MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
mevlana__mevlevilik_arastirmalari Yüksek Lisans - Doktora - Tessiz Yüksek Lisans
Dersin Adı   TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF KÜLTÜRÜ I
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
1 7201001117 3 / 5
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nurgül SUCU
Koordinator E-mail nurgulsucu selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Nurgül SUCU
Yardımcı Öğretim Elemanları
Arş. Gör. Zeynep Süngü , Arş. Gör. Ahmet Kavaklıyazı
Dersin Amacı Tasavvuf kültürünün Türk edebiyatındaki yerini ve önemini belirleyip örnek metinler üzerinde incelemek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 80 20 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, soru-cevap, metin inceleme.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tasavvuf, mutasavvıf, rind, sûfî, zâhid, zühd, kalender, harâbâtî gibi tasavvufî/edebî metinlerde çok kullanılan terimlerin mana ve muhtevaları Mahir İz, Tasavvuf, Rahle Yayınları, İstanbul 1969 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara 1997 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., İstanbul 2001.
2 Tasavvuf, mutasavvıf, rind, sûfî, zühd, zâhid, kalender, harâbâtî gibi tasavvufî/edebî metinlerde çok kullanılan terimlerin mana ve muhtevaları Mahir İz, Tasavvuf, Rahle Yayınları, İstanbul 1969 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara 1997 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., İstanbul 2001.
3 Tasavvuf literatürüne geçmiş ve aynı zamanda edebî metinlerde sıklıkla karşılaştığımız tabirler/sözler ve bunların kullanım sahasına dair inceleme Mehmet Yılmaz, Edebiyatımızda İslâmi Kaynaklı Sözler (Ansiklopedik Sözlük), Enderun Kitabevi, İstanbul 1992.
4 Tasavvuf literatürüne geçmiş ve aynı zamanda edebî metinlerde sıklıkla karşılaştığımız tabirler/sözler ve bunların kullanım sahasına dair inceleme Mehmet Yılmaz, Edebiyatımızda İslâmi Kaynaklı Sözler (Ansiklopedik Sözlük), Enderun Kitabevi, İstanbul 1992.
5 Zâhid-sûfî tipinin kronolojik tahlili ve bu kavramlar etrafında oluşan anlam kargaşasının çözümlenmesi Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Edebiyat Yazıları, İstanbul 1997 Mahir İz, Tasavvuf, Rahle Yayınları, İstanbul 1969 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara 1997 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., İstanbul 2001.
6 Zâhid-sûfî tipinin kronolojik tahlili ve bu kavramlar etrafında oluşan anlam kargaşasının çözümlenmesi Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Edebiyat Yazıları, İstanbul 1997 Mahir İz, Tasavvuf, Rahle Yayınları, İstanbul 1969 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara 1997 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kabalcı Yay., İstanbul 2001.
7 Tasavvufî/edebî metinlerde adı geçen büyük sûfîlerin hayatları ve meşhur sözleri hakkında değerlendirmeler Süleymen Uludağ, Kuşeyrî Risalesi, İstanbul 1999 Süleyman uludağ, İbn-i Haldun, Tasavvufun Mahiyeti - Şifâüs-Sâil, İstanbul 1998 Süleyman Uludağ, Kelbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf-Taarruf, İstanbul 1992 Süleyman Uludağ, Hucvirî, Keşfül-Mahcûb - Hakikat Bilgisi, Dergâh Yay., İstanbul 1996.
8 Tasavvufî/edebî metinlerde adı geçen büyük sûfîlerin hayatları ve meşhur sözleri hakkında değerlendirmeler Süleymen Uludağ, Kuşeyrî Risalesi, İstanbul 1999 Süleyman uludağ, İbn-i Haldun, Tasavvufun Mahiyeti - Şifâüs-Sâil, İstanbul 1998 Süleyman Uludağ, Kelbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf-Taarruf, İstanbul 1992 Süleyman Uludağ, Hucvirî, Keşfül-Mahcûb - Hakikat Bilgisi, Dergâh Yay., İstanbul 1996.
9 Tasavvufî/edebî metinlerde adı geçen büyük sûfîlerin hayatları ve meşhur sözleri hakkında değerlendirmeler Süleymen Uludağ, Kuşeyrî Risalesi, İstanbul 1999 Süleyman uludağ, İbn-i Haldun, Tasavvufun Mahiyeti - Şifâüs-Sâil, İstanbul 1998 Süleyman Uludağ, Kelbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf-Taarruf, İstanbul 1992 Süleyman Uludağ, Hucvirî, Keşfül-Mahcûb - Hakikat Bilgisi, Dergâh Yay., İstanbul 1996.
10 Tasavvufî Şiir Şerhleri Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri,Kapı Yayınları, İstanbul 2007.
11 Tasavvufî Şiir Şerhleri Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri,Kapı Yayınları, İstanbul 2007.
12 Tasavvufî Şiir Şerhleri Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri,Kapı Yayınları, İstanbul 2007.
13 Divan Şiirinde Tasavvuf Kaplan Üstüner, Divan Şiirinde Tasavvuf, Birleşik Yay., Ankara 2007.
14 Divan Şiirinde Tasavvuf Kaplan Üstüner, Divan Şiirinde Tasavvuf, Birleşik Yay., Ankara 2007.
15 Divan Şiirinde Tasavvuf Kaplan Üstüner, Divan Şiirinde Tasavvuf, Birleşik Yay., Ankara 2007.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - -
Devam/Katılım : - -
Uygulamalı Sınav : - -
Derse Özgü Staj : - -
Küçük Sınav : - -
Ödev : 1 100
Sunum ve Seminer : - -
Projeler : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Klinik Çalışmaları : - -
Diğer Çalışmaları : - -
Ara Sınav   - -
Final   - -
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi :
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi :
Sunum ve Seminer Hazırlama :
Derse Özgü Staj :
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları :
Arazi Çalışmaları :
Vaka Çalışmaları :
Projeler :
Ödev :
Küçük Sınavlar :
Ara Sınav :
Final :
DERSİN AKTS KREDİSİ
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Tasavvufun mahiyetini kavrar ve tasavvuf felsefesi hakkında temek bilgilere sahip olur.
D.Ö.Ç. 2 Aşk, insân-ı kâmil, mürşid-i kâmil, tarîk/tarîkat ve usûl-i aşere gibi terimlerin manalarını kavrayıp bunları edebî metinler içerinde anlamlandırır.
D.Ö.Ç. 3 Tasavvufun menşei ve tasavvuf cereyanının yayılması hakkında bilgi sahibi olur.
D.Ö.Ç. 4 Melâmîlik, Mevlevîlik, Hurûfîlik ve Bektâşîlik gibi edebî muhitlerde yoğunluk kazanmış tarikatlerin usul ve erkânı hakkında bilgi sahibi olur.
D.Ö.Ç. 5 Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî, Yûnus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî, Seyyid Ümâdeddîn Nesîmî, İbrâhîm-i Gülşenî gibi şair/nâsir mutasavvıfların hayatları, eserleri ve edebî kişilikleri hakkında bilgi sahibi olur.
D.Ö.Ç. 6 Edebiyatımızdaki İslâmî kaynaklı ve tasavvuf menşeli sözlerin kullanım sahaları hakkında bilgi sahibi olur.
D.Ö.Ç. 7 Tasavvuf kültürüne dair öğrendiklerinin ve bildiklerinin edebî metinlerdeki kullanımlarını tespit eder, yorumlar ve tahlil eder.
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20