MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.2
(Kavram ve Kuram Bilgisi) Şehir ve bölge planlama alanı ile ilgili yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamdaki kent, toplum, tasarım ekonomi, çevre ve politika gibi konularda çok boyutlu kavramsal-kuramsal bilgi ve kavrayışa sahiptir.
P.Ç.4
(Düşünme ve Araştırma Yöntemi Bilgisi) Sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilmek için sorgulama ve empati yapma, eleştirel düşünme konularında gerekli bilimsel/felsefi yöntemlerin bilgi ve kavrayışına sahiptir.
P.Ç.5
(Araştırma ve Sentezleme Bilgisi) Planlama ve diğer disiplinler arasındaki çok yönlü ilişkilerin farkında olarak, planlama için gerekli bilgileri çeşitli ortamlardan elde edebilmek ve planlara ve akademik ortamlara yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
P.Ç.6
(Uygulamaya Yönelik Yasal-Kurumsal Bilgi) Plan karar ve politikalarının uygulama araçları ve bunların farklı politik, yasal, kurumsal ve sosyo-kültürel bağlamlardaki başarısını öngörme ve açıklayabilme bilgi ve kavrayışına sahiptir.
P.Ç.3
(Uygulamada Süreç Tasarımı Bilgisi) Planları arazi kullanım kararlarının ötesinde değerlendirerek uygulanmasını sağlayacak `süreçleri tasarlayabilme bilgi ve kavrayışına sahiptir.
P.Ç.1
(Etik ve Davranış Bilgisi) Planlama ve uygulama sırasında etik değerler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
P.Ç.10
(Plan, Program ve Politika Üretme) Yaratıcı, girişimci, yenilikçi, sanatsal bir bakış açısı ile mekansal planlamaya ilişkin kavram geliştirme ve karar üretebilme, bu kararlara yönelik program önerileri geliştirebilme ve bu önerilerle ilgili politikalar üretebilme becerisine sahiptir.
P.Ç.8
(Modern Teknolojinin Kullanımı) Planlama karar ve politikaları üretirken, gerekli verinin ilgili kurumlardan ve meslek alanlarından toplanması, analiz edilmesi ve çözüme yönelik olarak sentez edilmesi aşamalarında modern bilgi teknolojilerini kullanma becerisi kazanır.
P.Ç.9
(Bilginin Bütüncül Kullanımı) Planlama karar ve politikaları üretirken, dünyadaki değişimler ve söylemlerin yanı sıra yerel değerleri, toplumsal ve ekonomik süreçleri ve disiplinler arası etkileşimi göz önüne alarak, natifli ve yaratıcı düşünme yolu ile uygulamaya yönelik çözüm üretme yeteneği kazanır.
P.Ç.7
(Estetik ve Tasarım) Planlama sürecine estetik ve tasarım boyutlarını katabilme estetik ve tasarım boyutunu yazılı, sözlü ve grafiksel iletişim yöntemleriyle ilişkilendirebilme yeteneğine sahiptir.
P.Ç.11
(İnisiyatif Alabilme- Müzakere Yeteneği) Toplumda gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçları önceden tahmin edebilme, doğal ve yapılı çevrenin değişim sürecini, gerektiğinde inisiyatif alarak gerektiğinde ise müzakere ve uzlaşı gibi işbirliği yoluyla yönetebilme becerisi kazanır.
P.Ç.17
(Bağımsız Çalışabilme) Planlama karar, program, proje ve politikalarının üretilmesinde bağımsız olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliğine sahiptir.
P.Ç.12
(Ortak Çalışabilme) Disiplin içi ve/veya çok disiplinli plan, program ve projelerde bireysel ve ortak sorumlulukları alabilmek için gerekli özgüven ve yetkinliğe sahiptir.
P.Ç.13
(Eleştirel Öğrenme Yetkinliği) Şehir ve bölge planlama alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik olarak değerlendirerek öğrenebilecek yetkinliğe sahiptir.
P.Ç.16
(Mesleki Gelişim) Kişisel ve mesleki gelişimi için, yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket ederek, yasal-yönetsel gündemi ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
P.Ç.18
(İletişim ve Sosyal Etkinlik) Şehir ve Bölge Planlama konularında düşüncelerini ve çözüm önerilerini, ilgili kişi ve kurumlara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarma ve bunları nicel ve nitel verilerle destekleme konusunda yetkinliğe ve toplumsal sorumluluk bilincine sahiptir.
P.Ç.14
(Etik ve Davranış) Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
P.Ç.20
(Sosyal Adalet) İnsan hakları temelinde, sosyal ve kültürel haklara saygılı ve bunların korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, iş sağlığı ve güvenliği ve profesyonel hizmet verme yasaları çerçevesinde toplumsal yararın ve sosyal adaletin toplumda tesis edilebileceği bilinciyle hareket eder.
P.Ç.15
(Doğal, Çevresel ve Kültürel Miras) Şehir ve bölge planlarında, doğal çevreye ve kültürel mirasa saygılı ve bunların korunmasında gerekli duyarlılığa sahiptir.
P.Ç.19
(Rekabet edebilirlik) Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçeklerde mesleki bilgisi, becerisi ve yetkinlikleri ile uluslararası alanda diğer meslektaşları ile rekabet edebilir.
TYYÇ1
İlgili temel alanda, mimari tasarım /planlama / tasarım etkinlikleri vearaştırmaları için yerel, bölgesel, ulusalve küresel bağlamda, söylemsel,kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonelhizmet duyarlılıklarını kapsayan çokboyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardankazanarak, akademik paylaşımortamlarına yansıtabilmek için gereklibilgi ve kavrayışa sahiptir.
TYYÇ2
Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel,söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik,sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıyailişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
TYYÇ3
İlgili alanda insan ve toplum odaklı,çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimaritasarım / planlama / tasarım / araştırmayöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışasahiptir.
TYYÇ4
İlgili alanda ekonomik, çevresel vetoplumsal sürdürebilirlik ilkeleri vestandartları ile afetlerle ilgili konulardaçok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir
TYYÇ5
Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelikve standartlar hakkında bilgiye sahiptir
TYYÇ6
Alanıyla ilgili kurumsal ve etikdeğerler konusunda bilgi ve kavrayışasahiptir.
TYYÇ7
İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsalve kültürel bağlam içindeki yerine /önemine ilişkin bilgi ve kavrayışasahiptir.
TYYÇ8
Mimari tasarım / planlama / tasarımalanlarında kavram geliştirme becerisinesahiptir
TYYÇ9
Mimari tasarım / planlama / tasarımetkinlikleri ve araştırmaları için söylem,kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünüsağlama becerisine sahiptir.
TYYÇ10
Mimari tasarım / planlama / tasarımkonularında, olgular, potansiyel vesorunlar ile bunlar için gerekliaraştırmaları tanımlayabilme becerilerinesahiptir.
TYYÇ11
Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsalbilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri,araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
TYYÇ12
Alternatif mimari tasarım, planlamakurguları ve çözümleri geliştirebilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ13
Disiplinler arası etkileşimli mimaritasarım / planlama / tasarım konusundabeceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi,kavrayış ve becerileri bağlama ilişkinverilerin yorumunda, sorunlarıntanımında, ustalık ve inovasyonsergileyen almaşık mimari tasarım /planlama / tasarım kararlarının /projelerin / çözümlerin geliştirilmesindekullanır.
TYYÇ14
Bir mimari tasarım /planlama / tasarımprojesini bağımsızolarak yürütür, busüreçler içinaraştırma projeleriplanlar ve yürütür,yeni sentezler üretir.
TYYÇ15
Alanıyla ilgilibireysel çalışmalarıbağımsız olarakyürütür ve çokdisiplinli, disiplinlerarası ve disiplinlerüstü çalışmalardabireysel ve ortaksorumluluk alır.Bunun için gerekliözgüvene veyetkinliğe sahiptir
TYYÇ16
Bir mimari tasarım /planlama / tasarımprojesinde ortakçalışmaları planlar,sorumluluk alır veyürütür.
TYYÇ17
Alanındakibilgi vebecerilerieleştirel vediyalektik(eleştirel, karşıtez ve sentezüretebilen) biryaklaşımladeğerlendirerek öğrenir.
TYYÇ18
Geleceğeyönelik olur,kişisel vemeslekigelişimi içingereklimotivasyonave öğrenmebecerilerinesahip olur,öğrenmegereksinimlerini belirler,bunun içinplanlar yaparve bunlarıuygular.
TYYÇ19
Yaşam boyuöğrenmebilinciylehareket eder.
TYYÇ20
Alanıyla ilgili konulardailgili kişi ve kurumlarıbilgilendirir,düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerileriniyazılı, sözlü ve görselolarak aktarır, bilgiyinicel ve nitel verilerledestekleyerek uzman olanve olmayan kişilerlepaylaşır.
TYYÇ21
Toplumsal sorumlulukbilinciyle yaşadığı sosyalçevre için projeler,işbirlikleri ve etkinliklerdüzenler ve bunlarıuygular.
TYYÇ22
Bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü B1Genel Düzeyindekullanarak alanındakigelişmeleri izler vemeslektaşları ile etkiliiletişim kurar
TYYÇ23
En az Avrupa BilgisayarKullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayaryazılımı ile birliktealanının gerektirdiğibilişim (bilgi ve iletişim)teknolojilerini etkileşimliolarak kullanır.
TYYÇ24
Meslek alanında, mesleki uygulamada ve meslekiaraştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkinkavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsalsorumluluk bilinciyle hareket eder.
TYYÇ25
Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerindeolası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarınıdikkate alarak karar verebilmek için gereklitemeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir veyorumlar.
TYYÇ26
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektikbir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğubilgi, kavrayış ve becerileri disiplininingerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etikilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları,ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygunolarak, olası toplumsal, çevresel ve etiksonuçlarını dikkate alarak kullanır
TYYÇ27
İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve butemelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğalçevrenin ve kültürel mirasın korunmasındagerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciylekarar verir ve hareket eder.
TYYÇ28
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısındanyararının ve toplumsal hizmet ürettiğininbilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü,doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevrekoruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonelhizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etikilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererekadil davranış konularında kişisel duyarlılığasahiptir.
TYYÇ29
Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusalve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkındabilgi ve bilinç sahibidir.