MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı   Kentsel Altyapı Planlaması (SEÇMELİ)
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 3503679 2 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet ALKAN
Koordinator E-mail alkan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kentsel altyapıyı ekonomik altyapı, sosyal altyapı ve teknik altyapı kavramları ile ele alarak altyapı sorununu hazırlayan faktörleri irdelemektir. Dünya ülkelerindeki kentleşme ve altyapı sorununa yönelik yaklaşımları değerlendirerek kentsel teknik altyapı planlama-uygulama sürecine eleştirel bir yaklaşım içinde değerlendirmektir.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 50 50 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kentsel Altyapı planlamasına giriş ve temel kavramlar Atalık G. ve diğ. (1985). Şehircilik, İTÜ Yayını, İstanbul.
2 Kavramsal çerçeve ve tanımlamalar, ekonomik, sosyal ve teknik altyapı Rainer, G. (1990). Understanding Infrastructure, John Wiley&Sons, Inc.
3 Altyapı sorununun tarihsel süreç içinde ele alınması Tekeli, İ. (1991). Şehirlerimizdeki Altyapı Sorunları, Tekeli, i. Kent Planlaması Konu?maları, s: 154?165, TMMOB Mimarlar Odası Yayını, Ankara.
4 Altyapı sorununu hazırlayan faktörler Erdin, E. (2010). Kentsel Teknik Altyapı Sorunlarının Belirlenmesine İli?kin Bir Yakla?ım Örnek Alan: Tire Belediyesi (İzmir), Planlama Dergisi, 2010?1.
5 Teknik altyapının geleceği ve önemi Tekeli, İ. (2009) Kentsel Arsa Altyapı ve Kentsel Hizmetler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
6 Kentsel teknik altyapının bileşenleri ve sınıflandırılması Alkan. A. (1983). Kentsel Teknik Altyapı Planlaması. Konya. Aktan, C.C., Dileyici, D., Vural, İ.Y., (2005). Altyapı Ekonomisi Altyapı Hizmetlerinde Serbestle?me ve Özelle?tirme, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
7 Dünya ülkelerinde kentleşme ve altyapı sorununa yönelik yaklaşımlar Neuman, M. ve Smith, S., (2010). City Planning and Infrastructure: Once and Future Partners, Journal of Planning History, 9:21.
8 Kentsel teknik altyapı planlamasında yararlanılan yöntemler Şahin, S.Z. (2012). Kent Planlama Süreci ile Kentsel Altyapı Yatırımlarının İlişkisi: Ankara Örneği, TMH - 473 ? 2012/3. http://www.imo.org.tr/resimler/dosya_ekler/7a52f2b6bb5d895_ek.pdf?dergi=269
9 İmar Planı ve kentsel altyapı ilişkileri Erdin, H., E. (2001). Şehir Planlamada Su ve Kanalizasyon Sistemleri Proje Eşiklerinin Değerlendirilmesi (İzmir Büyükşehir Bütününde Bir Deneme). DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Hesaptar, A. ve G. (1997). İmar Planı Kentsel Altyapı İlişkileri, Planlama Pratiğinde Planlama-Uygulama Sorunları Semineri, 13-15 Ekim 1997.
10 Kentsel teknik altyapı ve ulaşım Kentleşme Şurası (2009). Kentsel teknik Altyapı ve Ulaşım Komisyonu Raporu, Ankara. http://www.kentges.gov.tr/_dosyalar/sura_raporlari/kitap2.pdf
11 Ara Sınav
12 Türkiyedeki kentlerde sosyal ve fiziksel altyapı Altaban, Ö. ve Okyay, V. (1976). Büyük şehirlerimizde Sosyal ve Fiziksel Altyapının Bugünkü Durumu, Mimarlık, S.1, s.38-41.
13 Konya kentinde kentsel teknik altyapı planlaması Alkan. A. (1983). Kentsel Teknik Altyapı Planlaması, Konya.
14 Konya kentindeki altyapı sorunlarına yönelik çözüm önerileri ve tartışma Alkan. A. (1983). Kentsel Teknik Altyapı Planlaması, Konya.
15 Genel değerlendirme ve tartışma
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 2 14
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 25
Final : 1 25
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Dünya ülkelerindeki altyapı sorununa yönelik yaklaşımları açıklar 4
D.Ö.Ç. 2 Sosyal ve ekonomik altyapı kavramını ve bileşenlerini açıklar 4
D.Ö.Ç. 3 Teknik altyapının ekonomik önemini bilir 4
D.Ö.Ç. 4 Teknik altyapı, sosyal altyapı ve kültürel altyapıya ilişkin kuramsal bilgileri değerlendirebilme becerisini edinir. 4
D.Ö.Ç. 5 Kentsel altyapı planlamasına ilişkin temel kavramları öğrenir. 4
D.Ö.Ç. 6 Kentsel teknik altyapıyı sınıflandırır 4
D.Ö.Ç. 7 Kentsel teknik altyapı standartlarını ve maliyetlerini bilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20