MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. YAŞAR EREN
Fakülte Adı:  MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL JEOLOJİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  GENEL JEOLOJİ
E-Mail :  yeren selcuk.edu.tr
Telefon : 03322232263
Adres : Selçuk Üniversitesi Mühendislik fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Kampüs/KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi1985 
Batman Üniversitesi20112012
Selçuk Üniversitesi2012 

  Akademik Yayınlar:


Droop, G.T.R., Karakaya, M. Ç., Eren, Y. and N. Karakaya, 2005, Metamorphic Evolutionof Blueschists of the AltınekinComplex, Konya Area, South Central Turkey,Geological Journal, 40/4, 127-153.

Eren,Y., Kurt, H.,Rosselet, F. and  G.M. Stampfli, 2004, Palaeozoic Deformation and Magmatism in the Northern Area of the AnatolideBlock (Konya), Witness of the Palaeotethys Active Margin,
Eclogae Geologicae Helvetiae, 97/ 2, 293-306.

Eren, Y., 2001, The polyphase Alpine deformation atthe northern edge of the Menderes-Taurus Block, North Konya, Central Turkey,Journal of Asian Earth Sciences,v. 19/6, 737-749.

Kurt, H., Eren, Y., 1998, Petrographical andgeochemical caharacteristics of metacarbonates in the Bozdağ formation,northwest Konya, Goldschmidt Conference, Toulouse, Mineralogical Magazine, v.62A, France, 834-835. (Genişletilmiş Özet:)

Eren, Y., 1998, Polyphase Alpine Deformationsouthwest of Inner Tauride Suture, north of Konya, METU, Third InternationalTurkish Geology Symposium, Abstracts, p.35, Ankara.


Eren, Y., Kurt, H., 1998, The Geological evolutionof northern margin of the central part of Menderes-Tauride block, METU, ThirdInternational Turkish Geology Symposium, Abstracts, p.289, Ankara

Kurt, H., Eren, Y., 1998, Graphitization ofmetasedimentary rocks of the western Konya region, METU, Third InternationalTurkish Geology Symposium, Abstracts, p. 298, Ankara.

Rosselet, F.,  Stampfli, G.M., Eren,Y., Kurt, H., 2004, Relicts ofPalaeotethyan fore-arc basins in western Turkey, Second Swiss GeoscienceMeeting, Lausanne.

Eren, Y., Nalbantçılar, M. T., Beyaz, T., Dinç, S., Ünal, M., Arslan, Ş., Polat, S., 2012, Esentepe (Gültepe / Batman) Çukurunun Oluşum Mekanizması, Yaşam Bilimleri Dergisi, 1/2 s. 385-394.

Eren, Y., 2011,Konya’nın jeolojisi, Neo-tektonik yapısı ve depremselliği, I. Konya Kent Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 111-120

Durduran.S.,Eren.Y.,Kansun.G.,Sarı.F., (2010) Geçmişten Günümüze Konya Depremlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile İrdelenmesi ,,III.Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL)

Eren,Y ve Demircioğlu, R., 2008, Çamardı (Niğde) yöresinde Paleosen-Eosen birimlerdeki lifsi damarlar ve yapısal yorumu, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14/2, 145-154

Parlar, Ş., 
Eren, Y. Ve Demircioğlu, R., 2007, Ulukışla havzası kuzeyinde (Çamardı-Niğde) KD-GB gidişli Kavaklıgöl bindirmesinin paleontolojik ve yapısal verileri, S:Ü. Mührndislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23/1-2, 59-72.

Hüseyinca, M.Y. ve 
Eren, Y., 2007, Ilgın (Konya) kuzeyinin stratigrafisi ve tektonik evrimi, S:Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23/1-2, 83-96

Parlar, Ş., Görmüş, M ve 
Eren, Y., 2006,Çamardı-Niğde çevresinde Paleosen-Eosen yaşlı kayaların stratigrafisi, iri bentik foraminifer sayısal verileri ve biyofabriği, İ.Ü. Müh.Fak. Yerbilimleri Dergisi, 19/1, 1-25


Koçak, K., Eren, Y. ve Işık, F., 2005, Kocakızıl (Akşehir-Konya) Doleritinin Petrografi ve Jeokimyasal Özellikleri, F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17/2

Aksoy, R. ve 
Eren, Y., 2004, The Konya Fault Zone, S.Ü. Müh. Fak. Dergisi, 19/2, 49-60

Eren, Y., 2004, Konya çöküntüsünün (grabeni) yapısal özelliği ve depremselliği, Yeni İpek Yolu Dergisi, 17/196, 24-26

Eren, Y., 2004, Konya'da deprem riski, Yer Bilimi ve Tekniği Dergisi, 1-1, 12-16.

 Demircioğlu
 R. ve  Eren, Y., 2003Ereğli-Ulukışla Havzası Kuzeydoğu Kenarında (Çamardı-Niğde) Oligosen Öncesi Paleo-gerilme Konumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7-2, Özel Sayı, 1-10.

Eren, Y., 2003, Konya Bölgesinin Depremselliği, Türkiye Petrol Jeologları Derneği (Özel sayı), 5, 11;112.

Eren Y., 2003, Tuzgölü Havzası Güneybatısındaki (Altınekin-Konya) Temel Kayaçlarının Jeolojisi,  Türkiye Petrol jeologları Derneği (Haymana-Tuzgölü-Ulukışla Basenleri Uygulamalı Çalışma-Özel sayı), 5, 113-127.

Demircioğlu R., ve 
Y. Eren, 2003, Çamardı (Niğde) Civarında Niğde Masifi Örtü Birimlerinin Yapısal Özellikleri,, Türkiye Petrol Jeologları Derneği (Haymana-Tuzgölü-Ulukışla Basenleri Uygulamalı Çalışma-Özel sayı), 5, 127 - 138 .

Eren Y., 2003, Yazır Fayının (Konya) Neo-Tektonik Özellikleri, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 9/2, 237-244.

Eren, Y., 2001, Konya ve çevresinin neo-tektonik özellikleri ve depremselliği, S.Ü. Yerbilimleri Açısından Konya Sempozyumu, Bildiriler, 17-19.

Göçmez, G., Eren, Y., Aydın, Y. ve Söğüt, A.R., 2001, Karapınar çevresinde yeni oluşan obruk, T.B.M.M.'nin Açılışının 80. Yıldönümü Karapınar Sempozyumu, Bildiriler, 305-316.


Eren, Y. ve H. Kurt, 2000, The Stratigraphical, Geochemical and Geodynamical Modelling of the Northeast Margin of Menderes-Taurus Block, S.Ü. Müh. Fak. Dergisi, 15/1, 26-41.

Kurt, H. ve 
Y. Eren, 2000, Graphitization of Metasedimentary Rocks of the Western Konya Region, P.Ü. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 6/1, 97-100.

Eren, Y., 1999, Bozdağlar Masifinde kink-bantları ve yapısal önemleri, Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yıl Sempozyumu,Bildiriler, 22-32.

Eren, Y., 1996, Sille-Tatköy (Bozdağlar masifi-Konya) Kuzeyinde Alpin öncesi Bindirmeler, 49. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiriler, 163-169.


Eren, Y., 1996, Ilgın-Sarayönü (Konya) güneyinde Bozdağlar masifinin stratigrafisi ve jeoloji evrimi, K.T.Ü. 30.Yıl Sempozyumu , Bildiriler, c.1, 694-707.

Eren, Y, 1996, Structural Features of the Bozdağlar Massif to the South of Ilgın and Sarayönü, Geological Bulletin of Turkey, 39, 49-64 .

Eren, Y., 1996, Ilgın-Sarayönü (Konya) Güneyinde Bozdağlar Masifinin Yapısal Özellikleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, 39, 2, 49-64.

Eren, Y., 1993; Konya Kuzeybatısında Bozdağlar Masifinin Otokton ve Örtü Birimlerinin Stratigrafisi, Türkiye Jeoloji Bülteni, 36, 7-23.

Eren, Y., 1991;Akşehir Güneyinde Sultandağları Masifi Metatortul Kılıfının Mesoskopik Tektoniği, A.Ü. Isparta Müh. Fakültesi Dergisi, 6, 55-68.

Eren, Y., 1991, Engilli (Akşehir)-Bağkonak (Yalvaç) arasında Sultandağları Masifi'nin stratigrafisi, Ahmet ACAR Jeoloji Sempozyumu, Bildiriler, Adana, 83-92.


Eren, Y., 1990;Engilli (Akşehir)-Bağkonak (Yalvaç) Arasında Sultandağları Masifi'nin Tektonik Özellikleri, Türkiye Jeoloji Bülteni, 33, 39-50.

BİLDİRİLER

Eren, Y., Nalbantçılar, M. T., Beyaz, T., Dinç, S., Ünal, M., Arslan, Ş., Polat, S., 2012, Esentepe (Gültepe / Batman) Çukurunun Oluşum Mekanizması, Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, S. 273

Eren Y., 2010, 10-11 Eylül 2009 Konya Depremleri, 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Selçuk üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, Konya, Bildiriler, 5-6

Eren ,Y., Akbaş,  M., 2010, Altınekin Fay Zonunun Neotektonik Özellikleri, 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Selçuk üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, Konya, Bildiriler, 11-12.

Demircioğlu, R., Eren, Y.,2010, Çamardı (Niğde) yöresinde Niğde masifinin yapısal özellikleri, 35. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Selçuk üniv. Jeoloji Müh. Bölümü, Konya, Bildiriler, 13-14.

Durduran, S.S., Eren, Y., Kansun, G., Sarı, F., 2010, Geçmişten günümüze Konya depremlerinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile irdelenmesi., Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11-13 Ekim 2010, Gebze-Kocaeli


Arık F., Öztürk A., Diken  A., Eren Y., Nalbantçılar M. T., Tor K., 2010 ,Yazır Fayı (Selçuk-Konya) Üzerindeki Terk Edilen Taş Ocakları ve Jeopark Projesi, 1. Uluslar arası Jeolojik Koruma Sempozyumu ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri ProGeo Grubu Toplantısı, 15-19 Eylül Elazığ, Bildiri Özleri, 32.

Elhatip H., Demircioğlu R.,  Göktepe H., Eren Y., 2008, Niğde-Çamardı-Üçkapılı Bölgesindeki Su Kaynaklarının Hidrojeolojik ve Hidrokimyasal Özellikleri, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Su-Enerji-Sağlık (SES’08) Sempozyumu, 20-23 Ekim 2008, Aksaray

Hüseyinca, M. Y. ve Eren, Y., 2006, Ilgın (KONYA) Kuzeyinin Jeolojisi,30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji SempozyumuBildiri özleri, s.11, Konya.

Parlar Ş.Eren Y. ve Demircioğlu R, 2006, Ulukışla Havzasi Kuzeyinde (Çamardı-Niğde) KD-GB Gidişli Kavaklıgöl Bindirmesinin Paleontolojik Ve Yapisal Verileri, 30. Yıl Fikret Kurtman Jeoloji Sempozyumu, Bildiri özleri, s.11,Konya.

Parlar, Ş., Görmüş, M., ve Eren, Y., 2005, Çamardı (Niğde) Çevresinde Paleosen- Eosen Sedimanlarının Stratigrafisi, Bentik Foraminifer Biyofabriği ve Sayısal Verileri, 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, KTÜ, Bildiriler,s.30, Trabzon.

Eren Y., R. Demircioğlu, 2003, Çamardı (Niğde) Yöresindeki Ekstensiyonel Damar Sistemlerinin Özellikleri Ve Yapısal Önemleri”, Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 10. Yıl Sempozyumu, Mersin, s.3, 2003.

Eren, Y., 2003,Yazır Fayının (Konya) Neo-Tektonik Özellikleri, Süleyman Demirel Üniversitesi 20. Yıl Sempozyumu, Isparta, s.35-36.

Demircioğlu, R.,
 Y. Eren, 2003, Niğde Masifi (Çamardı-Niğde) Tersiyer Yaşlı Örtü Kayaçlarındaki Oligosen Öncesi Paleo-Gerilme Konumu,    Süleyman Demirel Üniversitesi 20. Yıl Sempozyumu, Isparta, s. 37–38.

Eren, Y., 2001, Konya ve çevresinin neo-tektonik özellikleri ve depremselliği, S.Ü. Yerbilimleri Açısından Konya Sempozyumu, Bildiriler, 17-19

Eren, Y., 2000, Tuzgölü havzası güneybatısındaki temel kayaçlarının stratigrafisi ve yapısal özellikleri, N.Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi, Haymana-Tuzgölü-Ulukışla basenleri uygulamalı çalışma (Workshop), Bildiri özleri, s. 2.

Eren, Y., 2000, Konya bölgesinin depremselllik özellikleri, N.Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi, Haymana-Tuzgölü-Ulukışla basenleri uygulamalı çalışma (Workshop), Bildiri özleri, s. 9.

Demircioğlu, R. ve
 Eren, Y., 2000, Çamardı (Niğde) civarında Niğde Masifi örtü birimlerinin yapısal özellikleri, N.Ü. Aksaray Mühendislik Fakültesi, Haymana-Tuzgölü-Ulukışla basenleri uygulamalı çalışma (Workshop), Bildiri özleri, s. 6.

Eren, Y., 1999, Bozdağlar Masifinde kink-bantları ve yapısal önemleri, Fırat Üniversitesinde Jeoloji Mühendisliği Eğitiminin 20. Yıl Sempozyumu,Bildiriler, 22-32.

Eren, Y., 1996, Ilgın-Sarayönü (Konya) güneyinde Bozdağlar masifinin stratigrafisi ve jeoloji evrimi, K.T.Ü. 30.Yıl Sempozyumu , Bildiriler, c.1, 694-707.

Eren, Y., 1996, Sille-Tatköy (Bozdağlar masifi-Konya) Kuzeyinde Alpin öncesi Bindirmeler, 49. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiriler, 163-169.

Eren, Y., 1993, Konya kuzeybatısında Bozdağlar masifinin yapısal özellikleri, 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s 72.

Eren, Y., 1993, Konya kuzeybatısında Ilgın-Kadınhanı güneyinin stratigrafisi, 46. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri, s 27.

Eren, Y., 1991, Engilli (Akşehir)-Bağkonak (Yalvaç) arasında Sultandağları Masifi'nin stratigrafisi, Ahmet ACAR Jeoloji Sempozyumu, Bildiriler, Adana, 83-92.

Eren, Y., 1990, Akşehir güneyinde Sultandağları Masifi metatortul kılıfının mesoskopik tektoniği, A.Ü. 6. Mühendislik Haftası, Tebliğ Özetleri s.1.

Eren, Y., 1988, Engilli (Akşehir)-Bağkonak (Yalvaç) arasında Sultandağları Masifi'nin jeolojisi, A.Ü. 5. Mühendislik Haftası, Bildiri Özetleri, s.30.  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Batman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanlığı20112012
Batman Üniversitesi Rektör Yardımcılığı20122012

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
LİSANS DANIŞMANLIK
NEOTECTONIC
NEOTEKTONİK (S.T.D.-1)
YAPISAL JEOLOJİ 2
YAPISAL JEOLOJİ-2