INSTITUTE OF RUMI STUDIES
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ NURGÜL SUCU KÖROĞLU
Name of the Faculty:  FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE PROGRAM OF OLD TURKISH LITERATURE
 
E-Mail  
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
MEB ÇUMRA HÜRRİYET İLKÖĞRETİM OKULU20002002

  Publications:
1. NURGÜL SUCU, " Tasavvuf Kültüründe Sır Saklama (Ketm-i Sır) Hasleti ve Edebî Eserlere Yansıması: Mir'âtü'l-Ahlâk Örneği ", Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu Bildiri Özetleri (Abstracts), , , 279, 2012,( )
2. NURGÜL SUCU, " Kınalızâde Ali Efendi'nin Takipçilerinden Bostanzâde Yahyâ Efendi ve Mir'âtü'l-Ahlâk Adlı Eseri ", Uluslararası Kınalızâde Ailesi Sempozyumu (International Symposium on Kinalizade Family) Tebliğ Özetleri , , , 36, 2012,( )
3. NURGÜL SUCU, " Dulkadir Beyliği Mensubu Osmanlı Hanım Sultanlar ", Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, , , C.II, s. 253-265, 2012,( )
4. NURGÜL SUCU, " Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk'ında "İbadet"in Mânâ ve Muhtevası ", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of International Social Research, 19, , 100-106, 2011,( Kurum Dergisi )
5. NURGÜL SUCU, " Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk'ında Şecaat, Ciddiyet ve Gayret, Rıza, Vefa Hasletlerinin Mânâ ve Muhtevaları ", 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri, , , 2. Cilt, s. 521-528, 2011,( )
6. NURGÜL SUCU, " Ürgüplü Bir Şeyhülislâm: Ürgübî Mustafa Hayri Efendi ", I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, , , C.6, s. 101-110, 2011,( )
7. NURGÜL SUCU, " Bostanzâde Yahâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk'ında Geçen Hikâyelerin Günümüzde Okunup Anlaşılmasına Dâir Bir Değerlendirme ", Uluslararası Dinî ve Felsefî Metinler:21. Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama Sempozyumu Bildiri Kitabı, , , C.1, s. 283-296, 2011,( )
8. NURGÜL SUCU, " Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk Adlı Eseri ", Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6/2, , 881-908, 2011,( Kurum Dergisi )
9. NURGÜL SUCU, " Edirneli Nazmî'nin Tercüme-i Pend-i Attâr'ında Nefis Terbiyesine Dâir İkaz ve Nasihatler ", ULuslararası Edirne'nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu Bildiriler Kitabı, , , 101-110, 2011,( )
10. NURGÜL SUCU, " BİR BEYTİN IŞIĞINDA GÖNÜL AYNASI VE MEVLÂNA'NIN "GÖNÜL"E BAKIŞI ", , 2, , 37-44, 2010,( Kurum Dergisi )
11. NURGÜL SUCU, " "Altı"nın Esrârı ve Mesnevî-i Şerîf'in Cilt Sayısına Dâir ", Uluslararası Mevlâna ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu Bildiri Özetleri, , , 62-63, 2010,( )
12. NURGÜL SUCU, " Necâtî Divanı'nda Peygamberler ", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu "Ölümünün 500. Yılında Şâir Necâtî Anısına", Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, , , 604-627, 2009,( )
13. NURGÜL SUCU, " Rind Tipinin Kimliği, Divan Edebiyatındaki Yeri ve Rindlik Felsefesinin Tasavvufla İlgisi ", S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, 19, , 243-280, 2008,( Üniversite Dersgisi )
14. NURGÜL SUCU, " Zemahşerî ve Mukaddimetü'l-Edeb Adlı Eserinin Genel Özellikleri ", Doğumunun 1000. Yılı Dolayısıyla Kâşgarlı Mahmud Sempozyumu Bildiri Metinleri, 1, , 391-399, 2008,( )
15. NURGÜL SUCU, " Zâhid-Sûfî Tipinin Kimliği, Divan Edebiyatındaki Yeri ve Sosyal Hayattaki Örnekleri ", İslâm San'at, Tarih, Edebiyat ve Musıkî Dergisi (İSTEM), 10, , 227-253, 2007,( Üniversite Dersgisi )
16. NURGÜL SUCU, " SÂLİM VE MUHÂVERE-İ RİND Ü ZÂHİD ADLI ESERİ ", TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ (TÜBAR), 22, , 119-148, 2007,( Kurum Dergisi )
17. NURGÜL SUCU, " Eski Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği ", S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 19, , 125-148, 2006,( Üniversite Dersgisi )
18. NURGÜL SUCU, " Sâlim'in Rind ü Zâhid Tercümesinin Fuzûlî'nin Rind ü Zâhid'i ile Mukayesesi ", S.Ü. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 20, , 149-166, 2006,( Üniversite Dersgisi )


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. Mevlana Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müd. Yrd.26/09/2017 

 Additional Information

 The Courses