MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Mine ULUSOY Bölüm Başkan Yardımcıları Dr.Öğr.Üyesi Murat ORAL Dr.Öğr.Üyesi Bahtiyar EROĞLU

Erasmus Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Selçuk SAYIN

Farabi Koordinatör: Prof. Dr. Mustafa TOSUN

Mevlana Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Murat ORAL

AKTS Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan YILMAZ ÇAKMAK

Amacı: Programın amacı estetik, teknik gerekleri yerine getiren mimari tasarımlar yeteneğine sahip, mimarlık tarihi ve kuramları, ilgili sanat alanları, teknolojiler ve insan bilimleri hakkında yeterli bilgi ile donatılmış, insanlar ile binalar arasındaki, binalar ile içinde yer aldıkları çevre arasındaki ilişkinin ve gerek binaları gerekse binalar arasında kalan mekanları insan gereksinimleriyle ve insan ölçeği ile ilişkilendirme bilinci ile hareket eden tasarıma ilişkin fikirlerin binaya dönüştürülmesi ve tasarımın genel planlama ile bütünleştirilmesi ile bağlantılı iş kolları, kuruluşlar, yönetmelikler ve usuller hakkında yeterli bilgiye sahip bireyler yetiştirmektir.

Vizyon: Mimarlık mesleğini teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar doğrultusunda ileri taşıyan, sosyal, kültürel ve çevresel sorunlara mimari boyutlarına göre akademik ve pratik çalışmalar ile çözümler üretebilen, etik ve estetik değerlerle donanmış, lisans ve lisans üstü düzeyde eğitimin niteliğini artırarak, disiplinler arası araştırma ve çalışmaları geliştirebilen mimarların yetiştirilmesini özgörev kabul eder.

Misyon: Selçuk üniversitesi Mimarlık Bölümü, 1970 yılına dayanan bir eğitim geleneğiyle meslekteki eğitim değişmeleri ve gelişmelerini göz önüne alarak, çok yönlü düşünebilen, nitelikli, yaratıcı özellikleri gelişmiş, mesleğin etik ve yeterlik sorumluluklarını en iyi biçimde yerine getirebilen, düşünsel esnekliğe sahip araştıran keşfederek kendisini geliştirebilen, mesleki konuları sorgulayan, eleştiren, yorumlayabilen, diğer disiplinlerle ortak bir çalışma sürdürebilecek ve ayrıca bu çalışmaları koordine edebilecek, kamu yararı gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan bir meslek insanı yetiştirmeyi temel hedef edinmiştir.

Program Dili: Türkçe, İngilizce

Program Tanımı: Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında mimarlık programını tamamlayan mezunlara, ilgili alanlarda tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi sağlamaktadır. 15 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 14 araştırma görevlisi zorunlu ve seçime bağlı derslerle eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. Mimari tasarım stüdyoları yanında, yapı elemanları, yapı malzemeleri, yapım sistemleri, mimarlık tarihi ve restorasyon dersleri çağdaş bir çalışma ortamında yapılır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne kabul edilecek adayların lise veya lise dengi okullardan mezun olmaları beklenmektedir. Eğer aday yabancı ülke lise diplomasına sahipse bu diplomanın denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir. Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda o öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü için geçerli olan puan ve şartları sağlayan adaylarla, Selçuk Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi hükümlerine göre bölüme kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt için ÖSYMde belirtilen belgeleri getirmek suretiyle kayıtlarını yaptırabilirler. Mimarlık Bölümü lisans eğitimine kayıt yaptıracakların Selçuk Üniversitesi Ön lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği üzere aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında kayıtlı olmamaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölüme yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki öğrenmeleri, oluşturulan intibak komisyonu tarafından bölüm müfredatına göre değerlendirilerek öğrencilerin intibakı gerçekleştirilir. Bölümde çift anadal ya da yandal yapacak öğrencilerin önceki öğrenimleri ise, Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS kredi almalı ve 30 iş günü şantiye ve 30 iş günü büro stajını tamamlamalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Mimarlık Programı ölçme ve değerlendirme esasları Selçuk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

İstihdam Olanakları: Mimarlar, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve Serbest Meslek Sahibi olarak büro açabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüzde Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yurtiçinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Ayrıca yurt dışındaki farklı üniversitelerde ilgili kurumun şartlarını sağlamak suretiyle Lisansüstü eğitim yapabilirler.