MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
Koordinator E-mail ataylan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Arzu TAYLAN SUSAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Plancı adayı öğrencinin, bölge planlama uzmanlık alanında bilgilenmesini, makro düzeyde planlama sorunsalı ile tanışmasını, üst plan kararlarının üretilmesinde belirleyici olan kurumsal çerçeve, ilgili disiplinler arası etkileşim ve bu disiplinlerden ödünç alınan yöntem ve teknikler üzerinden düşün geliştirmesini sağlamaktır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Sözlü anlatım, tartışma, ödev sunumu
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Bölge Kavramları ve Bölge Planlamaya Giriş Atalık, G. (1989) Bölge Planlamasına Giriş, İTÜ, İstanbul.
2 Kalkınma ve Bölgesel Gelişme: Bölge, Bölgecilik, Bölgeselleşme ve Bölge Planlama Özgür, E.M. (2010) Bölgesel Kalkınma, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Ders Notları. Soja, E. (2009) Regional Planning and Development Theories, International Encyclopedia of Human Geography, Elsevier.
3 Bölge Tezinin Felsefi ve Politik Kökleri: 19.yy sanayi kapitalizmi ve sosyal bilimler ile bölge hayalinin doğuşu Weaver, C. (1984) The Pres of Regional Planning, Ch. 3 in Regional Development and the Local Community: Planning, Politics and Social Context. Hooper, B. (1990) Split at the Roots: A Critique of the Philosophical and Political Sources of Regional Planning Doctrine, GSAUP.
4 İlk Bölge Planlama Deneyimleri (1900-1950): Amerika Örneği Weaver, C. (1984) Comprehensive River Basin Development, Ch. 4 in Regional Development and the Local Community: Planning, Politics and Social Context. Friedmann, J. (1955) The Spatial Structure of Economic Development in the Tennessee Valley, University of Chicago.
5 Bölgesel Kalkınma Kuramları: Ölçek Ekonomileri ve Neo-Klasik Büyüme Kuramı Özgür, E.M. (2010) Bölgesel Kalkınma, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Ders Notları.
6 Yakınsama ve Bölge Kuramı: Mekânsal Sistemler Planlaması, Büyüme Kutupları, Kutuplaşma ve Bölgesel Gelişme Özgür, E.M. (2010) Bölgesel Kalkınma, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Ders Notları. Friedmann, J. and Alonso, W. (eds.) (1964)Regional Development Planning: A Reader, MIT Press,(first edition ).
7 Bölge Planlama Politikalarının Yaygınlaşması: Bölge Politikasına İhtiyaç, Kalkınma ve Modernleşme, Eşitsiz Gelişimin Nedenleri ve Sonuçları Friedmann, J. and Alonso, W. (eds.) (1964)Regional Development Planning: A Reader, MIT Press,(first edition ). Özgür, E.M. (2010) Bölgesel Kalkınma, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Ders Notları.
8 2. Dünya Savaşı Sonrası Amerika ve Batı Avrupada Bölge Politikaları Refah Devletinin Bölgeselleşmesi, Keynezcilik ve Fordist Üretim Biçimleri Weaver, C. (1984) Postwar Growth and the Reappearance of Regional Theory and The Rise and Fall of Regional Policy, Chs. 5 and 6 in Regional Development and the Local Community: Planning, Politics and Social Context.
9 Bölge Planlama Politikalarının Çözülmesi: Az Gelişmişlik ve Bağımlılık Kuramı, Neo-Marksist Yaklaşımlar Weaver, C. (1984) Development, Underdevelopment and Uneven Development: A Debate on the Left, Ch. 7in Regional Development and the Local Community: Planning, Politics and Social Context.
10 Bölge Planlamada Yeni Yaklaşımlar: Mekânsallığın Yeniden Kavramsallaşması ? Yeni Bölgeciliğin Doğuşu Mandel, E. (1976) Capitalism and Regional Disparities," Southwest Economy and Society, pp. 41-47. Massey, D. (1978) Regionalism: Some Current Issues," Capital and Class, pp.106-125. Özgür, E.M. (2010) Bölgesel Kalkınma, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Ders Notları. Soja, E. Postmodern Geographies, Chs. 2 and 4, "Marxist Geography and Critical Social Theory" and "Urban and Regional Debates: the First Round."
11 ARA SINAV
12 Yeni Bölgeciliğe Doğru: Fordist Üretimde Tıkanıklık, Post-Fordist Esnek Üretim, Yeni Sanayi Odakları ve Girişimci Bölgecilik Friedmann, J. and Bloch, R. (1990) American Exceptionalism in Regional Planning, 1933-2000," International Journal of Urban and Regional Research 14, 576-601. Özgür, E.M. (2010) Bölgesel Kalkınma, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Ders Notları. Pudup, M. B. (1992)"Industrialization After (De)Industrialization: A Review Essay," Urban Geography 13, 187-200.
13 Yeni Bölgecilik- Güncel Konular: Küresel Kentlerden Küresel Bölgelere, Bölgesel Kentleşme ve Rekabetçilik Friedmann, J. and Bloch, R. (1990) American Exceptionalism in Regional Planning, 1933-2000," International Journal of Urban and Regional Research 14, 576-601. Özgür, E.M. (2010) Bölgesel Kalkınma, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Ders Notları. Pudup, M. B. (1992)"Industrialization After (De)Industrialization: A Review Essay," Urban Geography 13, 187-200.
14 Türkiyede Kalkınma, Sanayileşme ve Bölge Planlama Politika ve Deneyimleri Ataay, F. (2001). Türkiye Kapitalizminin Mekansal Dönüşümü. Praksis, 2, 53?96. Kılıç, S. E. (2004). Türkiyede Bölgesel Planlama ve Bölgesel Örgütlenmeye İlişkin Sorunlar. Planlama, 1, 67?78.Serin, N. (1963) Türkiyenin Sanayileşmesi. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fak. Yay. No. 167-149. Ankara, s.115-116. Tecer, M. (1991). Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Sanayileşme ve İşletmecilik. Amme İdaresi Dergisi.
15 Avrupa Birliği ve Türkiyede Bölgesel Kalkınma Politikaları: 2000 Sonrası Gelişmeler ve Bölgesel Kalkınma Ajansları Aliyev, Z. ve Hasanoğlu, M. (2006) Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiyede Bölgesel Kalkınma Ajansları, Sayıştay Dergisi, Ocak-Mart-Sayı:60, s. 81-103. Bal, E. (2007) Küresel Rekabette Yeni Yerel Duraklar: Kalkınma Ajansları, 12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 25-26 Ekim, s. 165-171. Özgür, E.M. (2010) Bölgesel Kalkınma, A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Ders Notları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : 10 5 4 4
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 26
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 35 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 12 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 5
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 10
Final : 1 14
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kente, kent ölçeğinin daha üzerinde ulusal ve bölgesel bir yaklaşım getirerek makro düzeyde planlama sorunsalı hakkında bilgi ve kavrayış sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 Küresel ve yerel düzeyde, toplumsal, ekonomik ve politik konuların mekansal yansımalarını ve bölge politikalarını tartışma becerisine sahip olur. 3
D.Ö.Ç. 3 Bölge biliminin tarihsel gelişimini ve kuramsal yaklaşımları hakkında bilgi ve kavrayış sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 4 Küreselleşme ve Avrupa Birligi bölgesel politikalarını anlama ve irdeleme hakkında bilgi ve beceri sahibi olur. 3
D.Ö.Ç. 5 Türkiyede, bölgesel ölçekte planlama yaklaşımları ve deneyimleri hakkında bilgi ve kavrayış sahibi olur. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20