MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
STAJ İLKE ve TANIMLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

DÖNEM DIŞI YAZ STAJI İLKELERİ VE TANITIM BİLGİLERİ

Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 8. maddesi ve S.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğrenci Staj Esasları uyarınca, MİMARLIK Bölümü öğrencileri, pratik bilgi ve becerilerini arttırmak amacı ile ilgili kamu ve özel kurum veya kuruluşlarında en az 30 iş günü Şantiye ve 30 iş günü Büro stajı olmak üzere toplam 60 iş günü staj yapmak zorundadır.

Öğrencilerin Şantiye stajı dördüncü yarıyıl sonrası, Büro stajı da altıncı yarıyıl sonrasıtatil dönemlerinde, özel iş yerlerinde ve resmi kurumlarda yapılabilmektedir. Yaz döneminde staj çalışması yapacak öğrencilere bölüm ilan panosu üzerinden yapılan duyurular ile staj yapacakları kurumlardan staj yapabileceklerine dair kabul yazılarını getirmeleri istenmektedir.

1

Dönem Dışı Yaz Stajı

1.KAPSAM: Bu yönergede sözü edilen staj, lisans öğrenimi sırasında öğrencilerin başarı ile yapmak zorunda oldukları pratik çalışmalardır.

1.1. TANIM:Staj mimari bir büroda, Mimar kontrolünde veya mimari çizim yapılan özel sektör veya kamuya ait kuruluşlarda, inşaat şantiyelerinde, mimar veya inşaat mühendisi kontrolünde yapılan uygulamalı çalışmalardır.

1.2. AMAÇ: Öğrenciler öğrenim gördükleri mimarlık temel alanı ile ilgili iş alanlarını tanımak, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmek, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamak, edinilen bilgileri geliştirmek, çeşitli kurum ve kuruluşlardaki uygulama şekil ve yöntem farklarını görmek, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacı ile staj çalışmasını yapar. Bu nedenle stajların diploma alınmadan önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Tüm stajların başarı ile tamamlanmış olması diploma alabilmek için önkoşuldur. Öğrenciler 60 iş günü staj yapmak zorundadırlar. Bunun 30 iş gününü Şantiyede, 30 iş gününü Büroda yaparlar.

2

 Dönem Dışı Yaz Stajı

 Öğrenme Kazanımları

  (Edinilen Mesleki Beceriler)

1

Öğrencinin mimari uygulamalar ile ilgili edindiği teorik bilgileri uygulama alanında (Şantiye/Büro) kullanabilmesi,

2

Öğrencinin mimarlık mesleğinin uygulanmasına katkı sağlayan diğer meslek alanlarını tanıması,  farklı disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmesi ve mimarın yönetici rolünü kavrayabilmesi,

3

Öğrencinin mesleği ile ilgili konularda hem detayları, hem de bütünü gözönünde bulundurarak kararlar alabilmesi,

4

Öğrencinin yerel yönetimlerin uygulamalarının planlama ve mimari tasarım sürecine etkilerini anlaması, mesleki etik ilkelere ve ilgili kanun, yönetmelik ve şartnamelere uygun kararlar alabilmesi ve bu doğrultuda hareket edebilmesi,

5

Öğrencinin mimari uygulama alanlarında (şantiye/büro) kişisel ve mesleki iletişim kurabilmesi, iletişim araçlarını kullanabilmesi (mimari uygulama ve sunum tekniklerini yerinde, doğru ve pratik bir şekilde  kullanabilmesi),

6

Öğrencinin mimari uygulama alanlarında (şantiye/büro) çağdaş mimari gelişmelerin uygulamalara nasıl yansıdığının farkına varması ve çağdaş mimari gereksinimler karşısında çözüm önerileri geliştirebilmesi,

7

Öğrencinin mimari uygulama alanlarının (şantiye/büro) sürekli mesleki eğitim alanları olduğunun farkına varması,

3

Dönem Dışı Yaz Stajı İçeriği

 

Staj Türü

Şantiye Stajı

Süre

30işgünü

 

Şantiye ortamının ve ilgili aktörlerin tanınması, şantiye ortamındaki iş programı ve iş bölümünün tanınması, şantiye yönetim ve organizasyonunun anlaşılması, mimari uygulama projelerinin ve diğer ilgili teknik uygulama projelerinin (statik, makina, elektrik) imalat/yapım esnasındaki önemlerinin anlaşılması, bu projelerin nasıl okunup uygulanabileceğinin anlaşılması, kaba yapı ve ince yapı detaylarının nasıl uygulandığının görülerek anlaşılması, detay - yapı malzemesi ilişkilerinin görülerek kavranmasıamaçlanmaktadır.

30 iş günlük şantiye stajında hedef: Bina inşaatı ile ilgili yapının arsaya aplikasyonundan başlayan ve iskan ruhsatı aşamasına kadar olan tüm yapım aşamalarını görmektir.

Şantiye stajı; Mimari veya statik büroda tecrübeli bir mimar veya inşaat mühendisi kontrolünde veya inşaat ve şantiye organizasyonu ile ilgili faaliyet gösteren özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.

Şantiye stajı; kaba ve ince inşaata ilişkin çalışmaları kapsar. Şantiyede bu konulara aynı staj döneminde rastlanabiliyorsa her iki kısma giren konular üzerinde çalışılır. İş yerinde çalışma safhalarına göre bu konuların bazıları yer almıyorsa aynı firmaya/şirkete/kurumaait olmak koşuluylafarklı şantiyelerinde işin farklı safhalarına göre şantiye stajı yapılabilir. Staj defterine şantiyede işe başlanılan ilk gün fotoğrafları, (şantiye levhası önünden inşaat görünecek şekilde) ara günler ve son gün fotoğrafları eklenir. Deftere sığmaması durumunda ilave ek sayfalar konularak şantiye ile ilgili görseller sistematik şekilde verilebilir.

Şantiye stajında birinci kısım olarak; Arsanın aplikasyonu, inşaat sınırlarının belirlenmesi, hafriyat, toprak kazıları, iksalar, ip iskelesi, temeller ve kalıplarının uygulanması, donatılar, kolonlar, kirişler, döşemeler, beton işleri, beton hazırlık aşamaları, hazır beton,  dökümü ve numunelerin alınması ve bakım aşamaları, taş, tuğla, blok tuğla örgüleri, betonarme perde duvarlar, çatı yapımı, yalıtım gibi işlerin ve işçiliklerin izlenmesi vb. çalışmaları içine alır. Yapılan günlük işler, uygulanan detaylar ve uygulama yöntemleri açıklanarak staj defterine işlenir. Ayrıca şantiye planlanması, malzeme vb. depolanması, iş organizasyonu konuları incelenerek staj defterine işlenir. Yapı makinaları incelenir ve tanıtılır.

İkinci kısım olarak; sıvalar, döşeme kaplamaları, mutfak ve banyo kaplamaları, tezgâhlar, mutfak dolapları, mozaik ve şaplar, ahşap, plastik veya metal doğramalar, cephe kaplamaları, denizlik ve parapetler, tavan, duvar ve döşeme kaplamaları, birleşim detayları, mantolama, yalıtımlar, merdivenler, küpeşte ve parmaklık detayları, yağmur olukları, yağmur boruları, tenekecilik işleri, çatı kaplamaları, bacalar, su ve nem ile ilgili sorunların giderilmesi için yapılan kaplama işleri, her çeşit boya işleri vb. kalemlerin malzeme, işçilik ve uygulamaları açıklanır, yapılan tadilatlar, ruhsat işlemleri, karşılaşılan sorunlar, proje - şantiye ilişkisi ve uygulamadaki detay çizimleri ve fotoğrafları staj defterine işlenir.

Fotoğrafı çekilen inşaatın üretim safhaları içerisinde, öğrencinin kendisinin de olduğu usta, kalfa ile birlikte resimleri olmalıdır. Faaliyet gösterilmeyen boş inşaatlar staj olarak kabul edilmeyecektir.

 

Staj Türü

Büro Stajı

Süre

30 işgünü

 

Mimari büro ortamının ve ilgili aktörlerin tanınması, mimari büro ortamındaki iş programı ve iş bölümünün tanınması,mimari büro yönetim ve organizasyonunun anlaşılması, farklı ölçeklerdeki ve amaçlardaki mimari  projelerin (avan proje, uygulama projesi, detay projesivb.) tanınması ve kullanılan çizim teknik ve araçlarının öğrenilmesi, farklı teknik ve araçların kullanılarak çizim becerisinin geliştirilmesi, mimari tasarım süreci ile uygulama süreci arasındaki ilişkilerin anlaşılması, diğer ilgili teknik uygulama projelerinin (statik, makina, elektrik) ve detaylarının mimari tasarım esnasındaki önemlerinin ve bu projelerin mimari uygulama projeleri ile entegrasyonunun anlaşılması, mimar, işveren ve yüklenici ilişkilerinin anlaşılması, mimar, inşaat, jeoloji, elektrik, makine mühendisleri, yapı sahibi ilişkisi, meslek odaları,yapı denetimi ve disiplinlerarası ilişkilerinöğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Öğrenciler büro stajında yapılan mimari eskizler, avan projeler, uygulama projeleri, donatım projeleri, detayları, kalıp projeleri, perspektif çizimler, maket resimleri vb. çalışmaların birer adet küçültülmüş kopyalarını A3 kağıt ebatlarında staj defterlerineeklemeli ve buçalışmalarınait oldukları proje adını ve çalışmaların başlayıp bitirildiği tarihleri, çalışmayla ilgili gerekli açıklamalarla birlikte yazmalıdırlar. Çalışmaların bulunduğu sayfalar yetkili mimar veya teknik eleman tarafından mühürlenip imzalanmalıdır.

Büro stajı mimari bir büroda, mimar kontrolünde, mimari tasarım, çizim, metraj, keşif, uygulama projelerinin çizimini yapmak şartıylatüm özel sektör, kamu kurum ve kuruluşlarda yapılabilir.