MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Şehircilik ve İmar Hukuku
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
6 3501652 2 / 2 5
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet ALKAN
Koordinator E-mail alkan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Prof. Dr. Ahmet ALKAN
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kentleşme sürecini, fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihsel boyutları ile irdeleyerek, tasarımcının kentsel imar kuralları çerçevesinde proje üretebilmesini sağlamak
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 50 50 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders teorik anlatım, okuma, anlama ve yorumla sürecinin uygulamalar yapılarak desteklenmesi ile yürütülür
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Derse giriş, kapsam ve önem Baş, Y. (2006). Planlama-Mimarlık İlişkisi Yeniden Tanımlanırken, Planlama Dergisi, http://www.spo.org.tr/resimler/ekler/b6538a44a1dfdc2_ek.pdf
2 Hukuk diline ve mantığına genel bir bakış Gök, T. (1983). İmar Kararları ve Yargı Denetimi, ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Ankara. Ersoy, M.ve Keskinok, Ç. (Derleyenler) (2000). Mekan Planlama ve Yargı Denetimi, Yargı Yayın evi, Ankara.
3 Kent, kentleşme ve imar konularında dünyada ve Türkiyede ki mevcut durum analizi Tekeli, İ. (2010). Konut Sorununu Konut Sunum Biçimleriyle Düşünmek, Türk Tarih Vakfı Yayınları Tekeli, İlhan (1998). "Türkiyede Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması". 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık İçinde İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
4 Planlama, mekânsal planlama kavramları, plan türleri, plan kademelenmesi ve imar planlama süreci Ersoy, M. (2010). Kentsel Planlama Kuramları, http://www.melihersoy.com/wp-content/uploads/2012/04/9-340.pdf
5 Kentsel imge ve kent kimliği, Lynch analizi prensipleri Lynch, K. (1981) A Theory of Good City Form, The MIT Press.
6 Kentsel dönüşüm, kentsel koruma ve yenileme kavramları Batı ülkeleri ve Türkiyedeki sürecin değerlendirilmesi Ataöv, A. ve Osmay, S. (2007).Türkiyede Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım, METU JFA 2007/2 (24:2) 57?82. Akkar, M. (2006). Kentsel Dönüşüm Üzerine Batıdaki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, Planlama Dergisi 2006/2, İstanbul.
7 Farklı coğrafya ve sosyal yapı ilişkileri kapsamında bir komşuluk ünitesi tasarım ilkeleri Yoğunluk, yoğunluk türleri ve yapılaşma katsayıları(TAKS, KAKS ve Emsal) Konut tipojileri ve konutta yeni arayışlar Gurin, D. (2003), Understanding Sprawl A Citizens Guide, David Suzuki F., Canada. Duany, A., Krieger, A., Lennertz, WR. (1991), Towns and townmaking principles, Rizzoli.
8 Kentsel Tasarım, Koruma Geliştirme Alan Planlaması ve Ayrıntılı Düzenlemeler İçin Araştırma & Ön Çalışmaların ve sentez çalışmalarının tamamlanması 1/1000 ölçekli kentsel tasarım çalışmasına başlama, müdahale gerektiren alanların, temel karakteristiklerin belirlenmesi, şematik tasarımın tamamlanması Planlama Dergisi (1997), "Kentsel Tasarım Sayısı", TMMOB Şehir Plancıları Odası, 1997 / 2, Ankara.
9 1/1.000 (Kentsel Tasarım ve Yenileme) çalışması Tiesdell, S., OC, T. ve Heath, T. (1996) Revitalizing Historic Urban Quarters, Architectural Press, Oxford. Albrechts, L. (2006). Bridge the gap: from spatial planning to strategic projects, European Planning Studies, 14 (10), 487?500.
10 1/1.000 (Kentsel Tasarım ve Yenileme) çalışması Carmona, M. (2001) Sustainable urban design: A possible agenda, Planning for a Sustainable Future, eds. S. Batty, A. Layard, S. Davoudi, S. Batty, Spon Press, New York 165?92.
11 Ara Sınav Haftası
12 1/1.000 (Kentsel Tasarım ve Yenileme) çalışması Gür, Şengül Öymen, (2000), Konut Kültürü, YEM Yayınları, İstanbul. Bulos, M.., Teymur, N., (1993), Housing: Design, Research, Education, Avebury. Konutlar-Toplu konutlar, (2001). Tasarım Yayın Grubu, İstanbul.
13 1/ 500 Plan (Kentsel Tasarım) çalışması, üç boyutlu çalışmalar Marshall, S. (2005). Street Patterns, Spon Press, New York.
14 1/ 500 Plan (Kentsel Tasarım) çalışması, üç boyutlu çalışmalar Southworth, M. ve Ben-Jojeph, E. (2003). Streets and Shaping of Towns and Cities, Island Press, Washington, DC.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 4
Sunum ve Seminer Hazırlama : 5 3
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : 2 10
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 9 3
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 2
Final : 1 2
DERSİN AKTS KREDİSİ 5
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Kentleşme sürecini, fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihsel boyutları ile irdeleyebilme becerisini kazanır 4
D.Ö.Ç. 2 Tekil binadan, kentsel ve bölgesel ölçeğe kadar yasal ve yönetsel çerçevede imar hukukunu öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 Teorik bilgileri kentsel projeye dönüştürme becerisini kazanır 4
D.Ö.Ç. 4 Grup olarak çalışma yapabilme, doğru kaynaklardan araştırma yapabilme, veri toplayabilme ve veriye dayalı yorum yapabilme becerisi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 5 Planlama ve mimarlık disiplini arasındaki ilişkiyi kurabilir 4
D.Ö.Ç. 6 Farklı coğrafya ve sosyal yapı ilişkileri kapsamında bir komşuluk ünitesi tasarım ilkelerini bilir. Yoğunluk, yoğunluk türleri ve yapılaşma katsayıları, konut tipolojilerini açıklar 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20