MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Bölüm Başkanı: DOÇ. DR. ALİ TEMİZEL

Erasmus Koordinatör: UZM. SELMAN KARADAĞ

Farabi Koordinatör: UZM. SELMAN KARADAĞ

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: UZM. SELMAN KARADAĞ

Amacı: Hz. Mevlâna, Mesnevî ve Mevlevilikle ilgili hem Türkiyede hem de diğer ülkelerde birçok araştırma ve incelemeler yapılmaktadır. Türkiye üniversiteleri, vakıflar ve yerel yönetimler çalışmalarında genellikle Hz. Mevlânanın Türk tarihi, edebiyatı ve kültür kaynakları arasındaki ilişkisini incelerken aynı zamanda günümüz ve gelecek arasında köprü kurmak amacıyla da faaliyetlerini sürdürmektedir. Yapılan bu çalışmalarla aynı zamanda diğer ülkeler ile Türkiye arasında kültür, tarih, edebiyat gibi birçok alanda ülkeler arasındaki işbirliği ve çalışmalar hızlandırılmıştır. Üniversitemizde açılan Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü de yapılan bu çalışmaların düzenli bir şekilde ilerlemesini sağlayan başta üniversite adına Konya ve Türkiye için önemli bir rol üstlenen ve şahıs adına kurulan kurumların en başında gelmektedir. Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi adıyla 2005 yılından bu yana bilimsel araştırmalar yapan ve etkinlikler düzenleyen, halkla bütünleşen ve çalışmalarını daha geniş alanlara yaymayı amaçlayan merkez Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü adıyla Enstitüye dönüştürüldüğü 22 Ağustos 2010 yılından bu yana bütün bu faaliyetlerinin yanında asıl amaçları arasına aldığı akademik alanda bilim insanları yetiştirmek üzere tezli Yüksek Lisans programlarını açmayı hedeflemiş ve 2012 yılında Türkiyede bir ilk olarak Mevlâna adına bilim insanı yetiştirmek üzere bünyesinde Mevlâna ve Mevlevîlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı adıyla bir bölüm açmayı başararak ilk öğrencilerini almıştır. Burada verilen dersler ışığında Enstitünün bir diğer amacı da özellikle son yıllarda ülkemiz ve dünyada Mevlânaya artan ilgi neticesinde bilimsel kriterlere uyan ve doğru bilgi üretecek bilim adamlarını kültür ve bilim dünyamıza kazandırmak olmuştur.

Vizyon: Mevlâna ve Mevlevîlik kültürü sahasında rasyonel, objektif ve bilimsel araştırma yöntemlerine ve geleneğe uygun olarak interdisipliner koordine ve çalışmalarla yeni bilgi üretmek ve yönlendirmek suretiyle ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi bir kurum olmaktır.

Misyon: Enstitü, Meşhur Türk-İslâm mutasavvıf ve mütefekkiri Mevlâna Celâleddin Rûmînin, eserlerini, düşünce sistemini ve ana esaslarını belirlediği yolu olan Mevlevîlik, kültür ve sanatını bilimsel yöntemlerle araştırıp ?hakikat?iyle tanıma ve tanıtmayı Yanlış anlama-algılama ve uygulamaları ortadan kaldırarak tarihsel gerçeklere ve geleneğe uygun doğru bilgi üretmeyi İlgili konuda akademik eğitim verme, araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmenin yanı sıra mevcut eğitim ve araştırmaları desteklemeyi Bu konudaki çalışmalarda koordinasyon merkezi olmayı ve dünya çapında etkin çalışmalar yapmayı görev edinmiştir.

Program Dili: Türkçedir

Program Tanımı: Programda hali hazırda Mevlâna ve Mevlevîlik Araştırmaları Ana Bilim Dalı ismiyle bir Ana Bilim Dalı bulunmakta ve bu ana bilim dalına bağlı aynı isimle bir bilim dalı mevcuttur. Burada alınan derslerle öğrenciler Mevlâna ve Mevlevîlik kültürü sahasında daha ayrıntılı, akademik araştırma yöntemleri çerçevesinde Mevlevîlik Kültürü ve geleneğine de uygun olarak interdisipliner koordine ve çalışmalarla yeni bilgiler üretmek ve yönlendirmek suretiyle açılan derslerde Mevlânayı, eserlerini ve Mevlevîlik kültürünü eleştirel bir bakış açısına sahip, tarihî ve kültürel değerlerinin bilincinde olan, araştırmayı incelemeyi seven ve bu alanlarda kendisinde gelecek nesillere daha kesin ve sağlam bilgiler bırakmayı görev edinen bireyler yetiştirerek bunları üniversiteler, araştırma ve eğitim merkezleri, kamu ve özel sektör alanlarında çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Enstitümüz Yüksek Lisans Programına alınacak öğrenciler için Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslar uygulanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması:

Mezuniyet Şartları: Yüksek Lisans Programında hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Ancak öğretim üyelerinin talebi Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde öğrencilerin iki yarıyıl eksik olduğu alanlarla ilgili Bilimsel Hazırlık Derslerini almaları için süre tanınmaktadır. Bilimsel Hazırlık Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin mezun olabilmeleri için o programda öngörülen dersleri almış ve başarmış olması gerekmektedir. Öğretim süresi ile Enstitümüz Yüksek Lisans Programından mezun olacak öğrenciler için daha ayrıntılı bilgi Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yer almaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları:

İstihdam Olanakları: Enstitümüz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrencilerin öncelikli olarak üniversitelerde iş sahibi olmaları için çalışmalar yürütülmektedir. Aynı zamanda mezunların Türkiyede bulunan müzelerde ve kütüphanelerde araştırıcı ve uzman olmaları konusunda da kurumlarla olan çalışmalar devam etmektedir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Enstitümüz Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler özel şartları karşıladığı durumda Sosyal Bilimler Enstitüsünün herhangi bir Ana Bilim Dalında doktora imkanını bulmaktadır.