MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.1
Mevlâna ile ilgili araştırmalar yapar.
P.Ç.16
Mesnevî üzerine yapılmış tercüme ve şerhleri anlar.
P.Ç.7
Türkiye Selçukluları hakkında bilgi edinir.
P.Ç.14
Türkiye Selçukluları döneminde Konyanın tarih ve kültürü hakkında bilgi edinir.
P.Ç.8
Anadolu Sekçukluları döneminde tasavvufi hareketler hakkında bilgi edinir.
P.Ç.5
Mevlana düşünce sistemi hakkında bilgi edinir.
P.Ç.3
Mevlevihanelerin yapısı ve süslemesi hakkında bilgi edinir.
P.Ç.9
Mevlevi musikisi ve Türk tasavvuf musikisi hakkında bilgi edinir.
P.Ç.10
Türk-İslam sanatları hakkında bilgi edinir.
P.Ç.6
Mevlevi giysileri hakkında bilgi edinir.
P.Ç.11
Mevlevi mutfağı hakkında bilgi edinir.
P.Ç.15
Mevlananın eserleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinir.
P.Ç.2
Türk edebiyatında tasavvuf kültürü hakkında bilgi edinir.
P.Ç.12
Mevlevihanelerin yönetimi hakkında bilgi edinir.
P.Ç.13
Mevlevilik ve diğer tarikatlar arasında karşılaştırma yapar.
P.Ç.4
Türk edebiyatındaki dini mesneviler hakkında bilgi edinir.
TYYÇ1
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.
TYYÇ2
Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
TYYÇ3
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
TYYÇ4
Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.
TYYÇ5
Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
TYYÇ6
Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
TYYÇ7
Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.
TYYÇ8
Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
TYYÇ9
Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
TYYÇ10
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
TYYÇ11
Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
TYYÇ12
Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
TYYÇ13
Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.
TYYÇ14
Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
TYYÇ15
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
TYYÇ16
Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.
TYYÇ17
Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır
TYYÇ18
Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
TYYÇ19
Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
TYYÇ20
Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
TYYÇ21
Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
TYYÇ22
Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.