MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. HÜKMÜ ORHAN
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL JEOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  GENEL JEOLOJİ
E-Mail :  hukmu.orhan gmail.com
Telefon : 3322232188
Adres : Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Selçuklu/Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Fırat Üniversitesi19801990
Selçuk Üniversitesi1990 

  Akademik Yayınlar:

1. Koç Taşgın, C.,Orhan, H., Turkmen, I., and Aksoy, E., 2011, Soft sediment deformationstructures in the late Miocene Şelmo Formation around Adıyaman area,Southeastern Turkey, sedimentary geology, v. 235, pp 277-291.

2.Temur, S., Orhan, H. andDeli,A., 2009,  Geochemistry ofthe Limestone of Mortas Formation and Related Terra Rossa, Seydisehir, Konya,Turkey Geochemistry International, Vol. 47, No. 1, pp. 67–93.

3.Temur, S., Bölücek, C., Akgül, M.  and Orhan, H., 2008, ChemicalCharacteristics of Pyrites in the Derince Sulfide Deposit (Elazığ, EasternTurkey) Geochemistry International, 2008, Vol. 46, No. 7, pp.730–741

4.Temur, S., Orhan, H. and Deli,A.,, 2008,  Statistical Interpretation of Some Physicaland Chemical Data of the Tertiary Coal Deposits in Turkey GeochemistryInternational, Vol. 46, No. 4, pp. 409–422

5.Temur, S.,  Orhan, H. and Kurt, H.  2005. “Massand Volume Change Calculations of Maşatdaği (Alanya–Antalya) Bauxites fromSouthern Turkey”,Geochemistry International, 43, No. 2, 202–210,

6.Orhan,H., 1992, Importanceof Dust Storms in sandstone diagenesis: A Case Study Entrada Sandstone in Ghost Ranch Area, New Mexico, USA Jour. of                  Sedimentary Geology, v. 77, p.111-122.

7.Orhan, H., 1992, RecentHistory of the St. Joseph Peninsula Beaches, Florida, USA Journal of Ocean and Shoreline Manegement, v.17, no.1, p. 137-150.

8.Orhan, H., 1986,Depositional Environmental Study of Tuscaloosa Group in the Vicinity of Montgomery,Alabama In W.F. Tanner (Editor) Suite statistics and           sediment history Proceeding of Seventh Symposium on  Coastal            Sedimentology,Florida  State University Tallahassee, p.95- 112.

9.Demirpolat, S., Tanner, W.F., Orhan,H., Hodge, S.A. and Knoblauch, M.A., 1989, High- precision Study of FloridaShoreline Changes Coastal Zone'' 89 proceeding of the third internationalsymposium on Coastal management, p.            683-697.

 

10.Demirpolat, S., Tanner,W.F., Orhan, H., Hodge, S.A. andKnoblauch, M.A., 1989,             High-precision Mapping of Changes of Florida Shoreline W.F. Tanner      (Editor),Coastal Sediment Mobility Proceeding of Eighth Symposium on         Coastal Sedimentology, p.7-19.

11-Hummell, R.L., Orhan, H., 1986, CurrentSedimentological Studies of the Tuscaloosa Group (Cretaceous Alabama) In W.F.Tanner (Editor) Suitestatistics and           sedimenthistory Proceeding of Seventh Symposium on Coastal Sedimentology, Florida State University Tallahassee, p. 78- 94

 Yurt İçi Hakemli Dergilerde Basılan Makaleler

1. Deli, A. ve Orhan, H., 2007, Alacaatlı-Beytepe Köyü (GB Ankara) BölgesindeYüzeyleyen Jura- Kretase Yaşlı Çökellerin Stratigrafisi, S.Ü.Müh.-Mim.Fak.Derg., c.22, s.4, 60-78 

2. Temur, S., Orhan,H., Deli A., ve Karadağ, M.M., 2005, Seydişehir (Konya)Boksitlerinin Stratigrafik Konumu, Geosound / Yerbilimleri, 46, 1, 171 –189, Adana

3. Orhan, H., 1998, Tuz Gölühavzasındaki ( Şereflikoçhisar - Aksaray arası) Üst Kretase yaşlı Asmaboğazıformasyonunun diyajenetik özellikleri S.Ü.Müh.Mim.Fak. 20. yıl Jeoloji Sempozyumu Bildirileri ,361-372.

 

4. Orhan, H., Çetin, A. ve Karadağ,M.M., 1998, Çaltepe Formasyonu BüyükçaltepeDolomit Üyesinin (Seydişehir - Konya) sedimentolojik ve        Petroğrafik Özellikleri S.Ü.Müh.Mim.Fak. 20. yıl JeolojiSempozyumu Bildirileri ,373-380

 

5. Orhan, H. 1997, Akyokuş- Sarayköy (Konya batısı) cıvarındaki Üst Miyosen-          Alt Pliyosen yaşlı tatlısustromatolitleri Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, v.12,n.1

 

6. Muazzez ÇELİK, Abidin TEMEL, Hükmü ORHAN, Cemal TUNOĞLU , 1997, Economic Importance of Clay andAluminium Sulphate Occurences in West-Southwest of Konya, Turkey TurkishJ. Earth Sci., 6, 85-94.

 

7. Orhan, H., 1993, A comperative studyon the diagenesis of Entrada and Dakota Formation in Ghost Ranch area NewMexico USA Selçuk Üniversitesi        MühendislikFakültesi Dergisi, v.8,n.2, 18-25pp.

 

8. Orhan, H., 1993, Ghost Ranch (NewMexico-ABD) Bölgesindeki Entrada   KumtaşınınÇimentolanmasında Toz Fırtınalarının Rolü A.Suat Erk Jeoloji   Simpozyumu (2-5 Eylül 1991) Bildirileri, s.109-114.

 

 

9.Orhan, H., 1992,  Sedimanter İstiflerdeki Kırmızı TabakalarınOrijini Jeoloji             MühendisliğiDergisi, v.41, p. 104-108.

 

10.Orhan, H., 1991, Kumtaşlarındaİkincil Gözeneklilik Jeoloji Mühendisliği Dergisi ,            v.39, p. 15-21.

 

11.Orhan, H., 1991, Authigenic clayminerals in the Eolian Entrada sandstone in         Ghost Ranch area, New Mexico, USA Muhsin Zor(Editor), V. Ulusal Kil Sempozyumu,Anadolu Universitesi Yayınları No 528, Eskişehir, p 51-61.

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı19921995
S.Ü.Müh.Mim.Fak.Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanlığı19951998
S.Ü. Ereğli Meslek Yüksek Okulu Müdürü19992003

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji A.B.D.Anabilim Dali Bşk.20/02/2007 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
FACIES DETERMINATION AND INTERPRETATION
FASİYES TANIMLAMA VE YORUMLAMA (S.T.D.-1)
FASİYES TANIMLAMA VE YORUMLAMA (S.T.D.1)
LİSANS DANIŞMANLIK
LOW TEMPERATURE GEOCHEMISTRY
SEDIMENTARY ROCKS
STRATIGRAPHY AND SEDİMANTOLOGY
TUFA AND TRAVERTINE SEDİMENTOLOGY