MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Staj Yönergesi

 

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

STAJ YÖNERGESİ

 

GİRİŞ

                                                                                   

AMAÇ

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Normal ve İkinci Öğretim programlarında yer alan 45 günlük staj çalışmalarıyla ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemektir.

 

 

KAPSAM

MADDE 2 – Bu Yönerge, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerinin yapmakla yükümlü olduğu staj çalışmaları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

 

DAYANAK

MADDE 3 – Bu yönerge Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne ve Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4 – Bu Yönergede geçen;

a)    Staj Komisyonu: Jeoloji Mühendisliği Bölümünde staj görevlerini yürüten komisyonu,

b)   Stajyer öğrenci: Eğitim/Öğretim programlarındaki staj zorunluluğunu yerine getirecek öğrencileri,

c)    Staj yerleri: Stajyer öğrenciler için staj yeri tahsis eden kamu ve özel kuruluşlara ait işyerlerini ifade eder.

 

STAJIN AMACI VE TÜRLERİ

MADDE 5 – Stajın amacı, Öğrencilerin yurtiçi/yurtdışı kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda çalışmalar yürüterek bilgi ve tecrübe kazanımlarını artırmaya yöneliktir. Bunun için;  

a)      Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 10 takvim günü 1207441/1208441 “Gözlemsel Jeolojik İncelemeler”, 15 takvim günü 1207608/1208608 “Jeolojik Harita Alımı” Derslerinde olmak üzere 25 işgünü Bölümümüzde ve kalan 20 takvim günü (4 hafta) ise yurtiçi ve yurtdışı kamu kurum kuruluşları ile özel kuruluşlarda yapacakları Yaz Stajı yapmaları gerekir.

b)      1207441 / 1208441 “Gözlemsel Jeolojik İncelemeler”, ve 1207608/1208608 “Jeolojik Harita Alımı” Derslerinin yürütülmesi Bölüm öğretim planında belirtilen dönemlerde söz konusu derslerin yönergelerince yapılır.

c)      Öğrenciler Yaz Stajını (kurum stajını) Jeoloji Mühendisinin geniş kapsamlı, ayrıntılı olarak çalıştığı bir kamu kuruluşunda veya özel bir kurumda arazide, laboratuvarda veya büroda deneyim kazanmak üzere yaparlar. Öğrenciler staj yaptıkları kurumda bir veya birden fazla yürütülmekte olan projeye aktif olarak katılmalıdırlar.

d)     Öğrenciler kurum stajından önce “Gözlemsel Jeolojik İncelemeler” stajını almalı ve başarmalıdır.

e)      Yaz Stajı, yazın yaz okulu eğitim öğretim tarihleri dışında yapılmalıdır. Ancak yaz stajı hariç diğer bütün derslerden başarılı olan öğrenciler yaz stajını müteakip dönemde yapabilirler. Sadece bahar yarıyılı dersleri olan öğrenciler ise Güz yarıyılında stajlarını yapabilirler.

f)       Yaz Stajı farklı dönemlerde bölünerek yapılamaz.

g)      Türkiye dışında staj yapmak isteyen öğrenciler, Yaz Stajını Uluslararası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği (The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience) IAESTE, Erasmus, NATO Staj Proğramları ve kendi kişisel ilişkileri ile sağladıkları yerlerde Bölüm staj komisyonunun yazılı iznini alarak yapabilirler.

h)      Yaz Stajı 3. Sınıfın sonunda 20 takvim günü (4 hafta) olarak yazın yapılır. Öğrenciler Yaz Stajını yaptıktan sonra, Güz yarıyılında (7. Yarıyıl) kayıt yenileme döneminde “1207720/1208721 Yaz Stajı” dersine kayıt yaptırırlar.

 

 

STAJ İLE İLGİLİ BELGELER

MADDE 6 – Stajyer öğrencilerin görev ve sorumlulukları ile istenen belgeler şunlardır;

a)        Öğrenciler Staj Değerlendirme Formunu (pratik sicil fişi (EK-1)), Staj Defterini (EK-2) ve diğer evrakları (öğrenci (EK-3) ve kurum anket formu (EK-4)) Bölüm Başkanlığından temin ederler. Staj yapacağı kurum amirine resimli Staj Değerlendirme Formunu (pratik sicil fişi), sigorta belgesini ve istenen diğer evrakları staja başladığı gün teslim ederler. Öğrenciler, staj süresince staj programına uygun olarak yürüttüğü çalışmalarını, günü gününe bu defterlere işler ve staj yerindeki amirine günlük olarak onaylatırlar.

b)        Staj sonunda, staj defterlerini ve stajı konusunda bilimsel sunum ilkelerine göre hazırladıkları staj raporlarını (staj defteri) staj yerindeki amirine onaylatırlar. Öğrenciler staj defterlerini eksiksiz ve bilimsel yazım formatına uygun doldurmakla yükümlüdür.

c)        Öğrenciler yaz stajını yaptıktan sonra, Güz Yarıyılı kayıt yenileme döneminde “1207721/1208721 Yaz Stajı” dersine de kayıt yaptırmalıdırlar.

d)       Öğrenciler staj yaptıkları kurum amirine onaylattıkları staj defterlerini (raporlarını) Müteakip Yarıyıl kayıt yenileme döneminde Bölüm Başkanlığına sunmalıdırlar.

e)        Her öğrenci, staj süresince çalıştığı işyerinin disiplin yönetmeliği, tüzük ve mevzuatları ile Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne uymak zorundadır.

f)         İşyeri tarafından doldurulacak Staj Belgesi’nin Staj Komisyonuna iletilmesinden stajyer öğrenci sorumludur.

 

 

 

STAJ İŞLEMLERİ

 

STAJ YAPILACAK YER SEÇİMİ

MADDE 7– Öğrenciler staj yerini Dekanlık veya Bölüm Staj Komisyonları tarafından ilan edilen staj yerlerinden seçer veya kendi imkânları ile bulurlar. Staj yerinin uygun kabul edilebilmesi için öğrencinin staj yapacağı işyerinde en az 1 (bir) Jeoloji Mühendisinin çalışması zorunludur.

 

STAJA BAŞVURU

MADDE 8 -

a)    Öğrenciler staj yerini kendi imkânları ile bulan öğrencilerin staj yapacakları yeri staja başlamadan önce Bölüm Staj Komisyonu'na bildirmeleri ve komisyonun onayını almaları gerekir.

b)   Öğrenciler, staj yapacakları kurumdan, kendilerinin stajyer olarak kabul edildiğini ve hangi tarihler arasında staj yapacaklarını gösterir kabul yazısı getirmelidirler ve Staj komisyonunun onayını almalıdırlar.

 

 

STAJIN BAŞLAMASI VE SÜRESİ

MADDE 9 –  Staj süresi ve çalışmaları, Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 10 takvim günü 1207441/1208441 “Gözlemsel Jeolojik İncelemeler”, 15 takvim günü 1207608/1208608 “Jeolojik Harita Alımı” Derslerinde olmak üzere 25 işgünü Bölümümüzde ve kalan 20 takvim günü (4 hafta) ise yurtiçi ve yurtdışı kamu kurum kuruluşları ile özel kuruluşlarda yapacakları Yaz Stajı ile ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

 

SİGORTA İŞLEMLERİ

MADDE 10 - Öğrenciler Yaz Stajı süresince sigortalanmakta ve sigorta ücretleri Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ödenmektedir. Bu nedenle, öğrenciler nerede ve hangi tarihler arasında staj yapacaklarını ve gerekli bilgileri (T.C. Nüfus Cüzdanı) Mayıs ayının 3. Haftasından önce Bölüm Staj komisyonuna vermelidirler. Bu tarih her yıl Staj komisyonu tarafından ayrıca ilan edilmektedir. Sigortasını yaptırmayan öğrenciler Yaz Stajı yapamazlar.

 

 

STAJ DEVAM ZORUNLULUĞU

MADDE 11 - Bu yönergenin madde 6/a-b-c-d-e-f, 7, 8/a-b, 10, 12/a, 14/a-b-c-d koşullarını yerine getirmeyen ve madde 14/e’ye göre “Başarısız” bulunan öğrencilerle, staj yerlerindeki davranış tutumları nedeniyle (6/e) haklarında disiplin soruşturması açılan ve Yüksek Öğretim Kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin stajları geçersiz sayılır. Bu öğrenciler stajlarını tekrarlamak zorundadırlar.

 

STAJ UYGULAMASI

MADDE 12 –

a)    Stajyer öğrenciler Staj Komisyonunca kendilerine tahsis edilen staj yerlerinde ve sürelerde stajlarını yapmak zorundadırlar. Aksi durumlarda staj komisyonunun onayı gerekir.

b)   Stajyer öğrenciler işyerlerinde kendi kusurları nedeniyle verecekleri zararlardan şahsen sorumludur.

c)    İşyerlerinin çalışma şartları, düzeni ve emniyeti ile ilgili hükümlere uymayan stajyer öğrenciler hakkında Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uygulanır.

d)   Stajların yaz döneminde, eğitim/öğretim programlarında belirtilen sürede yapılması zorunludur. Diğer dönemlerde staj yapabilmek için staj komisyonunun onayı gerekir.

e)    Staj uygulaması esnasında İşyeri yetkililerinin görev ve sorumlulukları; Staj çalışmalarının bu yönergeye uygun olarak yürütülmesini sağlamak; Stajyer öğrencilerin kuruluşun sosyal imkânlarından yararlanmasını sağlamak; Staj süresinin sona ermesinden sonra, öğrencinin stajıyla ilgili bilgileri içeren “Staj Belgesi’ni doldurup bu belgeyi ve varsa diğer bilgileri staj komisyonuna iletmek şeklindedir.

 

STAJIN İZLENMESİ

MADDE 13-  Öğrencilerin yapacakları staj çalışmalarının düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve kararlar almak üzere “Bölüm Staj Komisyonu” kurulur. Staj Komisyonu, Bölüm Başkanının Başkanlığında bölümde görevli ve Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen dört öğretim elemanından (toplam 5 kişi) oluşur. Bölüm Başkanı, staj işlerini koordine etmek üzere staj komisyonu üyelerinden birini görevlendirebilir (Sorumlu).

Staj Komisyonunun Görevleri:

a)      Bölüm staj programını hazırlayarak staj yapacak öğrencileri ve staj yapabilecek işyeri ihtiyacını belirlemek;

b)      Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından tahsis edilen (bildirilen) staj yerlerinin akademik başarı ve konumlarına göre stajyer öğrencilere dağılımını yapmak;

c)      İsteğe bağlı olarak yapılacak staj çalışmalarında (işverenin kendi isteği veya stajyer öğrencinin kendisinin temin ettiği staj çalışması) staj konusunun ve staj yerinin eğitim programlarına uygunluğunu tespit etmek;

d)     Stajyer öğrencileri izlemek ve Stajyerin hangi projelerde görev aldığı ve projelerdeki görevleri hakkında detay bilgileri denetlemek;

e)      Staj çalışmalarının ilgililerce değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak;

f)       Stajla ilgili diğer işleri yürütmek.

g)      Staj Komisyonu gerekli gördüğünde ve imkânlar elverdiğinde, stajyer öğrencileri staj yerlerinde izleyerek denetleyebilir.

 

STAJ BELGELERİNİN TESLİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADDE 14-

a)    Staj Değerlendirme Formu (pratik sicil fişi), yetkili amirce posta yoluyla, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 42079 Kampüs – Selçuklu / KONYA adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilir ya da kapalı zarfta, zarf üzeri imzalı ve mühürlü olarak stajyer öğrenciye verilir.

b)   Yaz Stajını tamamlayan öğrenciler müteakip yarıyılı kayıt yenileme döneminde Staj Raporunu (defterini), eklerini ve varsa kendisine teslim edilmiş olan kapalı zarftaki Staj Değerlendirme Formunu (pratik sicil fişi) Bölüm Başkanlığına imza karşılığı teslim eder. Bu dönemde staj evraklarını teslim etmeyen öğrencilerin stajları yapılmamış sayılır.

c)    Staj Raporları (defteri) ve Staj Değerlendirme Formları (pratik sicil fişi) Bölüm Staj Komisyonu tarafından incelenir.

d)   Staj Komisyonu tarafından stajyerin bilgi ve tecrübe kazanımlarını belirlemeye yönelik sözlü sınav yapılabilir. Bu sınav tarihi ve yeri müteakip dönem içerisinde Staj Komisyonu tarafından duyurulur.

e)    Sonuçlar “Başarılı” veya “Başarısız” şeklinde staj komisyonu tarafından öğrencilere ilan edilir.

 

 

STAJ MUAFİYETİ

MADDE 15-

a)      Gözlemsel Jeolojik İncelemeler ve Jeolojik Harita Alımı Derslerinin stajına sağlık nedenlerinden dolayı katılamayan öğrenciler, durumlarını tam teşekküllü bir hastaneden aldıkları rapor ile belgeledikleri takdirde Bölüm Kurulu kararı ile 45 (kırkbeş) takvim günü Yaz stajı (Kurum Stajı) yapabilirler.

b)      Yaz stajı muafiyeti başvuruları Üniversitemiz ilgili birimince ve/veya Dekanlık tarafından duyurulan ders intibakları ve muafiyetleri takvimi içerisinde yapılmalıdır.

 

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 16- Bu Yönerge Fakülte Kurulunda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce stajına başlamış olan öğrencilere eski yönergenin hükümleri uygulanır. 

 

YÜRÜTME

MADDE 17- Bu yönerge hükümleri Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı tarafından yürütülür. Bu yönergede bulunmayan hususlar Bölüm Staj Komisyonunca değerlendirilir.

 

 

EKLER

 

EK-1. Staj Değerlendirme Formunu  (Pratik Sicil Fişi)

EK-2. Staj Defteri

EK-3. Öğrenci Anket Formu

EK-4. Kurum Anket Formu

Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Alan)

Beyan ve Taahhütname (Sağlık Hizmeti Almayan)