MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF KÜLTÜRÜ II
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
2 7201001214 3 / 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurgül SUCU
Koordinator E-mail nurgulsucu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül SUCU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Ahmet Kavaklıyazı , Arş. Gör. Zeynep Süngü
Dersin Amacı Tasavvuf kültürünün edebî eserlere nasıl yansıdığını, tasavvufî motiflerin edebî eserlerde nasıl kullanıldığını metinler üzerinde tahlil etmek ve bununla ilgili çıkarımlarda bulunmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 90 10 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap, metin şerhi.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Divan şiirinde çokça yer edinen tasavvufî ıstılahlar ve kullanım alanları Âgâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı (Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar), Enderun Kitabevi, İstanbul 1984.
2 Divan şiirinde çokça yer edinen tasavvufî ıstılahlar ve kullanım alanları Âgâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı (Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar), Enderun Kitabevi, İstanbul 1984.
3 Eski yazılı edebî/tasavvufî metinler analizi (okuma-tahlil) Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım I, Akçağ Yay., İstanbul 1995 Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri II, Alfa Yay., İstanbul 1996.
4 Eski yazılı edebî/tasavvufî metinler analizi (okuma-tahlil) Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım I, Akçağ Yay., İstanbul 1995 Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesi Metinleri II, Alfa Yay., İstanbul 1996.
5 Yûnus Emre, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Yunus Emre Divanı (Tıpkıbasım), Kültür Bak. Yay., Ankara 1991.
6 Yûnus Emre, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Yunus Emre Divanı (Tıpkıbasım), Kültür Bak. Yay., Ankara 1991.
7 Mevlâna, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Âmil Çelebioğlu,Mesnevî-i Şerîf Manzum Nahîfî Tercümesi, Sönmez Neşriyat, İstanbul 1969 Tâhirül-Mevlevî, Şerh-i Mesnevî, Şâmil Yay., İstanbul İsmail Güleç, Mesnevî Şerhi - Rûhul-Mesnevî, İsmail Hakkı Bursevî, İnsan Yay., İstanbul 2006.
8 Mevlâna, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Âmil Çelebioğlu,Mesnevî-i Şerîf Manzum Nahîfî Tercümesi, Sönmez Neşriyat, İstanbul 1969 Tâhirül-Mevlevî, Şerh-i Mesnevî, Şâmil Yay., İstanbul İsmail Güleç, Mesnevî Şerhi - Rûhul-Mesnevî, İsmail Hakkı Bursevî, İnsan Yay., İstanbul 2006.
9 Mevlevî Şairler ve Eserleri Esrâr Dede, Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye, hz. İlhan Genç, AKM Yay., Ankara 2000.
10 Şeyh Gâlib, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Şeyh Gâlib Divanı, Akçağ Yay., Ankara 1994.
11 Hacı Bektâş-ı Velî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Makâlât-ı Hacı Bektâş-ı Velî, M. Esad Coşan, Server Yay., İstanbul 2013 Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektâşîlik, M. Esad Coşan, Server Yay., İstanbul 2013.
12 Eşrefoğlu Rûmî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Mustafa Güneş, İznikli Eşrefoğlu Rûmînin Hayatı-Eserleri ve Dîvânı, Pamuk Matbaası, İstanbul 2006.
13 Hoca Ahmed Yesevî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Hayati Bice, Hoca Ahmed Yesevî - Dîvân-ı Hikmet, TDV Yay., Ankara 2001.
14 Seyyid Ümâdeddîn Nesîmî, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Hüseyin Ayan, Nesîmî Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Türkçe Divanının Tenkitli Metni, TTK Yay., Ankara 2002.
15 Ümmî Sinan, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri Ümmî Sinan Divanı (İnceleme-Metin), hz. Azmi Bilgin, MEB Yay., İstanbul 2000.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 100
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi :
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi :
Sunum ve Seminer Hazırlama :
Derse Özgü Staj :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Arazi Çalışmaları :
Vaka Çalışmaları :
Projeler :
Ödev :
Küçük Sınavlar :
Ara Sınav :
Final :
DERSİN AKTS KREDİSİ
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Bektâşîlik, Hurûfîlik, Mevlevîlik, Nakşibendiyye, Kâdirîlik gibi tarikatlerin öğretilerinin ve bu tarikatlerin şeyhleri ile meşhur sâliklerinin hayatları etrafında teşekkül eden menkıbelerin tasavvufî/edebî metinlerde nasıl ele alındığını örnek metinler üzerinde tespit ve tahlil eder.
D.Ö.Ç. 2 Tasavvufî/edebî metinleri orijinal (eski yazılı) şekilleriyle okur, anlar ve açıklar.
D.Ö.Ç. 3 Son dönem edebiyatına mâl olmuş tasavvufî/edebî roman türündeki eserlerde yer alan ilgili motifleri tespit ve tahlil eder.
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20