MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Dersin Adı   İMAR BİLGİSİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 1205509 3 / 0 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ferruh YILDIZ
Koordinator E-mail fyildiz selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Şaban İNAM
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Öğrenciye planlama kavramı verilir, yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre plan yapım ve uygulama yöntemleri açıklanır. Plan uygulama yöntemleri arasındaki farklılıklar ortaya çıkar ve sosyal, teknik ve hukuki açıdan karşılaştırma olanağına kavuşur.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 50 0 0 30 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Yıl içi başarısının, derste konu anlatımı sonunda yapılan örnek uygulamalar/çözümlemeler ve imar mevzuatı ile ilişkilendirme yoluyla desteklenmesi ayrıca en az bir dönem içi sınavının yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi, derste başarının artmasını sağlamıştır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Şehir kavramı, şehrin yönetsel, fonksiyonel ve planlama açısından irdelenmesi, şehirleşmenin nedenleri ve getirdiği sorunlar, şehircilik ile ilgili kronoloji İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
2 Türkiyenin yönetim yapısı merkezi yönetim ilkesi, yetki genişiliği, yerinden yönetim ilkesi, belediyeler İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
3 İmar yönetmeliği yönetmeliğin kapsamı, hazırlanması ve yürürlük işlemleri, imar programı programın içeriği, hazırlanması ve yürürlük işlemleri İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
4 Halihazır haritalar eski ve yeni mevzuat hükümlerine göre düzenlenmiş halihazır haritaların teknik yönden incelenmesi, harita yapım usulleri, haritaların onay ve yürürlülük işlemleri İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
5 Analitik inceleme çalışmaları araştırma ve inceleme, değerlendirme, fiziki planlama, plan çizim yöntemleri, plan basamakları bölge planları, çevre düzeni planları, nazım ve uygulama imar planları, yapım usulleri, kapsam, onay ve yürürlülük işlemleri İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
6 Plan deyimleri, mülkiyet imar ilişkileri, taşınmaz mal kavramı, irtifak hakları, irtifak hakkı türleri ve kullanım şekilleri İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
7 İmar planı uygulama yöntemleri kamulaştırma yöntemi, kamulaştırma öğeleri, kamulaştırmanın özelliği, kamulaştırmada yapılacak işlemler, kamulaştırma dosyasının hazırlanması İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
8 Tarımsal ve bölüşme amaçlı uygulamalar, genel mevzuat hükümleri, belediye ve mücavir alanı sınırları içinde ve dışında planı olmayan alanlarda uygulanacak teknik esaslar İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
9 Ayırma haritaları, yola terk, yoldan ihdas haritaları, kadastral parsellerin imar planı ile ilişkilendirilmesi, özel durumlar İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
10 Ara sınav
11 İmar parseli olşturma amaçlı plan uygulamaları (parselasyon), uygulama haritalarının düzenlenmesi, uygulama krokileri, rölöve ölçülerive krokileri İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
12 Parselasyon planlarının düzenlenmesi, parselasyonda dikkat edilcek hususlar, parselasyon dosyasının hazırlanması, belediye ve kadastro kontrol işlemleri, tescil İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
13 Arsa ve arazi düzenlemesi yöntemi, genel yararları,düzenleme ortaklık payı kavramı, düzenleme işlemlerinin teknik ve hukuki boyutu İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
14 Yapı işleri, yapı izni, geçiçi yapı izni, imar çapı, yapı yerinin aplikasyonu, su basman kotu, temel vizesi, yapı kullanma izni, yasa ve palan aykırı yapılar İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
15 Fen adamları I, II ve III grup fen adamı kavramı, sorumlulukları, nitelikleri, yapı kullanma izni, yasa ve plana İmar Bilgisi (Planlama, Uygulama, Mevzuat)Doç. Dr. Ferruh YILDIZ
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 6
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 12
Final : 1 12
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 İmar mevzuatı kapsamında imar sınırı içerisinde yapılacak uygulamaların sürdürülebilir kentleşme açısından önemini kavrayabilme 4
D.Ö.Ç. 2 Şehirleşmenin nedenlerini ve beraberinde getireceği sorunları öğrenme 3
D.Ö.Ç. 3 Sürdürülebilir kentleşme açısından planlama ve bu planların uygulanmasında kullanılabilir yöntemleri öğrenme 3
D.Ö.Ç. 4 Plan çeşitleri ve plan deyimleri kavramlarını, uygulamaya konu edecek düzeyde öğrenebilme 4
D.Ö.Ç. 5 Mülkiyet-İmar ilişkilendirmesini yapabilme 3
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20