MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.7
Mekansal ihtiyaçları ve arazi verileri, vb. çevresel şartlar içerisinde üç boyutlu düşünerek, verileri bir bütün olarak organize etme yeteneğini kazanır.
P.Ç.8
Mimari bir programı bileşenlerine ayırır, program içeriğiyle ilgili gerekli bilgileri toplama (analiz) ve problem çözme (sentez) süreçlerini etkili olarak kullanarak tasarımı geliştirir.
P.Ç.3
Tasarımlarını ifade edebilmek için uygun sunum ve grafik anlatım tekniklerini uygular
P.Ç.5
Mimarlıkta iklimsel, teknolojik, sosyoekonomik ve diğer kültürel faktörleri anlama becerisi kazanır.
P.Ç.6
Sürdürülebilir mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı binaların oluşturulmasını anlama beceresi kazanır.
P.Ç.1
Ulusal ve uluslar arası ölçekte mimarlık dönemleri ve akımlarının özelliklerini öğrenir.
P.Ç.2
Yapı ve yapım üretimine ilişkin gerekli malzeme, yapı elemanı, detay ve taşıyıcı sistemler bilgi ve becerilerini kazanır.
P.Ç.4
Mimarlık ile oluşturulan yapay çevrelerin doğal çevre üzerindeki etkilerini (ekolojik mimarlık) öğrenir.
P.Ç.11
Araştırma, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama becerisi kazanır.
P.Ç.12
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilincini kazanır tarihi yapıları ve anıtları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli tekniklerini öğrenir.
P.Ç.9
En küçük mimarı mekandan en kapsamlı programlara kadar bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar geliştirme ve değerlendirme becerisi kazanır.
P.Ç.10
Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyonu, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi ve liderlik konularının temel ilkelerini ve proje dağıtımını yapmayı öğrenir.
P.Ç.13
Yaşam güvenliği sistemlerini tanıma ve uygulama sistemlerini uygular.
P.Ç.14
Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
P.Ç.15
İnsan hakları, toplumsal, bilimsel kültürel değerler ve mesleki etik ilkelerine uygun davranır.
P.Ç.16
Mimaride etkin okuma, yazma, dinleme, konuşma, eleştirel düşünme ve soru geliştirme becerilerini kazanır.
P.Ç.19
. Mimarlık ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
P.Ç.18
Tasarım ve uygulama sürecinde bir ekibin üyesi olarak birlikte çalışma becerisi ve farklı disiplinler arası koordinasyon bilgisi kazanır.
P.Ç.17
Yapım yönetiminde görevlendirme, sözleşme yapma, proje dağıtım yöntemleri ve hizmet sözleşmelerini anlama becerisi kazanır.
P.Ç.20
Tasarım sürecinde bilgi teknolojilerini kullanır.
TYYÇ1
İlgili temel alanda, mimari tasarım /planlama / tasarım etkinlikleri vearaştırmaları için yerel, bölgesel, ulusalve küresel bağlamda, söylemsel,kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonelhizmet duyarlılıklarını kapsayan çokboyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardankazanarak, akademik paylaşımortamlarına yansıtabilmek için gereklibilgi ve kavrayışa sahiptir.
TYYÇ2
Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel,söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik,sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıyailişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
TYYÇ3
İlgili alanda insan ve toplum odaklı,çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimaritasarım / planlama / tasarım / araştırmayöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışasahiptir.
TYYÇ4
İlgili alanda ekonomik, çevresel vetoplumsal sürdürebilirlik ilkeleri vestandartları ile afetlerle ilgili konulardaçok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir
TYYÇ5
Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelikve standartlar hakkında bilgiye sahiptir
TYYÇ6
Alanıyla ilgili kurumsal ve etikdeğerler konusunda bilgi ve kavrayışasahiptir.
TYYÇ7
İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsalve kültürel bağlam içindeki yerine /önemine ilişkin bilgi ve kavrayışasahiptir.
TYYÇ8
Mimari tasarım / planlama / tasarımalanlarında kavram geliştirme becerisinesahiptir
TYYÇ9
Mimari tasarım / planlama / tasarımetkinlikleri ve araştırmaları için söylem,kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünüsağlama becerisine sahiptir.
TYYÇ10
Mimari tasarım / planlama / tasarımkonularında, olgular, potansiyel vesorunlar ile bunlar için gerekliaraştırmaları tanımlayabilme becerilerinesahiptir.
TYYÇ11
Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsalbilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri,araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
TYYÇ12
Alternatif mimari tasarım, planlamakurguları ve çözümleri geliştirebilmebecerisine sahiptir.
TYYÇ13
Disiplinler arası etkileşimli mimaritasarım / planlama / tasarım konusundabeceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi,kavrayış ve becerileri bağlama ilişkinverilerin yorumunda, sorunlarıntanımında, ustalık ve inovasyonsergileyen almaşık mimari tasarım /planlama / tasarım kararlarının /projelerin / çözümlerin geliştirilmesindekullanır.
TYYÇ14
Bir mimari tasarım /planlama / tasarımprojesini bağımsızolarak yürütür, busüreçler içinaraştırma projeleriplanlar ve yürütür,yeni sentezler üretir.
TYYÇ15
Alanıyla ilgilibireysel çalışmalarıbağımsız olarakyürütür ve çokdisiplinli, disiplinlerarası ve disiplinlerüstü çalışmalardabireysel ve ortaksorumluluk alır.Bunun için gerekliözgüvene veyetkinliğe sahiptir
TYYÇ16
Bir mimari tasarım /planlama / tasarımprojesinde ortakçalışmaları planlar,sorumluluk alır veyürütür.
TYYÇ17
Alanındakibilgi vebecerilerieleştirel vediyalektik(eleştirel, karşıtez ve sentezüretebilen) biryaklaşımladeğerlendirerek öğrenir.
TYYÇ18
Geleceğeyönelik olur,kişisel vemeslekigelişimi içingereklimotivasyonave öğrenmebecerilerinesahip olur,öğrenmegereksinimlerini belirler,bunun içinplanlar yaparve bunlarıuygular.
TYYÇ19
Yaşam boyuöğrenmebilinciylehareket eder.
TYYÇ20
Alanıyla ilgili konulardailgili kişi ve kurumlarıbilgilendirir,düşüncelerini ve sorunlarailişkin çözüm önerileriniyazılı, sözlü ve görselolarak aktarır, bilgiyinicel ve nitel verilerledestekleyerek uzman olanve olmayan kişilerlepaylaşır.
TYYÇ21
Toplumsal sorumlulukbilinciyle yaşadığı sosyalçevre için projeler,işbirlikleri ve etkinliklerdüzenler ve bunlarıuygular.
TYYÇ22
Bir yabancı dili en azAvrupa Dil Portföyü B1Genel Düzeyindekullanarak alanındakigelişmeleri izler vemeslektaşları ile etkiliiletişim kurar
TYYÇ23
En az Avrupa BilgisayarKullanma Lisansı İleriDüzeyinde bilgisayaryazılımı ile birliktealanının gerektirdiğibilişim (bilgi ve iletişim)teknolojilerini etkileşimliolarak kullanır.
TYYÇ24
Meslek alanında, mesleki uygulamada ve meslekiaraştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkinkavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsalsorumluluk bilinciyle hareket eder.
TYYÇ25
Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerindeolası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarınıdikkate alarak karar verebilmek için gereklitemeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir veyorumlar.
TYYÇ26
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektikbir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğubilgi, kavrayış ve becerileri disiplininingerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etikilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları,ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygunolarak, olası toplumsal, çevresel ve etiksonuçlarını dikkate alarak kullanır
TYYÇ27
İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve butemelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğalçevrenin ve kültürel mirasın korunmasındagerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciylekarar verir ve hareket eder.
TYYÇ28
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısındanyararının ve toplumsal hizmet ürettiğininbilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü,doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevrekoruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonelhizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etikilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererekadil davranış konularında kişisel duyarlılığasahiptir.
TYYÇ29
Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusalve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkındabilgi ve bilinç sahibidir.