MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
Tezler
Tezler
 
Bölümümüzde tamamlanmış tez çalışmaları: 
 
Kadir Büyüközkan, 2012, Hemşire çizelgeleme probleminin çözümünde arı kolonisi algoritması ve bir sağlık kuruluşunda uygulama (Bee colony algorithm for nurse scheduling problem and an application in a health service system), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sarucan, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Ebru Turanoğlu, 2012, Bulanıklık altında özelliklere göre örnekleme planlarının optimizasyonu (Optimization of acceptance sampling plans by attributes under fuzzy environment), Danışman (Supervisor): Prof. Dr. Cengiz Kahraman, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Çağrı Koç, 2012, Zaman bağımlı araç rotalama problemi (The time-dependent vehicle routing problem), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. İsmail Karaoğlan, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Büşra Aksu, 2012, Türk bankacılık sektöründe göreceli bir performans ölçümü ve analizi (A relative performance measurement and analysis in Turkish banking sector), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Baysal, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Mehmet Özfındık, 2011, Değer akışlarının belirsizlik altında analizi ve haritalandırılması: Büyük ölçekli bir gıda işletmesinde uygulama (Value stream analysis and mapping under uncertainity: An application in a large-scaled food company), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Yakup Kara, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Taha Durmaz, 2011, Açık atölye çizelgeleme problemlerinin paralel kanguru algoritması ile çözümü (Parallel kangaroo algorithm for open shop scheduling problems), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Baysal, 2011, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Erkan Çelik, 2011, Rassal görev süreli U-tipi montaj hatlarının yeniden dengelenmesi için karınca kolonisi optimizasyonu algoritması (Ant colony optimization algorithm for re-balancing of U shaped assembly lines with stochastic task times), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Yakup Kara, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Mehmet Cebeci, 2011, Bulanık doğrusal programlama ile portföy optimizasyonu (A fuzzy linear programming approach to portfolio optimization), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Turan Paksoy, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Ömer Faruk Efe, 2011, Yalın hizmet/değer akışı haritalama: Bir acil serviste uygulanabilirliği (Lean service/value stream mapping: The adaptability in a emergencey room), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Barış Özkan, 2010 Performans yönetim yöntemi olarak dengeli hedef kartı (balanced scorecard) ve bir işletmede uygulanması (A case study of balanced scorecard implemantation as a performance management method), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. M. Atilla Arıcıoğlu, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Aysu Dokumacı, 2010, İşe alım sürecinin etkinliğinin performans değerlendirme sistemi ile ölçülmesi (The measurement of recruitment process efficiency with the performance evaluation system) , Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. Mustafa Atilla Arıcıoğlu, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Seda Hezer, 2010, Eş zamanlı dağıtımlı ve toplamalı araç rotalama problemlerinin bakteriyel besin arama optimizasyonu algoritması ile çözümü (Solving vehicle routing problem with simultaneous delivery and pick-up by bacterial foraging optimization algorithm), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Yakup Kara, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Yakup Atasagun, 2010, Bakteriyel besin arama optimizasyonu algoritması ile montaj hattı dengeleme (Assembly line balancing by bacterial foraging optimization algorithm), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Yakup Kara, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Eren Özceylan, 2010, Tedarik zinciri yönetiminde üretim/dağıtım ağlarının tasarımına yeni model yaklaşımları (New modeling approaches to production/distribution network design in supply chain management), Danışman (Supervisor): Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Hasan Oğuz, 2010, Piston-gömlek imal eden bir işletmede yatırım analizleri için karar destek sistemi geliştirilmesi (Improving of decision support system for investment analysis in a piston - liner manufacturing company), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Turan Paksoy, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Abdullah Güçlü, 2010, Beklemesiz akış tipi iş çizelgeleme problemlerinin karınca kolonileri algoritması ile çözümü (Solving no-wait flow shop scheduling problem with ant colony algorithms), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Kenan Keskin, 2010, Beklemesiz akış tipi çizelgeleme problemlerinin çok amaçlı melez genetik algoritma ile çözümü (Solving the no wait flow shop scheduling problems by multi objective hybrid genetic algorithm), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Raife Canlar Durmaz, 2010, İnşaat sektöründe bulanık risk değerlendirmesi uygulaması (An application of fuzzy risk analysis in the building sector), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Selda Çilingir, 2010, Müşteri odaklı performans ölçümünde algılanan hizmet kalitesi (The perceived service quality at customer-based performance measure), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. M. Atilla Arıcıoğlu, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Beyhan Topak, 2009, Kalite fonksiyon göçerimi yaklaşımı ile tedarikçi seçimi: Araç üstü vinç imal eden bir işletmede uygulama (Supplier selection with quality function deployment approach: An application in a facility manufacturing vehicle mounted cranes), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Turan Paksoy, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Celaleddin Çakar, 2009, Bir petrol sondaj tesisinde hata türü ve etkileri analizi tekniği ile risk değerlendirmesi (Risk evaluation by failure mode and effects analysis in an oil drilling facility), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. Yakup Kara, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Emine B. Cavlak, 2009, Tedarik zinciri yönetiminde üretim/dağıtım planlama karar sürecinde tasarım ve optimizasyon (Design and optimization in manufacturing/ distribution planning decisions in supply chain management), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Turan Paksoy, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Ahmeed Abdulmaged, 2009, İş yeri düzenlemesinde “5s” yaklaşımı ve derin kuyu pompası imal eden bir işletmede bir uygulama (“5s” principles approaching in workplace organization and an application in a well pump manufacturing company), Danışman (Supervisor): Prof. Dr. Ahmet Peker, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Mehlika Kocabaş, 2009, Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan iş görenlerde zorlanmaya neden olan çalışma duruşlarının analizi (Analysis of working postures that cause strain on workers that work in dangerous), Danışman (Supervisor): Prof. Dr. Ahmet Peker, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Meral İşler, 2009, Bulanık esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin paralel doyumsuz algoritma ile çözümü: Bir hazır giyim işletmesine uygulanması (To solve fuzzy hybrid flow shop scheduling problems by paralel greedy algorithms: A real word application in an apparel manufacturing process), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Atilla Flayeh, 2009, İş güvenliği tehlike risk analizleri ve bir işletmede uygulama (The occupational safety risk analysis methods and an application in a management), Danışman (Supervisor): Prof. Dr. Ahmet Peker, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Alihan Güzeldülger, 2009, Malzeme ihtiyaç planlama sürecinde parti-hacimlendirme probleminin karar destek sistemleri ile çözümlenmesi (Resolving of the lot-sizing problems in the material requirement planning process by decision support sytems), Danışman (Supervisor): Doç. Dr. Turan Paksoy, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Halil İbrahim Dağ, 2009, Yalın üretime geçişte değer akışı analizi ve haritalandırma ile israf kaynaklarının belirlenmesi: Güneş enerjisi kollektörleri üreten bir işletmede uygulama (Value stream analysis, mapping and identification on wastes in the transition to lean manufacturing: An application in a solar thermal collector manufacturer), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. Yakup Kara, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Nazmiye Yanar, 2008, Hidrolik silindir imalatında yüzey pürüzlülüğüne etkili parametrelerinin Taguchi Yöntemi ile belirlenmesi (Using Taguchi Method specifying the parameters that affects surface roughness in hydraulic cylinder manufacturing), Danışman (Supervisor): Prof. Dr. Ahmet Peker, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Fatma Şenel, 2008, Şirket birleşmeleri ve satın almalarda bir yönetim sorunu: Kültürel entegrasyon üzerine bir uygulama (A management problem of mergers and acquisitions: A implementation on culturel integration), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. Mustafa Atilla Arıcıoğlu, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Cengiz Günaydın, 2008, Beklemesiz akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümünde yapay sinir ağları yaklaşımı (An artifical neural networks approach for solving the no-wait flowshop scheduling problems), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. M. Atilla Arıcıoğlu, 2008, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Çağlar Yaylalı, 2008, Kalite iyileştirmede hata türü ve etkileri analizi ve bir üretim sürecinde uygulama (Failure mode and effect analysis at quality improving and an application on production process), Danışman (Supervisor): Prof. Dr. Ahmet Peker, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Mustafa Kerim Yılmaz, 2008, Bulanık çok işlemcili esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin çözümünde yeni bir yapay bağışıklık algoritması yaklaşımı (A new approach for solving fuzzy multiprocessor flexible flow shop scheduling problems with artifical immunue system), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Serdar Tuğrul, 2008, Otomotiv sanayine kablo üreten bir işletmede ileri ürün kalite planlaması (iükp) uygulaması (Application of anvanced product quality planning (apqp) in a company which produces cables for automotive industry), Danışman (Supervisor): Prof. Dr. Ahmet Peker, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Recibe Aslı Ergin, 2007, Sosyal sermayenin yöneticiler bağlamında ölçülmesine yönelik Konya sanayisinde bir araştırma (The aplication on social capital measurement about managers in Konya industrial area), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. M. Atilla Arıcıoğlu, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Ömer Salcan, 2007, Rekabette üstünlük sağlamaya dönük modeller: Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmada uygulama (Models aimed at providing superiority in competition: Practise on a firm active in food sector), Danışman (Supervisor): Prof. Dr. Ahmet Peker, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Şerife Gözen, 2007, Bulanık esnek akış tipi çok prosesli çizelgeleme problemlerinin genetik algoritma ve tavlama benzetimi ile çözümü (Solving fuzzy flexible flow shop multi processing scheduling problems by genetic algorithm and simulated annealing), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Reşide Elif Öztürk, 2007, Esnek akış tipi ve çok işlemcili esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin paralel doyumsuz algoritma ile çözümü (Solving the hybrid flow shop and hybrid flow shop with multiprocessor task scheduling problems with parallel greedy algorithm), Danışman (Supervisor): Y.Doç.Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Şükriye Çağrı Tanoğlu, 2006, İşletmelerde yıldırmanın değerlendirilmesi ve bir yüksek öğrenim kurumunda uygulama (Mobbing research in administrations and an application), Danışman (Supervisor): Y.Doç.Dr. Mustafa Atilla Arıcıoğlu, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Ahmet Çelik, 2006, Nitel özellikler için bulanık kontrol diyagramları ve kabul örneklemesi planlarının genetik algoritmalarla çözümü (Solving with genetic algorithms in attributes fuzzy control charts and sampling plans), Danışman (Supervisor): Y.Doç.Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Gülşad Ceran, 2006, Esnek akış tipi çizelgeleme problemlerinin veri madenciliği ve genetik algoritma kullanılarak çözülmesi (Solving hybrid flow shop scheduling problems by using data mining and genetic algorithm), Danışman (Supervisor): Y.Doç.Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Serkan Kaya, 2006, Operasyonel sabit iş çizelgeleme problemlerinin  genetik algoritmalar ile çözümü (Solving the operational fixed job scheduling problems with genetic algorithms), Danışman (Supervisor): Y.Doç.Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Emrah Şahin, 2006, Konya sanayisinde AR-GE anlayışının ve AR-GE potansiyelinin belirlenmesi, Danışman (Supervisor): Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis).   
 
Aydan Atalay Tutan, 2006, İşletmelerde iş etiğinin değerlendirilmesi ve bir kamu kurumunda uygulanması, Danışman (Supervisor): Y.Doç.Dr. M. Atilla Arıcıoğlu, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis).  
 
Arif Yıldız, 2006, Aile işletmelerinde sürekliliğin ölçülmesi ve devrin değerlendirilmesi Konya''''''''''''''''daki aile işletmeleri üzerine yapılan bir araştırma, Danışman (Supervisor): Y.Doç.Dr. M. Atilla Arıcıoğlu, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Hakkı Tayfur Aslan, 2005, Konya şehir doğalgaz dağıtım işletmesinde entegre yönetim sistemi (ISO 9001: 2000, ISO 14001, OHSAS 18001) uygulaması (An application of integrated management system (ISO 9001: 2000, ISO 14001, OHSAS 18001) in the natural gas distribution of Konya city), Danışman (Supervisor): Prof.Dr. Ahmet Peker, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Uğur Özcan, 2005, Karışık modelli U tipi montaj hatlarında dengeleme ve sıralama problemleri için yeni bir sezgisel yaklaşım (A new heuristic approach for balancing and sequencing of mixed model U shaped assembly lines), Danışman (Supervisor): Prof.Dr. Ahmet Peker, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Neşe Gülden Ürkmez, 2005, İçtepkisel alışveriş eğilimlerinin faklı değişkenler açısından incelenmesi: Konya''''''''''''''''daki kamu kurumları kurumları çalışanları üzerinde bir araştırma (The analysis of impulse buying tendecies through different variables: A research on the civil servants in Konya), Danışman (Supervisor): Prof.Dr. Ahmet Peker, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Mehmet Cemal Kara, 2004, Bir hazır giyim üretim hattında yalın üretim uygulamasının hat performansı üzerindeki etkilerinin belirlenmesi, Danışman (Supervisor): Prof.Dr. Ahmet Peker, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis).  
 
Saadettin Erhan Kesen, 2004, Tam zamanında üretim felsefesine dayalı otomatik yönlendirmeli araç sistemlerinin simülasyonu (Simulation of automatic guided vehicle systems based on just in time philosophy), Danışman (Supervisor): Doç.Dr. Faruk Baykoç, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Alper Döyen, 2004, Akış tipi çizelgeleme problemlerinin yapay bağışıklık sistemleri ile çözümü ve parametre optimizasyonu, (Solving of flow shop scheduling problems by artificial immune systems and parameter optimization),  Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Bülent Koçer, 2004, Çok değişkenli kalite kontrol ve otomotiv yan sanayiinde bir uygulama (Multivariate quality control and an application in automotive industry), Danışman (Supervisor): Y.Doç.Dr. Burak Birgören, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Kemal Alaykıran, 2004, Kombinatoriyel optimizasyon problemlerinin karınca algoritmaları ile çözümü, (Solving combinatorial optimization problems using ant algorithms), Danışman (Supervisor): Y.Doç.Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
İhsan Kaya, 2004, Nitel özellikler için kontrol diyagramları ve örnekleme planlarında genetik algoritmaların kullanımı, (Using of genetic algorithms in attiributes control charts and sampling plans), Danışman (Supervisor): Y.Doç.Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Levka Tanacı, 2004, Stokastik görev zamanlı dengelenmiş U tipi montaj hatlarının etkinliği''''''''''''''''nin arttırılması için simülasyon modelleri, (Simulation models for increasing the efficiency of balanced U-shaped assembly lines with stochastic task times), Danışman (Supervisor): Prof.Dr. Hadi Gökçen, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
İsmail Karaoğlan, 2003, Çok temsilcili sistemlerde öğrenme algoritmaları ile en kısa yol problemlerinin çözümü, (Solution of shortest path problems with learning algortihms in multiagent systems), Danışman (Supervisor):  Y.Doç.Dr. Orhan Engin, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Yusuf Keskin, 2003, Elektro erezyon ile işlemede (EDM) bazı işleme parametrelerinin kimi performans kriterleri üzerindeki etkisinin belirlenmesi, Danışman (Supervisor):  Doç.Dr. H. Selçuk Halkacı, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis).  
 
Turan Paksoy, 2001, Hidrolik pompa imal edilen bir işletmede bulanık parametreler ile etkileşimli çok amaçlı doğrusal programlama destekli üretim planlama uygulaması, (An Application of production planning by using interactive multiobjective linear programming with fuzzy parameters in a firm manufacturing hydraulic pomps), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. Mehmet Atak, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 
Yakup Kara, 2000, Hücresel üretim sistemi tasarımında kullanılan yapay zeka teknikleri ile sezgisel yöntemlerin karşılaştırılması ve uygulamalı analizleri, (Comparison of artificial intelligence techniques and heuristic methods used in cellular manufacturing system design and their applied analysis), Danışman (Supervisor): Doç.Dr. Bilal Toklu, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis). 
 

Ahmet Sarucan, 1999, Bir raylı ulaşım sisteminde personel çizelgeleme problemine bütünleşik yaklaşım, (An Integrated approach to personel scheduling in light-rail way transportation system), Danışman (Supervisor): Yrd. Doç. Dr. Mehmet Atak, Yüksek Lisans Tezi (M.S. Thesis).