MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
Sıkça Sorulan Sorular

1.      Ders kaydı yaparken seçeceğim dersleri nasıl belirleyeceğim?

Sistemde ders kaydına girdiğiniz zaman öğretim planında bulunan dersler gösterilir. Sistem sadece almanız gereken dersleri sizin için filtrelememekte,  dersleri sizin belirlemeniz gerekmektedir. Bulunduğunuz yarıyıla göre öğretim planını inceleyerek almanız gereken dersleri belirlemelisiniz. Bu kapsamda öncelikle alt yarıyıllarda başarısız olunan dersler, daha sonra bulunulan yarıyıldaki dersler önşartlar sağlanmak kaydı ile alınır. Öğretim planı bölüm web sitesinde ya da bölüm panolarında bulunmaktadır.

2.      Hangi dersler zorunlu hangileri seçmelidir?

Öğretim planımızda dersler seçmeli ve zorunlu dersler olarak ikiye ayrılmaktadır. Zorunlu dersler çoğu kez önşartlara tabidir. Derslerin önşartları panoda asılı olan ya da bölüm web sitemizden ulaşabileceğiniz öğretim planımızda belirtilmiştir. Öğretim planımızda seçmeli dersler ikiye ayrılır: Teknik Seçmeli Dersler (TSD) ve Teknik Olmayan Seçmeli Dersler (TOSD). TOSD dersleri birinci ve ikinci yarıyıllarda ders kayıt sisteminde TOSD havuzuna ulaşarak seçilir.

TOSD dersleri, “bölüm öğrencilerinin değişik fakültelerden bölüm dersleri dışında kendi özel yeteneklerini ve ufuklarını genişleterek modern çağa ve bilgi toplumuna uyum sağlayabilmeleri, özel ilgi alanlarıyla ilgili değişik konularda, değişik Fakültelerden/Bölümlerden dersler almalarının sağlanması” amacıyla açılmaktadır. Bu nedenle TOSD havuzunda bölümümüz öğretim üyelerince diğer fakülte ve bölümlere yönelik olarak açılmış olan dersler bölüm öğrencilerimiz tarafından seçilmeyecektir.

TSD dersleri için havuz uygulaması yoktur. Bu dersler sistemde zorunlu dersler gibi görülmektedir. TSD dersleri ders adlarından sonra parantez içinde belirtilir. (Örnek: Hidrografik Ölçmeler (TSD1)). Bu şekilde görülen TSD gruplarından yalnızca bir ders seçilmelidir. Ancak sistem bunu kontrol etmez! Aynı gruptan birden çok ders seçmeniz ders kaydınızın hatalı olması demektir!! Seçmeli derslerde de önşartlar olabilir. Bu dersler için de önşartlara uygun seçim yapılmalıdır.

3.      Bazı dersleri dolduğu için seçemiyorum neden?

Seçmeli derslerde (TOSD ve TSD) kota uygulamaları vardır. Erken ders kaydı yapmak size daha fazla seçme şansı sağlayacaktır.

4.      Harita Mühendisliği Uygulaması dersi nasıl alınır?

Bitirme ödevi olarak da adlandırılan Harita Mühendisliği Uygulaması (1205701/1206701, 1205801/1206801) dersinde öğrenciler öğretim üyelerine dağıtılır ve ilgili öğretim üyesinin belirleyeceği bir uygulama yaparlar.

Bu ders yıllık ders olup, öğrenci işleri sisteminde iki farklı kod ile gösterilir. Gerekli önşartları sağlayan öğrenciler, her yarıyıl bu dersi seçerler.

Öğrenciler çalışacakları anabilim dalı tercihlerini bölüm web sayfasından yapabilirler. Tercihler bir önceki öğretim yılı bitiminde alınmaya başlanır. Ders kayıtları bitiminde sona erer. Dersi alan öğrenciler ders kayıtları tamamlandıktan sonra bölüm başkanlığınca öğretim üyelerine dağıtılırlar. Dağıtım listeleri panolarda ve web sayfasında duyurulur.

Tercih bildirmeyen, ek kontenjan vb nedenlerle ders kaydı sonradan yapılan öğrenciler bölüm başkanlığınca dağıtılır.

5.      Danışman onayı nasıl yapılır?

Ders kaydınızı kendiniz yaptıktan sonra danışmanınızı ziyaret ederek onaylatmanız gereklidir. Danışman onayınızı mutlaka yüz yüze görüşerek yaptırınız.  Onay süresi içinde danışmanınızı ziyaret etmemeniz halinde ders kaydınız danışmanınız tarafından sizin yokluğunuzda onaylanabilir. Bu sırada danışmanınız sizin bilginiz dışında derslerinizde değişiklik yapabilir.

Ders onayları süresi bittikten sonra dersleriniz sistem tarafından kesinleştirilerek danışman onayları kapatılır. Bu aşamadan sonra mutlaka transkriptinize sistemden bakıp ders kaydınızı kontrol ediniz. Hatalı seçilmiş derslerinizi ders ekleme bırakma günlerinde düzelttirebilirsiniz.

6.      Derslere devam koşulları nelerdir?

Başarılı bir yarıyıl geçirmenin koşulu derslere devam etmektir. Öğretim planında devam açısından dersler ikiye ayrılır: Teorik dersler ve uygulamalı dersler. Teorik derslerde devam %70 olup, devam koşulunu sağlayıp başarısız olmanız halinde dersi bir sonraki alışınızda devam etmeniz gerekmez. Uygulamalı derslerde ise başarısız olma durumunda bir sonraki alışta devam zorunludur. Bu derslerde %80 devam gereklidir.

Hangi derslerin teorik hangilerinin uygulamalı olduğu öğretim planında gösterilmiştir.

Ders kaydı sırasında aldığınız derslerin devam durumu sistem tarafından otomatik olarak belirlenmez. Seçtiğiniz dersi tekrar ediyorsanız dersin devam durumunu doğru işaretlemeniz gerekir. Sistemde görülen DVST devamsız tekrar, DVLT devamlı tekrar anlamındadır. Burada yaptığınız seçim ders listelerinde belirtilir, dersi yürüten öğretim üyesince dikkate alınır.

Ders kaydınız kesinleştikten sonra yapmanız gereken kontrol sırasında aldığınız derslerin devam durumlarının da doğru olup olmadığını da mutlaka kontrol ediniz. Olası hataları ders ekleme bırakma günlerinde düzelttirmeniz gereklidir.

Yönetmelik Madde 10: Öğrenci derslere ve uygulamalara devam etmek zorundadır. Teorik derslerin % 30’undan, uygulamaların % 20’sinden fazlasına devam etmeyen ve uygulamalarda başarılı olamayan öğrenci o dersin genel sınavına alınmaz. Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam şartı yerine getirilmiş ise, ara sınavlara girmek kaydıyla bu derslerde devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama sınavı yapılan dersler ile sınıf geçme sistemi uygulanan fakülte ve yüksekokullar bu uygulamanın dışındadır.

7.   İstediğim kadar ders seçebilir miyim?

İlgili yönetmelik uyarınca bulunduğunuz yarıyıldaki ve geride kalan yarıyıllardan almadığınız, başarısız olduğunuz dersleri alabilirsiniz. İlk defa almanız gereken derslerin önşartlarını da sağlamanız gerekir. Tekrar edilmesi gereken dersler nedeniyle çok sayıda ders alması gereken öğrencilerin seçici olmalarında ve başarabilecekleri sayıda ders seçmelerinde yarar vardır. Çok sayıda ders seçip bunların çoğundan başarısız olmanız halinde almanız gereken dersler giderek çoğalacaktır. Çok sayıda ders seçmenin bir başka sakıncası çok sayıda derse zaman ayıramamaktan dolayı düşük notlar alınması ve ortalamanın düşmesidir. Ortalamanızın düşük olması halinde şartlı geçebileceğiniz derslerde bu olanaktan yararlanamazsınız. Ayrıca ders tekrarları ödemeniz gereken öğrenci harçlarının da artmasına neden olmaktadır.

8.    Ders Kayıtlarında Dönem İçinde Değişiklik Yapılabilir mi?

Ders ekleme bırakma haftasından sonra ders kayıtlarında değişiklik yapılması Fakülte Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde yapılabilmektedir. Bu yolla değişiklik yapılabilmesi için talebinizi ifade eden bir dilekçenin danışmanınız tarafından uygun görüldükten sonra dekanlığa verilmesi gerekir. Böyle bir durumda ilk yapmanız gereken durumunuzu danışmanınıza aktarmaktır. Bu konuda bölüm başkanlığına gidilmesi ve buraya dilekçe verilmesi gerekmemektedir.  

9.      Çakışan derslerimi diğer öğretimden alabilir miyim?

Yasal nedenlerle birinci öğretim ikinci öğretimden, ikinci öğretim birinci öğretimden ders alamaz. (Öğretim Sınav Yönetmeliği Madde 9-g) Ders programında çakışan dersler aynı sınıfa ait dersler değildir. Bu durumda alt yarıyılda bulunan dersi alıp diğerini gelecek yıla bırakmak gerekir.

10.  İlk defa almam gereken dersler çakışıyor. Neden?

İlk defa aldığınız derslerin çakışması sizin önşartlar nedeniyle bazı dersleri alamamış olmanızdan kaynaklanmaktadır. Çakışan dersler aynı yarıyıla ait değildir.

11.  Birinci öğretim ikinci öğretimden, ikinci öğretim birinci öğretimden ders alabilir mi?

Yasal nedenlerle birinci öğretim ikinci öğretimden, ikinci öğretim birinci öğretimden ders alamaz. Öğretim Sınav Yönetmeliği Madde 9-g: Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamazlar.

12.  DGS ile gelen öğrencilerin intibakları nasıl yapılıyor?

6111 sayılı yasa ile DGS öğrencilerine uygulanan intibak programı kaldırılmıştır. Bu öğrenciler için alınan senato kararları doğrultusunda intibak yapılmaktadır. Yasa ve senato kararı doğrultusunda bu öğrencilere özgü bir uygulama yapılmamakta, önlisans transkiptleri incelenerek intibakları yapılmaktadır. Senato kararı aşağıdaki gibidir:

KARAR 2011-159: 29 Temmuz 2011 tarih, 28009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Meslek Yüksek Okulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” görüşüldü. Yapılan Görüşmeler Sonunda, DGS ile Üniversitemiz bölümlerine yerleşen öğrencilere:

  1. Bir yıllık intibak programı uygulanmamasına,
  2. Daha önceki programlarında almış oldukları derslerden uygun görülenlerden muaf tutulmalarına,
  3. Muaf tutuldukları derslerin toplam kredileri dikkate alınarak ilgili sınıfa intibak ettirilmelerine,
  4. Diğer öğrenciler ile birlikte aynı statüde öğrenimlerine devam etmelerine,
  5. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık sınıfı bulunan bölüm ve programlara kayıt olan öğrencilerden, Yabancı Dil Yeterlilik şartını sağlamayanların 1 yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmelerine,
  6. Üniversite Senatosu’nun 11/10/2010 tarih, 2010/160 sayılı kararı ile kabul edilen Selçuk Üniversitesi Lisans Öğrenimine Hazırlık (Dikey Geçiş İntibak) Programı Yönergesi’nin yürürlükten kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

13.  Daha önce bir süre başka bir bölümde okudum. Orada aldığım derslerden muaf olabilirmiyim?

Önceki programdan aldığınız transkriptinizi ekleyerek bir dilekçe ile dekanlığa başvurmanız halinde durumunuz incelenir ve uygun görülen derslerden muaf sayılabilirsiniz. Bu dilekçeniz danışmanınız tarafından da imzalanmalıdır. Bu bağlamda başvuru yapmadan önce durumunuzu danışmanınız ile birlikte değerlendirip, danışmanınızın önerisi doğrultusunda hareket etmeniz yararlı olacaktır. Bu konudaki başvuruların öğretim yılı başında yapılması yararlı olacaktır.

14.  Daha önce başka bir bölümde okudum. Bazı derslerden muaf oldum. Eğitime bir üst sınıftan başlayabilirmiyim?

Muaf olduğunuz derslerin kredileri toplamı 34 kredi ve daha fazla ise 2. sınıftan, 68 ve daha fazla ise 3. sınıftan başlayabilirsiniz.

15.  Bölümden yapılan duyuruları nasıl takip edeceğim?

Bölüm panoları ve bölüm web sayfasını takip etmelisiniz. http://www.harita.selcuk.edu.tr

16.  Sınavlarda kimliğim olmadığı için sorun yaşıyorum neden?

Sınavlarda güvenlik açısından kimlik bulundurulması zorunludur. Yönetmelik  Madde 11:  Öğrenciler, sınava ilân edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görülen hallerde ilgili Yönetim Kurulu kararı ile Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

17.  Öğretim Sınav Yönetmeliğini okumak istiyorum. Nereden bulabilirim?

http://www.selcuk.edu.tr/akademik/kanunyonet/sinav.php

18.   Tek ders sınavlarına nasıl girebilirim?

Yönetmelik Madde 11: Tek Ders Sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde fakülte ve yüksekokullarca açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan ve devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

19.  4. sınıftayım, 7. yarıyıldan tek dersim kaldı. Tek ders sınavına girebilirmiyim?

Hayır. Mezuniyetiniz için tek dersiniz kalmış ise, tek ders sınavına girebilirsiniz.

20.  Bahar yarıyılında Harita Mühendisliği Uygulaması alabilirmiyim? Aksi halde mezuniyetim uzuyor.

Hayır. Harita Mühendisliği Uygulaması dersi yıllıktır. Her yıl önşartları sağlamak kaydı ile güz yarıyılında alınabilir.

21.  Teknik Olmayan Seçmeli Dersler 1. sınıfa alındı. Bunlardan başarısız olanlar için Harita Mühendisliği Uygulaması önşartları uygulanacak mı?

2014-2015 öğretim yılına kadar bu dersler Harita Mühendisliği Uygulaması önşartları arasında sayılmayacaktır.

22.  Birinci sınıftaki yabancı dil derslerinden muaf olunabilir mi?

Evet. Muafiyet sınavları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. Yarıyıl başlarında üniversite ana sayfadaki duyuruları takip ediniz.

23.  Sınav sonucuna itiraz edebilir miyim?

Sınav sonuçlarına dekanlığa dilekçe vererek itiraz edilebilir. Bu hususta aşağıdaki yönetmelik maddesi gereğince işlem yapılır.

Yönetmelik Madde 12: Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş işgünü içinde Dekanlığa veya Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz üzerine idarece yapılacak inceleme sonucu maddî hata tespit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak yapılan gerekli düzeltmeler ilgili Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir. Bu bildirimden itibaren öğrenci 60 gün içinde idare mahkemesine gidebilir.

24.  Sağlık nedenleri ile giremediğim sınavlar için mazeret hakkım var mıdır?

Yıl içi sınavlar için mazeretiniz belgelenmek kaydı ile mazeret hakkı yönetim kurulu kararı ile verilir. Bu konuda yönetmelik madde 11-f’e göre uygulama yapılır. Yılsonu ve bütünleme sınavları için mazeret hakkı verilmez.

25.  Bir üst yarıyıldan ders alabilir miyim?

Öğrenci danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 3.00 olması şartı ile bulunduğu yıl/yarıyıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’sine kadar bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir.

26.  Ortalamamı yükseltmek için başardığım bir dersi yeniden alabilir miyim?

Yönetmelik Madde 9-c: Öğrenci daha önce alıp başarılı olduğu ders/dersleri not yükseltmek için tekrar alabilir. Bu durumda alınan son not geçerli olur.

27.  Türk Dili’nden başarısız oldum. Alt yarıyıllardan başka dersim yok Harita Mühendisliği Uygulaması bana verilebilir mi?

Hayır. Öğretim planında açıklanan önşartlar tüm öğrenciler için geçerlidir. Önşartlarda öğrencilere özgü uygulama yapılmaz.

28.  Dilekçe verilerek bazı önşartlar kaldırılabilir mi?

Hayır. Önşartlar her yıl öğretim planı ile birlikte görüşülür ve kesinleşir. Bu konuda öğrenci talepleri dikkate alınmaz.

29.  Final sınavında başarılı olduğum bir dersin bütünleme sınavına girebilirmiyim?

Hayır.  Bütünleme sınavına girilmez. Ancak dilekçe verilerek ders tekrar alınabilir. Bu durumda eski not iptal edilir. Yeni alınan not geçerli olur.

30.  Sınavlara cep telefonu ile girebilirmiyim?

Hayır. Rektörlük makamının bu konudaki yazısı gereği sınavlara cep telefonu ile girilmez.

31.  Başarısız olduğum dersler için başka üniversitelerde yaz okuluna katılabilirmiyim?

Hayır, Üniversitemizde bütünleme hakkı olduğu için yaz okulu uygulaması yok. Bu nedenle katılamazsınız.

32.  Harita Mühendisliği Uygulamasını alan öğrencilerin güz yarıyılı için şartlı geçerleri ne zaman yapılacak?

Bahar yarıyılı tamamlanıp, Harita Mühendisliği uygulaması notları girildikten sonra yapılacaktır.