MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.8
Latin alfabesiyle telif edilmiş Türkçe edebî eserleri okur, çözümler ve çeviri yazıyla aktarır.
P.Ç.2
Arap alfabesiyle telif edilmiş Türkçe edebî eserleri okur, çözümler ve çeviri yazıyla aktarır.
P.Ç.6
Kiril alfabesiyle telif edilmiş Türkçe edebî eserleri okur, çözümler ve çeviri yazıyla aktarır.
P.Ç.4
Türkçenin lehçe ve ağızlarıyla yazılmış eserleri okur, çözümler, karşılaştırır ve çeviri yazıyla aktarır.
P.Ç.1
Türkçe edebî eserleri şekil ve içerik yönleriyle inceler, elde ettiği sonuçları yazılı veya sözlü olarak sunar.
P.Ç.3
Türk dili ve edebiyatının diğer bilim ve sanat dallarıyla ilişkisini ve toplumsal işlevini irdeler.
P.Ç.9
Türk edebiyatının dünya edebiyatlarıyla ilişkisini ortaya koyar, karşılaştırmasını yapar.
P.Ç.5
Türkçeyi ve Türk edebiyatını dilbilim yöntemleriyle inceler.
P.Ç.10
Türkçeyi ve Türk edebiyatını çeşitli kuram ve yaklaşımlarla inceler, disiplinler arası çalışmalar yapar.
P.Ç.7
Türk dili ve edebiyatının tür, şekil, ölçü ve içerikle ilgili temel bilgi ve kavramlarını edinir.
P.Ç.12
Bilgiye ulaşmada, elde edilen bilgiyi yazılı veya sözlü aktarmada bilgi teknolojilerini kullanır.
P.Ç.11
Bilimsel araştırmalar yapar, sonuçlarını çeşitli bildiri, makale, seminer ve tez olarak ortaya koyar.
P.Ç.17
Günümüz Türkiye Türkçesi yazım kurallarıyla bilimsel veya edebî yazılar yazar.
P.Ç.13
Bilimsel veya edebî konulardaki bilgi ve düşüncelerini günümüz Türkiye Türkçesi konuşma kurallarıyla topluluk huzurunda aktarır.
P.Ç.18
Günümüz Türkiye Türkçesinin yazım ve konuşma kurallarını uygular, dilin yanlış kullanımına karşı toplumu bilinçlendirir.
P.Ç.19
Türk dili ve edebiyatının dönemlerini, önemli temsilcilerini, eserlerini ve bunlar hakkında yapılan bilimsel çalışmaları yazılı veya sözlü olarak inceler ve sunar.
P.Ç.14
Yaşam boyu eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görev alır, alanındaki bilgi ve becerilerini lisansüstü eğitimle artırmayı amaçlar.
P.Ç.20
Somut olmayan kültürel miras ürünlerini derler, bilimsel yöntemlerle inceler, sonuçlarını yayımlar.
P.Ç.16
Türk dili ve edebiyatının gelişmesine okur, yazar ve eleştirmen olarak katkı sağlar yayın faaliyetlerinde görev alır.
P.Ç.15
Bir edebî metni daha iyi anlaşılması amacıyla çağının bilim, edebiyat ve sanat anlayışı içinde yorumlar.
TYYÇ1
Beşeri bilimler alanındakazanılan yeterlilikleredayalı olarak güncelbilgileri içeren dersmateryallerine,uygulamalı araç vegereçlere, sahaçalışmalarındauygulanan araştırmayöntem ve tekniklerineve diğer kaynaklardadesteklenen ileridüzeydeki kuramsal veuygulamalı bilgileresahiptir.
TYYÇ2
Beşeri bilimler alanındaedindiği ileri düzeydekikuramsal ve uygulamalıbilgileri kullanır.
TYYÇ3
Beşeri bilimler alanındaedindiği kuramsal veuygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma vetopluma hizmet alanlarında,kullanır, çözümler veuygular.
TYYÇ4
Beşeri bilimler alanında karşılaşılanve öngörülemeyen karmaşıksorunları çözmek için bireysel olarakbağımsız çalışır veya ekip üyesiolarak sorumluluk alır.
TYYÇ5
Sorumluluğu altında çalışanlarınilgili alandaki gelişimine yöneliketkinlikleri planlar.
TYYÇ6
Beşeri bilimler alanındaki bilgi vebecerileri kullanarak, kişisel vekurumsal gelişimi planlar
TYYÇ7
Beşeri bilimler alanındaedindiği bilgi ve becerilerieleştirel bir yaklaşımladeğerlendirir.
TYYÇ8
Sorumluluğu altındaçalışanların öğrenmegereksinimlerini belirlerve öğrenme süreçleriniyönetir
TYYÇ9
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutumgeliştirir.
TYYÇ10
Beşeri bilimler alanındaki ilgilikişi ve kurumları bilgilendirir veonlara düşüncelerini aktarır,sorunlarla ilgili çözüm önerilerinikuramsal ve uygulamalı olarakortaya koyar.
TYYÇ11
Beşeri bilimler alanı ile ilgilisorunlara yönelik olarak çözümönerilerini nicel ve nitel verilerledestekler ve bu verileri ilgilialanda bulunan uzman olan veolmayan kişi ve kurumlarla çeşitliiletişim araçlarıyla paylaşır.
TYYÇ12
Beşeri bilimler alanındaki çeşitlisosyal, kültürel ve sanatsaletkinliklere katılır.
TYYÇ13
Bir yabancı dili kullanarak beşeribilimler alanında kuramsal veuygulamalı bilgileri izler ve ilgilialandaki uzman ve uzmanolmayan kişi ve kuruluşlarla bubilgileri paylaşır (Avrupa DilPortföyü B1 Genel Düzeyinde).
TYYÇ14
Beşeri bilimler alanınıngerektirdiği bilgisayar yazılımı ilebirlikte bilişim ve bilgiteknolojilerini ileri düzeydekullanır.
TYYÇ15
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgileri toplar, çözümler,yorumlar ve ilgili kişi,kurum ve kuruluşlarlapaylaşır.
TYYÇ16
Beşeri bilimler alanı ile ilgilibilgilerin uygulanmasısürecinde etik değerlerigözetir.
TYYÇ17
Beşeri bilimler alanındasosyal, kültürel haklarınevrenselliğini destekler,sosyal adalet bilinci kazanır,tarihi ve kültürel mirasasahip çıkar.
TYYÇ18
Beşeri bilimler alanındadisiplinler arası araştırma veinceleme yapar.
TYYÇ19
Kalite yönetim ve süreçlerineuygun davranır ve katılır.