Ç.7
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahiptir.
P.Ç.10
Uluslararası platformda mesleğinin gereğini yerine getirebilecek mesleki yabancı dil bilgisine sahiptir.
P.Ç.11
Mesleği ile ilgili plan, proje, akım şeması çizme, tasarım yapma ve yorumlama becerisine sahiptir.
P.Ç.6
Proje yönetimi ve tesis işletimi konularında gerekli donanıma sahiptir.
P.Ç.5
Ülkemiz doğal kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman, araştıran ve sorgulayan bir mühendis olarak yetişmiştir.
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve kendidalları ile ilgilimühendislikkonularında yeterlialtyapıya sahiptir.
TYYÇ2
Matematik, fen bilimleri vekendi alanlardaki kuramsalve uygulamalı bilgilerimühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ3
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüleeder ve çözer, bu amaçlauygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçerve uygular.
TYYÇ4
Bir sistemi, sistem bileşeniniya da süreci analiz eder veistenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçikısıtlar altında tasarlar; budoğrultuda modern tasarımyöntemlerini uygular.
TYYÇ5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ6
Deney tasarlar, deney yapar,veri toplar sonuçları analizeder ve yorumlar.
TYYÇ7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlardaetkin olarak çalışır.
TYYÇ8
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ9
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veri tabanları ve diğerbilgi kaynaklarını kullanır.
TYYÇ10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğibilincindedir; bilim ve teknolojidekigelişmeleri izler ve kendini sürekliyeniler.
TYYÇ11
Matematik, fen bilimleri ve kendialanlardaki kuramsal ve uygulamalıbilgileri mühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ12
Mühendislik problemlerini saptar,tanımlar, formüle eder ve çözer, buamaçla uygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçer veuygular.
TYYÇ13
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da sürecianaliz eder ve istenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçi kısıtlaraltında tasarlar; bu doğrultuda moderntasarım yöntemlerini uygular.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamaları için gerekliolan modern teknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ15
Bireysel olarak ve çok disiplinlitakımlarda etkin olarak çalışır.
TYYÇ16
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ17
Sözlü ve yazılı etkin iletişimkurar; bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü B1 GenelDüzeyinde kullanır.
TYYÇ18
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
TYYÇ19
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ20
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincinde olur;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkında olur veçağın sorunları hakkındabilgiye sahiptir.
TYYÇ21
Mesleki ve etik sorumlulukbilincine sahiptir.
TYYÇ22
Proje yönetimi, işyeriuygulamaları, çalışanlarınsağlığı, çevre ve iş güvenliğikonularında bilinç;mühendislik uygulamalarınınhukuksal sonuçları hakkındafarkındalığa sahiptir.
TYYÇ23
Mühendislik çözümlerinin veuygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincindeolduğunu gösterir;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkındadır veçağın sorunları hakkındabilgi sahibidir.