FACULTY OF ENGINEERING
CHEMICAL ENGINEERING
CHEMICAL ENGINEERING
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.3
To have adequate and up to date information on the scientific and engineering fields related to Chemical Engineering, to use the theoretical and practical knowledge attained for the solution of problems in their field.
P.Ç.2
The creation of awareness of learning to learn, manage, and sustainability.
P.Ç.1
To have sufficient knowledge and awareness of the occupational safety, occupational health, social security rights, quality control and management, have environment and human health issues.
P.Ç.4
To understand the complex Chemical Engineering problems, to choose modern analytical tools and models necessary to solve these problems, appropriate level of computer, engineering software and information technology to achieve the ability to apply to their area.
P.Ç.6
To gain the skills in design and construct experimental set up, make experiment, collect datas, analyze these datas for the solution of problems related to Chemical Engineering
P.Ç.5
To develop the ability of writing reports about related projects, results and inferences, technical report writing and presenting effectively.
P.Ç.7
Ability to work in a team and/or individual, to take decisions, to attempt, to have self-confidence, to bring critical evaluation and different interpretations/approaches
P.Ç.8
To develop and implement all kinds of projects in the field of Chemical Engineering and to have the knowledge and skills, to participate employees in the project, to gain the skills in the professional event planning and management.
P.Ç.9
Ability to use appropriate databases to access information effectively, identify the knowledge, gaining the ability to extract and ability to transfer knowledge and views that reach.
P.Ç.10
Chemical Engineering will be able to follow oral and written sources in the field, learning at least one foreign language can communicate effectively with colleagues.
P.Ç.11
To have professional and ethical responsibility, honest, citizenship awareness and to exhibit appropriate behavior within the framework of this developed consciousness.
P.Ç.12
Be aware of entrepreneurship, innovation, economic base of the country, problems and priorities, sustainable development.
TYYÇ1
Matematik, fenbilimleri ve kendidalları ile ilgilimühendislikkonularında yeterlialtyapıya sahiptir.
TYYÇ2
Matematik, fen bilimleri vekendi alanlardaki kuramsalve uygulamalı bilgilerimühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ3
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüleeder ve çözer, bu amaçlauygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçerve uygular.
TYYÇ4
Bir sistemi, sistem bileşeniniya da süreci analiz eder veistenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçikısıtlar altında tasarlar; budoğrultuda modern tasarımyöntemlerini uygular.
TYYÇ5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ6
Deney tasarlar, deney yapar,veri toplar sonuçları analizeder ve yorumlar.
TYYÇ7
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlardaetkin olarak çalışır.
TYYÇ8
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ9
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veri tabanları ve diğerbilgi kaynaklarını kullanır.
TYYÇ10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğibilincindedir; bilim ve teknolojidekigelişmeleri izler ve kendini sürekliyeniler.
TYYÇ11
Matematik, fen bilimleri ve kendialanlardaki kuramsal ve uygulamalıbilgileri mühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ12
Mühendislik problemlerini saptar,tanımlar, formüle eder ve çözer, buamaçla uygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçer veuygular.
TYYÇ13
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da sürecianaliz eder ve istenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçi kısıtlaraltında tasarlar; bu doğrultuda moderntasarım yöntemlerini uygular.
TYYÇ14
Mühendislik uygulamaları için gerekliolan modern teknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ15
Bireysel olarak ve çok disiplinlitakımlarda etkin olarak çalışır.
TYYÇ16
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ17
Sözlü ve yazılı etkin iletişimkurar; bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü B1 GenelDüzeyinde kullanır.
TYYÇ18
Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
TYYÇ19
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ20
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincinde olur;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkında olur veçağın sorunları hakkındabilgiye sahiptir.
TYYÇ21
Mesleki ve etik sorumlulukbilincine sahiptir.
TYYÇ22
Proje yönetimi, işyeriuygulamaları, çalışanlarınsağlığı, çevre ve iş güvenliğikonularında bilinç;mühendislik uygulamalarınınhukuksal sonuçları hakkındafarkındalığa sahiptir.
TYYÇ23
Mühendislik çözümlerinin veuygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincindeolduğunu gösterir;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkındadır veçağın sorunları hakkındabilgi sahibidir.
TYYÇ24
Matematik, fenbilimleri ve kendidalları ile ilgilimühendislikkonularında yeterlialtyapıya sahiptir.
TYYÇ25
Matematik, fen bilimleri vekendi alanlardaki kuramsalve uygulamalı bilgilerimühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ26
Mühendislik problemlerinisaptar, tanımlar, formüleeder ve çözer, bu amaçlauygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçerve uygular.
TYYÇ27
Bir sistemi, sistem bileşeniniya da süreci analiz eder veistenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçikısıtlar altında tasarlar; budoğrultuda modern tasarımyöntemlerini uygular.
TYYÇ28
Mühendislik uygulamalarıiçin gerekli olan modernteknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ29
Deney tasarlar, deney yapar,veri toplar sonuçları analizeder ve yorumlar.
TYYÇ30
Bireysel olarak ve çokdisiplinli takımlardaetkin olarak çalışır.
TYYÇ31
Bilgiye erişir ve buamaçla kaynakaraştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ32
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynakaraştırması yapar, veri tabanları ve diğerbilgi kaynaklarını kullanır.
TYYÇ33
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğibilincindedir; bilim ve teknolojidekigelişmeleri izler ve kendini sürekliyeniler.
TYYÇ34
Matematik, fen bilimleri ve kendialanlardaki kuramsal ve uygulamalıbilgileri mühendislik çözümleri içinberaber kullanır.
TYYÇ35
Mühendislik problemlerini saptar,tanımlar, formüle eder ve çözer, buamaçla uygun analitik yöntemler vemodelleme tekniklerini seçer veuygular.
TYYÇ36
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da sürecianaliz eder ve istenen gereksinimlerikarşılamak üzere gerçekçi kısıtlaraltında tasarlar; bu doğrultuda moderntasarım yöntemlerini uygular.
TYYÇ37
Mühendislik uygulamaları için gerekliolan modern teknik ve araçları seçer vekullanır.
TYYÇ38
Bireysel olarak ve çok disiplinlitakımlarda etkin olarak çalışır.
TYYÇ39
Alanının gerektirdiği en azAvrupa Bilgisayar KullanmaLisansı İleri Düzeyindebilgisayar yazılımı ile birliktebilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ40
Sözlü ve yazılı etkin iletişimkurar; bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü B1 GenelDüzeyinde kullanır.
TYYÇ41
Teknik resim kullanarakiletişim kurar.
TYYÇ42
Bilgiye erişir ve bu amaçlakaynak araştırması yapar, veritabanları ve diğer bilgikaynaklarını kullanır.
TYYÇ43
Mühendislik çözümlerinin veuygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincinde olur;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkında olur veçağın sorunları hakkındabilgiye sahiptir.
TYYÇ44
Mesleki ve etik sorumlulukbilincine sahiptir.
TYYÇ45
Proje yönetimi, işyeriuygulamaları, çalışanlarınsağlığı, çevre ve iş güvenliğikonularında bilinç;mühendislik uygulamalarınınhukuksal sonuçları hakkındafarkındalığa sahiptir.
TYYÇ46
Mühendislik çözümlerinin veuygulamalarının evrensel vetoplumsal boyutlardakietkilerinin bilincindeolduğunu gösterir;girişimcilik ve yenilikçilikkonularının farkındadır veçağın sorunları hakkındabilgi sahibidir.