MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK
Dersin Adı   Kerpiç Malzeme ve Uygulama Teknikleri
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 3501561 2 / 0 3
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Nazım KOÇU
Koordinator E-mail nkocu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Nazım KOÇU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Kerpiç malzemeler, özellikleri, mimaride kullanım alanları, malzemelerin fiziksel, mekanik, kimyasal ve mikroyapı özellikleri, standartları, sorunlarının araştırılması, sağlıklı yapıların oluşturulması ve çözümleri, sürdürülebilir yapı malzemeleri, Anadoluda ve bölgemizdeki kerpiç malzeme ve uygulama tekniklerinin incelenmesi ve mimaride kullanımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
20 50 0 0 20 10 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Kerpiç konusunda literatür araştırmaları yapılır, örnek kerpiç numuneleri hazırlanır, maketlerle duvar örgüleri yapılır ve çizilir, kerpiç malzemelerin kullanıldığı mevcut yapılar yerinde görülerek resimleri çekilir, poster hazırlanır, verilen bilgilerle uygulamalar kıyaslanır ve bilgilerin pekiştirilmesi sağlanır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kerpiç yapı malzemesinin tanımı ve sınıflandırılması, Çelebi, R., (2012), Anadolu Kerpiç Mimarlığı, İstanbul Kültür Üniversitesi, Golden M. Matbaacılık, Yayın No:174, s.146, İstanbul.
2 Kerpicin karışım özellikleri Çelebi, R., (1979), Kerpiç Yapım Yöntemleri ve Kullanımı Üzerine Bir İnceleme, Doçentlik Tezi, İDMMA, Mimarlık Bölümü, ss. 176, İstanbul.
3 Anadolu ve bölgemizdeki kerpiç malzemenin kullanıldığı yapılar, örnekler. Kafesçioğlu, R., Gürdal, E., (1985), Çağdaş Yapı Malzemesi, Alker, İTÜ., s. 40, İstanbul., Kafesçioğlu, R., Toydemir, N., Gürdal., E., Özüer, B., (1980), Yapı Malzemesi Olarak Kerpicin Alçı İle Stabilizasyonu, TÜBİTAK, MAG-505., No:87, İstanbul.
4 Kerpicin yapı malzemesi olarak tercih edilme nedenleri, mevcut durum tespitlerinin yapılması, coğrafya, iklim, çevre verileri, ekonomik durum, yardımlaşma vb. Toydemir, N., Gürdal, E., Tanaçan, L., (2000), Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayınları, Birinci Baskı, Temmuz, s.393, İstanbul., Korkmaz, S.Z. (2007), Kırsal Konutların Deprem Güvenliğinin Arttırılması, S.Ü.F.B.E. Doktora Tezi, Konya.
5 Kerpiç malzeme ile tasarım, taşıyıcı sistem, kesitler, detaylar, örnekler. Gür, V., (2007), Mimaride Sürdürülebilirlik Kapsamında Değişken Yapı Kabukları İçin Tasarım Destek Sistemi, İTÜ, Fen Bil. Enst. Doktora Tezi (yayınlanmamış), Nisan, İstanbul., Reman, O., (2002), Toprağın Bağlayıcı ve Diğer Katkı Malzemeleri ile Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, I.Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, TMMOB. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, s. 208-223, 9-11 Ekim, İstanbul.
6 Tarihi ve kültürel mirasımızda kerpiç malzeme kullanımının araştırılması, Çatalhöyük ve Selçuklu döneminden örnekler. Eriç, M., Anıl, Ü., Çorapçıoğlu, K., (1980), Kerpiç Malzemenin Türkiye Koşullarında Rasyonel Kullanımını Sağlamak Amacı ile Kalitesinin Yükseltilmesi Konusunda Bir Araştırma, İ.D.G.S.A. Mimarlık Fakültesi, No:1, Mayıs, İstanbul.
7 7. Kerpiç malzemenin tasarımı, üretilmesi ve uygulanmasında farklı disiplinler arası koordinasyon bilgisi kazanır Kömürcüoğlu, E.A., (1962), Yapı Malzemesi Olarak Kerpiç ve Kerpiç İnşaat Sistemleri, İTÜ, yayınları, İstanbul., Anonim,TS 825, (2013), Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, Mayıs, Ankara.
8 8. Kerpiç yapı örnekleri, kerpiç mimarlığı. Koçu, N.,, Koçu, Ş., (2006), Tradıtıonal Adobe Houses of Beyşehir-Kurucuova Regıon And Theır Characterıstıcs, Beyşehir-Kurucuova Yöresi Geleneksel Kerpiç Evleri ve Özellikleri, I.Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.508-516, 11-13 Mayıs 2006, Beyşehir/ Konya
9 9. Yapı malzemesi olarak kerpiç ve mimaride kullanım sistemleri Aydın, D., Çınar, K., (2005), Using Eart and Flora As a Building Material in Konya Plain Rural Settlements-Adobe-Grassy Earth, Living in Earthen Cities-Kerpic/05, İTÜ., s.150-157, 6-7 July, İstanbul., Çınar, K., Koçu, N., Korkmaz S.Z., (2002), Yapı Malzemesi Olarak Kerpicin Konya Evlerinde Kullanılması ve Sorunları, İpek Yolu, KTO., Yıl:15, Sayı:171, Mayıs, s.33. Konya.
10 10. Kerpiç malzeme üretimi için uygun toprak seçimi, karıştırma, kalıplama, kurutma, taşıma ve uygulama teknikleri, Anonim, (2010), Konyanın Eski Kerpiç Evleri, İpek Yolu, KTO, Yıl:23, Sayı:268, s.48-49, Konya., King, B., (2010), Toprak Mimarisinin Yeniden Doğuşu, Mimarlıkta Malzeme, Yıl:5, Sayı:17, s.62-80, Ekim, İstanbul.
11 11. Kerpiç malzemenin avantajları, sorunları, deney yöntemleri, fiziksel, mekanik ve mikroyapıya ait özellikler, standartlar. Koçu, N., (2011), Toprak ?Kerpiç? Malzemeli Binalar ve Özellikleri, KTO, İpek Yolu, Yıl:24, Sayı:286, Aralık, s.56-60, Konya., Arpacıoğlu, Ü., (2006), Geçmişten Günümüze Kerpiç Malzeme Üretim Teknikleri ve Güncel Kullanım Olanakları, 3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, Bildiri, 15-17 Kasım, s.667-679, İstanbul.
12 12. Kerpiç malzemelerin günümüz şartlarına uygun olarak geliştirilmesine yönelik bilimsel çalışmaların araştırılması ve çağdaş uygulamalar. Koçu, N., Korkmaz, S.Z., (2004), ?Kerpiç Malzeme ile Üretilen Yapılarda Deprem Etkilerinin Tespiti?, TMMOB. İstanbul Büyükkent Şubesi, 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi, İstanbul, 6-8 Ekim 2004. ss.52-62, ISBN. 975-395-787-4. (Anahtar Kelimeler: Kerpiç, Yapı malzemesi, Deprem).
13 13. Ekolojik ve sürdürülebilir yapı malzemesi olarak kerpiçin üretimi ve teknoloji Koçu, N., Korkmaz, S.Z., (2003), ?SiO2 Özellikli Hammaddelerin Farklı Isıl İşlemler Karşısındaki Davranışları ve Özelliklerinin Araştırılması?, The Examınatıon Of The Behavıors And The Characterıstıcs Of The Rav Materials Composed Of SiO2 Under The Codıtıons Dıfferent Termal Processes, III. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s. 367-373, Eskişehir, 16-30 Haziran 2003,
14 14. Kerpiç malzeme ve uygulama tekniklerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar ve sunumlar. Korkmaz, S.Z., Koçu, N., Türer, A., Korkmaz, H.,(2005), ?Earthquake Damage Characteristics of Earthen-Adobe Houses?, Internatıonal Conference, Living ın Earthen Cities-kerpic05, Istanbul Technical Unıversity, Paper code 51, ss.46-53, 6-7 July 2005, Istanbul Turkey. Keywords: Adobe houses, earthquake, damage, crack, failure. ISBN 975-561-269-6,332p.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 2
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 7 8
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 2 2
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 1
Final : 1 1
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1.Kerpiç malzemenin özellikleri, kerpicin geçmişten günümüze mimaride kullanım alanları, iklim ve çevrenin etkisi hakkında bilgi edinir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Mimaride kullanılan kerpiç malzemelerin üretimi, teknolojisi, enerji tasarrufu, fiziksel çevreye uyum, yapı fiziği ve konfor şartları açısından diğer yapı malzemeleri ile karşılaştırmalarının yapılması, sağlıklı binaların oluşturulması, olumlu ve olumsuz yönleri hakkındaki farklılıkları öğrenir 4
D.Ö.Ç. 3 3. Kerpiç malzeme ile yapı yapma, taşıyıcı sistem, strüktür özellikleri ve detaylandırma prensiplerini öğrenir 4
D.Ö.Ç. 4 4. Mimaride ekolojik yapı malzemesi olarak kullanılan kerpiç malzemenin üretilmesi, kurutulması taşınması, uygulanması, korunması ve sorunları hakkında bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Tarihi çevrede kerpiç malzeme kullanımı, kerpiç malzemelerin korunması konusunda yapılan çalışmaları öğrenir 4
D.Ö.Ç. 6 6. Kerpiç malzemesinin geliştirilmesinde kullanılan çağdaş yöntemleri öğrenir, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir 4
D.Ö.Ç. 7 7. Kerpiç malzemenin tasarımı, üretilmesi ve uygulanmasında farklı disiplinler arası koordinasyon bilgisi kazanır 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20