MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
7143 Sayılı Af Kanunu Duyurusu

18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen GEÇİCİ MADDE 78 Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dahil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44. Maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır. Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.
 

Önemli NOT: Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar başvuramazlar

 

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç tarihi : 18.05.2018
Bitiş tarihi           : 18.09.2018

Askerde Olanlar İçin: Terhis tarihini takip eden iki ay içinde başvuru yapmaları gerekir.

 

Başvurular Enstitümüze şahsen veya noter vekaleti ile yapılması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

 

İSTENİLEN BELGELER:

Lisansüstü Öğrencisiyken İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

   - Başvuru dilekçesi (tıklayınız)
   - Nüfus Cüzdanı fotokopisi
   - Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
   - Adli Sicil Kaydı Belgesi
  

Askerlik tecili yaptırmak isteyenler yukarıda istenen belgelere ilave olarak

   - Diploma fotokopisi (Lisans, Yüksek Lisans)
   - Askerlik durum belgesi
   - Nüfus Cüzdanı fotokopisi

 

Kesin Kayıt Hakkı Kazanıp Kayıt Yaptırmayanlar yukarıda istenen belgelere ilave olarak

   - Diplomalarının aslı ve fotokopisi ile Transkriptlerinin aslı ve fotokopilerini İbraz etmek zorundadırlar.