MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Enstitümüzde Yapılan ve Yapılmakta Olan Seminer ve Tezler

MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

MEVLANA VE MEVLEVİLİK ARAŞTIRMALARI ANA BİLİM DALI

Y Ü K S E K   L İ S A N S   S E M İ N E R   V E   T E Z    K O N U L A R I

 

DEVRİŞ KÜÇÜKYILDIRIM

Seminer: Mektûbât'a Göre Mevlâna ve Türkiye Selçuklu Ümerâsı Arasındaki İlişkiler

Tez         : Mevlâna'nın Pervâne Mu'înüd-dîn Süleyman İle İlişkileri

 

CANAN IŞIK

Seminer: Şems-Mevlâna İlişkisi

Tez         : Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Şehir ve Köy

 

ALİYE SERAP İNCİDAĞI

Seminer: Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Anlatılan "-" Hikayesinin Âşık Paşa'nın Garip-Nâme'si İle Süleyman Nahîfî'nin Veled Çelebi İzbudak Ve Ahmed Avni Konuk'un Tercümeleri İle Karşılaştırılması

Tez         : Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Yer Alan Bitki ve Meyvelerin Tasavvuf Dünyasındaki Sembolik Anlamları

 

MOJTABA MORADI (İRAN)

Seminer: Mevlâna'nın Mesnevî'sinin Birinci Cildindeki Zıtlıklar

Tez         : Hz. Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Zıtlıklar

 

SELMA DÜLGEROĞLU

Seminer: Mevlâna'nın Mesnevî'sindeki Hikâyeler ve Mesajları

Tez         : Cumhuriyet Dönemi Konya'daki Şeb-i Arûs Törenleri Postnişînleri

 

SOLMAZ AMINI ZAG-DEH (İRAN)

Seminer: Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Renkler

Tez         : Mevlâna'nın Mevnevî'sinde Renkler

 

CÜNEYT UZUNLU

Seminer: Mesnevî'de Anlatım Metodu Üzerine Bir İnceleme (Köylü Ve Şehirli Hikâyesi [III.189 -720. Beyit] Örneği)

Tez         : Hacı Pîrî Efendi'nin İntihâb-I Şerh-i Mesnevî'si (1b-53b . İnceleme-Metin)

 

HASAN NACAR

Seminer: Mevlâna'nın Mesnevî'sindeki Hikâyeler ve Mesajları (I. Cilt)

Tez         : Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Son Peygamberin Adları ve Bazı Özellikleri ile İlgili Hikâyeler

 

LEYLA BETÜL KÜÇÜK

Seminer: Mevlâna'nın Mesnevî'sindeki Hikayeler ve Mesajları (IV. Cilt)

Tez         : Mesnevî'nin 1. Defteri'ndeki İnsan Haklarının Vedâ Hutbesi Açısından Değerlendirilmesi

 

HAVVA BEYZA ÇELİK

Seminer: Mevlâna ve Mevlevîlik ile İlgili Yurt İçinde Hazırlanmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri İle Sanatta Yeterlilik Çalışmaları

Tez         : Kaynakçalı Mevlâna ve Mevlevîlık İsimler Sözlüğü (Yeni Harfli Türkçe Temel Kaynaklara Göre)

 

MUSTAFA TATLI

Seminer: Mevlâna'da Sûret ve Mânâ

Tez         : Abdülbaki Gölpınarlı Hayatı, Eserleri ve Mevlâna Algısı

 

DENİZ ALPAY ŞANLI

Seminer: Mevlâna ve Mevlevîlik İle İlgili Konya Belediyeleri ve Konya Sivil Toplum Kuruluşlarının Yayınlarındaki Makale ve Yazılar

Tez         : Muhammed Nezîr Arşî'nin Miftâhu'l-Ulûm Adlı Eserinin Birinci Defter Birinci Bölüm Şerhlerinin Türkçesi

 

DENİZ CANDAN UYSAL

Seminer: Mevlâna ve Mevlevîlik İle İlgili Selçuk Üniversitesi'nde Bulunan Fakülte ve Enstitü Dergilerinde Yayınlanan Makaleler

Tez         : Muhammed Nezîr Arşî'nin Miftâhu'l-Ulûm Adlı Eserinin Birinci Defter İkinci Bölüm Şerhlerinin Türkçesi

 

BAHAÜDDİN TAHA HİDAYETOĞLU

Seminer: Mevlâna'nın Mesnevî'sindeki Hikayeler ve Mesajları (V. Cilt)

Tez         : Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Sağlığa Dair Görüşler

 

ALİ TİRİL

Seminer: Mevlâna'nın Mesnevî'sindeki Hikayeler ve Mesajları (III. Cilt)

Tez         : Aydın-Güzelhisar Mevlevîhanesi ve Kara Süleyman Şemsi Dede'nin "Tuhfetu'l-Mesnevî Alâ Hubbi'l-Haydarî ve Dîvançe-i Kara Şemsî" Adlı Eserleri

 

HURŞİT BÜYÜKMATÜR

Seminer: Mevlâna'nın Mesnevî'sindeki Hikâyeler ve Mesajları (VI. Cilt)

Tez         : İslâm Âlimi Mevlâna’nın Hayatında İbadet ve Duâları

 

YEŞİM ÇELİK

Seminer: Yûnus Emre Dîvânı'nda Dört Terk Kavramı

Tez         : XIII. Yüzyıl Anadolu Sûfîlerinde Dört Terk Kavramı (Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî ve Yûnus Emre)

 

MAHİR NPK (HİNDİSTAN)

Seminer: Çiştiyye Tarikatı

Tez         : Muiniddin Çişti-Tasavvufi Görüşleri ve Çiştiyye Tarikatı

 

MOHAMED EUSUFF BIN MD (MALEZYA)

Seminer: Vahdet-i Vücûd'de Mevlâna Celaleddin Rumi'nin Ney'inin Şikâyeti: Abdülbâki Gölpınarlı'nın İlk On Sekiz Beyit Şerhi’ndeki Vahdet-i Vücût Metafiziğinin Açıklanması

Tez         : Mevlâna'nın Etik Felsefesi

 

EMİNE ÇİFTÇİ

Seminer: Sarı Abdullah Efendi'nin Şerh-i Mevnevî'si (Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî)

Tez         : Sarı Abdullah Efendi'nin Şerh-i Mesnevî (Cevâhir-i Bevâhir-i Mesnevî)'sinin Birinci Cildinin Eski Harflerden Türkiye Türkçesi'ne Aktarımı

 

YAŞAR MUSAOĞLU

Seminer: Eski Hafli Âyîn-i Şerîf Kaynakları ve Yazımlarında Kullanılan Nota Sistemleri

Tez         : Dervîş Mustafâ Dede'nin Bayâtî Âyin-i Şerîfi'nin Dede Emîn (Yazıcı) Efendi Nüshasının Konservatuar Nüshası ile Karşılaştırılarak İncelenmesi

 

RUKİYE RASBACI

Seminer: Mevlâna Müzesi Nr.1113'de Kayıtlı Mesnevî Nüshasının 1. Cildi ile Nicholson'un Basılı Nüshasının 1. Cildinin Karşılaştırılması

Tez         : Mevlâna Müzesi nr. 1113'de Kayıtlı Mesnevî Nüshasının 1. Cildi ile Reynold Alleyne Nicholson'un Basılı Nüshasının 1. Cildinin Karşılaştırılması

 

DİDEM BABAHANOĞLU

Seminer: Selçuk Üniversitesi'nin Kuruluşundan Bu Yana Hz. Mevlâna ve Mevlevîlik İle İlgili Yapılan Çalışmalar (Kongreler, Sempozyumlar, Paneller, Yayınlar)

Tez         : 17. Yüzyıl Divanlarında Mevlevîlik Kültürü

 

GİZEM ÖZLEM BARLAS

Seminer: Mevlâna ve Ralph Waldo Emerson'ın Mistik Yaklaşımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Tez         : Hakikat'in Seyrinde Aşkın İmler: Mevlâna ve Ralph Waldo Emerson

 

MEHMET MİTHAT ÖZÇAKIL

Seminer: Reynold Alleyne Nicholson'un İngilizce Mesnevî Çevirisi Üzerine Bir İnceleme

Tez         : Türk İslam Edebiyatında Vasiyetname Türü ve Veled Çelebi'nin Hayru'l Kelâm Adlı Eseri (İnceleme-Metin)

 

 

GÜLCAN KOÇ

Seminer: Mesnevî'de Yer Alan Donmuş Ejderha Hikayesinin Farklı Tercüme ve Şerhlere Göre Tahlili

Tez         : Mesnevî-i Şerîf'te Ulü'l-'Azm Peygamberler

 

SELDA KARAGÖL

Seminer: Mesnevî'de Yer Alan Bazı Kelamî Problemler

Tez         : Mevlâna'nın Mesnevî-i Şerîf Ekseninde Cenâb-ı Hakk'ın Zâtı ve Sıfatlarıyla İlgili Görüşleri

 

HASİBE SADIKOĞLU

Seminer: Mesnevî'nin I. Cildinde Zikredilen Hadisler

Tez         : Hz. Mevlâna'nın Mesnevî'sindeki Hadislerin Tesbiti (I-II-III. Ciltler)

 

HATİCE GÜR

Seminer: Aşk ve Ölüm Üzerine Mevlâna ve Goethe'nin Ortak Düşünce Yapısı

Tez         : Fîhi Mâ Fîh'in Transandantalizm (Deneyüstücülük/Aşkıncılık) Akımı Açısından İncelenmesi

 

MÜMİNE BANU HİDAYETOĞLU

Seminer: XIII.-XX. Yüzyıllar Arası Mevlevî Hattatlar

Tez         : XVII - XIX. Yüzyıl Mevlevî Sanatkârlar

 

NURTEN YILMAZ

Seminer: Doğunun Batıya Uzanan Kültüründe Mevlâna

Tez         :

 

ALİ EMRAH GÖRMEK

Seminer: Yunus Emre Divanı'nda Derviş Profili

Tez         : Mevlâna ve Yunus Emre'nin Aşk Felsefelerinin Mukayesesi (Mevnevî ve Yunus Emre Divanı'ında)

 

FATMA NUR DURAN

Seminer: İstanbul'un Meşhur Mevlevihâneleri ve Bestekâr Mevlevî Neyzenler

Tez         : Nâyî Osman Dede'nin Bestelediği Peşrevlerde Makam Analizi

 

YASİN DOĞAN

Seminer: Mevlâna'nın Mesnevi'sinde Ayna

Tez         :

 

EBUBEKİR HIRA

Seminer: Veled Çelebi İzbudak'ın Mesnevi Tercümesinin Yeni Yazıya Aktarımı (Birinci Cilt Birinci Defter 1-1389. Beyitleri)

Tez         : Veled Çelebi İzbudak'ın Mesnevi Tercümesinin Yeni Yazıya Aktarımı I. Cilt II. Defter 1390-2393 Beyitler)

 

EMRE GÜRBÜZ

Seminer: Veled Çelebi İzbudak'ın Mesnevi Tercümesinin Yeni Yazıya Aktarımı I. Cilt II. Defter 1390-‎‎2393 Beyitler)‎

Tez         : Mevlâna Müzesi nr. 01177'deki Mesnevî'nin 1. Cildinin Tashihi ve İzbudak Tercümesinin Karşılaştırılması (1400 - 2471. Beyit)

 

NİLGÜN KILIÇ

Seminer: Trabzon Müderris Hacı Mehmet Rıza Müftüzâde Kütüphanesi

Tez         :

 

BETÜL SEVİNDİK

Seminer: Melâmetîlik ve Melâmetîliğin Mevlâna Üzerindeki Etkisi

Tez         : Hacı Pîrî Efendi'nin İntihâb-ı Şerh-i Mesnevî'si (53b-110b/İnceleme-Metin)

 

SAEEDEH HOSSEINI ZAVAREH

Seminer: Mevlâna'nın Mesnevî'sinde Sabır

Tez         : Mevlâna ve Ebû Saîd-i Ebü'l-Hayr'ın Rubailerinin Uygulamalı Karşılaştırması

 

GÖNÜL ASLAN

Seminer: Veled Çelebi İzbudak'ın Mesnevi Tercümesi'nin Yeni Yazıya Aktarımı (3. Cilt- 2. Defter - 364- 1130. Beyitler Arası)

Tez         : Veled Çelebi İzbudak'ın Mesnevî Tercümesi'nin Yeni Yazıya Aktarımı (5. Cilt - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Defterler)

 

RAHİME ACAR

Seminer: Tâhirü'l Melevi'nin 1. ve 2. Ciltlerinde Yer Alan Hadîs-i Şerifler, Hadîs-i Şeriflere ve Peygamber Efendimiz'e Yapılan Atıflar

Tez         : Tâhirü'l- Mevlevî'nin Mesnevi Şerhi'nin 1.-6. Ciltlerinde Yer Alan Hadis-i Şerifler; Hadis-i Şeriflere, Peygamberimiz (s.a.v.)'e ve Dört Halife'ye Yapılan Atıflar

 

 

NERGİZ AYAR

Seminer: Mesnevî-i Şerif'te Yer Alan "Sûfilerin Semâ' Meclisi Tertip Etmek İçin Misâfirin Eşeğini Satmaları" Adlı hikâyenin Farklı Tercüme ve Şerhlere Göre Tahlili

Tez         : Hacı Pîrî Efendi'nin İntihâb-ı Şerh-i Mesnevî'si (111a-172b / İnceleme- Metin)

 

 

ADEM ZENGİN

Seminer: Mesnevî-i Şerif'te Yer Alan "Tacir İle Papağan Hikayesi'nin Farklı Tercüme ve Şerhlere Göre Mukayeseli Tahlili

Tez         : Mesnevî-i Şerif Ekseninde Dört Terk Kavramı

 

SİBEL ÇEŞMECİ

Seminer: Konya'da Mevlâna ve Mevlevîlik Adına Faaliyet Gösterin Kamu Kurum ve Kuruluşları

Tez         : Konya'da Mevlâna ve Mevlevîlik Adına Yapılan Faaliyetler

 

AYŞENUR DİRİÖZ

Seminer: Veled Çelebi İzbudak'ın Mesnevî Tercümesinin Yeni Yazıya Aktarımı I. Cilt IV. Defter (2522-3375 Beyitler Arası)

Tez         : Mevlâna Müzesi nr. 1177'de Kayıtlı Mesnevî'nin 2. Cildinden 2522-3375 Beyitlerinin Tashihi ve Aynı Beyitlerin V. Çelebi İzbudak'ın Osmanlı Türkçesi Tercümesinin Günümüz Türkçesine Aktarımı

 

KÜBRA BULAK DENER

Seminer: Veled Çelebi İzbudak'ın Mesnevî Tercümesinin Yeni Yazıya Aktarımı II. Cilt V. Defter - III. I. Defter

Tez         : Mevlâna Müzesi nr. 01177'deki Mesnevî'nin Tashihi ve İzbudak'ın Osmanlı Türkçesiyle Tercümesinin Yeni Yazıya Aktarımı (2. Cilt 3364 - 3375, 3. Cilt 1 - 361 Beyitler)

 

ABDÜLKADİR ÜRÜN

Seminer: 2007 Unesco Dünya Mevlâna Yılı Kapsamında Ülkemizde Yayımlanmış / Yapılmış Çalışmalar Bibliyografyası

Tez         :

 

HİLAL AKIN

Seminer: Mesnevî-i Şerif'te Yer Alan "Ayının Dostluğuna ve Vefasına Güvenmek" Adlı Hikâyenin Farklı Tercüme ve Şerhlere Göre Değerlendirilmesi

Tez         : Âbidin Paşa'nın Tercüme ve Şerh-i Mesnevî-i Şerîf'i (I - II. Cilt / İnceleme - Metin)