MİMARLIK FAKÜLTESİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Dersin Adı  
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Rahmi Erdem
Koordinator E-mail rerdem selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç.Dr. Rahmi Erdem
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Türkiye ve dünyadaki ekonomik ve politik değişimler bağlamında karşılaşılan güncel planlama sorunlarının tartışılması. Planların uygulanmasında karşılaşılan temel sorunlar ve sorunların çözümüne yönelik önerilerin ve tartışmaların geliştirilmesi. Şehir ve Bölge Planlama disiplininde gündemde olan yeni yaklaşımların tartışılması.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 10 40 0 10 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım,Soru-Cevap,Sunum
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Giriş: Amaç, yöntem, kapsam ve içerik tanımı Ders yürütücüsü kişisel arşivi. Ders notları
2 Kentsel dönüşümde, dönüşüm öncesi ve sonrası değer paylaşımının yapılmasında kullanılan yöntemlerin, örnekler çerçevesinde açıklanması Göksu, F., 2007, Kentsel Dönüşüm Ve Gayrimenkul Geliştirmede Yeni Fırsatlar, GYODER SEMİNER PROGRAMI 28 Şubat, Çarşamba-İstanbul IMP.
3 Sürdürülebilir turizm yaklaşımlarının dünya kentlerinden örneklerle açıklanması, İstanbulda turizm planlamasında benzer yaklaşımların varlığına ilişkin değerlendirme TUSİAD, 2012, Sürdürülebilir Turizm, TUSİAD-T/2012-09/531, Eylül 2012, www.tusiad.org
4 Doğa koruma alanlarında yaşanan sorunların (yetki karmaşası, mevzuattaki yetersizlikler, yanlış uygulamalar vb.) değerlendirilmesi Ervin, J. 2003, WWF: Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management (RAPPAM) Methodology, WWF, Gland, Switzerland
5 Kalkınma ajanslarının, bölge planlama çalışmalarındaki yeri ve rolünün değerlendirilmesi, Dünya örnekleri ve Türkiye ile karşılaştırılması 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun. (2006). T.C. Resmi Gazete, 26074, 08 Şubat 2006. KAYASÜ, Serap, YAŞAR, Suna Sanem (2004). Bölgesel Kalkınma Ajansları: Türkiye Üzerine Öneriler. Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, c.1, Ankara: DPT Yayınları, ss:348-349.
6 Türkiyede afet riski altındaki alanların dönüştürülmesinde karşılaşılan temel sorunların tartışılması 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
7 Kentsel yayılmanın oluşturduğu sorunların ve çözüme yönelik geliştirilen planlama yaklaşımlarının değerlendirilmesi Burgess, R., (2000), The Compact City Debate: A Global Perspective, Compact Cities: Sustainable Urban Forms for Developing Countries, M. Jenks and R. Burgess (Ed.), London: Spon Press, 9- 24.
8 Koruma fikri içinde yenilikçi tasarım anlayışı nasıl yer alabilir, günün yaşantısı nasıl entegre edilebilir? Ders yürütücüsü kişisel arşivi. Ders notları
9 Türkiyede Kırsal Kalkınma Politikalarının, kırdan kente göçü önlemeye yönelik getirdiği çözümlerin uygulanma durumunun İç Anadolu bölgesi özelinde değerlendirilmesi. Çelik, Z., 2005, Planlı Dönemde Türkiyedeki Kırsal Kalkınma Politika ve Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme, PLANLAMA 2005/2, 61-71, Ankara.
10 Koruma Amaçlı imar planlarının hazırlanmasında ve uygulanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Ahunbay, Z., 2010, Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyonlar, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
11 Ara sınav
12 Konya kentinin planlama sorunları ve geleceği Ders yürütücüsü kişisel arşivi. Ders notları
13 Türkiye`de bölge-kent planlaması ve kentsel tasarım: uygulama sorunları ve görüşleri Ders yürütücüsü kişisel arşivi. Ders notları
14 Büyükşehirlerde güncel sorunlar ve büyükşehir yönetimi. Genel Tartışma ve sonuç 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
15 Genel tartışma ve sonuç
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - 1 30
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 30
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 8 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 1 30
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1-Güncel/çağdaş planlama sorunları konularında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 2-Etkin yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazanır. 3
D.Ö.Ç. 3 3-Planlama sorunlarına çözüm geliştirebilir. 3
D.Ö.Ç. 4 4-İstenilen bir sistemi, bileşeni veya süreci ekonomik, çevre, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretebilirlik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtları dikkate alarak değerlendirebilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20