MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
DERS İÇERİK

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

FARS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

DERS İÇERİKLERİ

 

1. SINIF GÜZ VE BAHAR YARIYILI

Dersin Kodu ve Adı             :         Kredisi:

2607151-251 Farsça Dilbilgisi I/II (4-0) 4

Fars alfabesi, sesli ve sessiz harfler, uzun ve kısa ünlüler, telaffuz, yazı; Özet halde temel gramer konuları işlenir (İsim, ön edatlar, ek fiil, isim cümlesi, Sıfat, Tamlama yapıları ve Çeşitleri, Fiiller Sıfat-fiiller, Fiil cümlesi; Temel zamanlar. II. Dönemde, Güz döneminde işlenen konular örnekleriyle tekrar ele alınır. Diğer kelime türleri (Edatlar, Zarflar, Bağlaçlar; Basit ve Birleşik Cümle Yapıları).

Ders Kitabı

 • Farsça Dilbilgisi, Mürsel Öztürk, Ankara, 1988

Yardımcı Ders Kitapları

 • Farsça Grameri, Ahmet Ateş, İstanbul, 1962.
 • Farsça Dilbilgisi, Nimet Yıldırım, Erzurum, 1997.

 

2607152-252 Farsça Kolay Metinler I/II  (4-0) 4

Farsça alfabe tanıtılır. Kelimeler üzerinden okuma alıştırmaları yapılır. Basit isim ve fiil cümleleri okunur. Basit ve kısa Farsça metinlerin okunuşu ve çevirisi yapılır. Öğrencinin temel ve orta düzeydeki Farsça metinleri okuma-anlama düzeyine ulaşması amaçlanır.

Ders Kitabı

 • Fârisî Berây-i Gayr-i Fârsî-zebânân, Semîne Bağçebân, Tahran, 1350 hş

Yardımcı Ders Kitapları

 • Âmûziş-i Zebân-ı Fârsî (I-II), Yedullah Semere, Tahran, 1360 hş.

 

2607153-253 Türkçeden Farsçaya Çeviri  I/II  (2-0) 2

Farsça Dil Bilgisi konularıyla eş zamanlı olarak Türkçe cümlelerin Farsçaya çevirisi, basit cümle kalıpları içerisinde kelime kullanımının sağlanması amaçlanır. Kelimeler ile isim ve fiil cümleleri oluşturma; cümlelerle diyalog veya metin oluşturma uygulamaları yapılır.

Ders Kitabı

 • Jalil Banan Sadeghian, Persian for Non-natives Book 1, 1997

Yardımcı Ders Kitapları

 • Persian Lessons For Foreigners –an Elemantary Course-, Taqi Purnamdarian,  Tehran, 1997
 • Persian Language Teaching Book I, Yadollah Samareh, Tehran, 1989
 • İranlılar İçin Türkçe (Günlük Konuşma-Dilbilgisi), Arslan Fasihi, Tehran, 1996

 

2607154-254 Okuma Çeviri Dikte I/II (2-0) 2

Bu derste kolay Farsça metinler tahlil edilerek Türkçeye çevrilmekte, öğrenilen Farsça dilbilgisi konularının uygulaması yapılmakta, ayrıca Farsçadan Türkçeye çeviri teknikleri üzerinden durulmaktadır. Güz döneminde; okuma, telaffuz ve yazı üzerinde durulur. Kelime yazımı, cümle yazımı ve metin yazımı esas alınarak okunan ve duyulan kelime, cümle ve metnin doğru ve eksiksiz yazılması amaçlanır. Latin harfleriyle yazılmış kelimeleri, Farsça yazma uygulamaları üzerinde durulur. Bahar döneminde harf karakterlerinin doğru yazılmasını sağlamak ve yazıya estetik kazandırmak amacıyla güzel yazı yazma üzerinde durulur.

Ders Kitabı

 • Hat, C I-IV, Hzl.: Sayyid Murtaza Musavi, Meşhed, 1386 hş.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Farsça Başlangıç, 1. Kitap, Hzl.: Hicabi Kırlangıç, Ankara, 2000.

 

2607155-255 Farsça Konuşma I/II     (2-0) 2

Dil bilgisi ve Kolay Metinler derslerinde öğrenilen gramer kurallarının, güncel kelime ve günlük yaşama dair cümlelerin diyalog bütünlüğünde kullanılması amaçlanır. Derslerde, sesli ve görsel malzemelerden yararlanılır

Ders Kitabı

 • Persian Lanquage Training Course Preliminary-Advanced Level, Mahdi Zargamiyan, Vol.: 1-3

Yardımcı Ders Kitapları

 • Muhâvere-i Farsi, M. Sadık Basiri
 • Khandan, Sath-i Mukaddamati va Sath-i Mutavassıd, C 1-2, Zıya Taceddin, Iran Language Institute

2607156- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  I/II  (4-0) 4

2607256 Türk Dili I/II   (4-0) 4

22607157-257 Yabancı Dil (İNGİLİZCE) I/II    (2-0) 2

 

2. SINIF GÜZ VE BAHAR YARIYILI

2607351-451 Kelime ve Cümle Bilgisi I/II (4-0) 4

Kelime ve cümle yapıları, cümle öğeleri, sıralı ve bileşik cümle türleri. Farsça dilbilgisinde klasik unsurlar. Metin üzerinde uygulama.

Ders Kitabı

 • Destûr-i Zebân-ı Fârsî, Amuzişi, Nadir Vazinpour, Tahran, 1375 hş.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Farsça Grameri, M. Nazif Şahinoğlu, İstanbul, 1997

 

2607352-452 Okuma Yazma ÇeviriI/II    (4-0) 4

Çağdaş Farsça metinlerden orta düzeyde seçilmiş okuma parçaları üzerinden doğru okuma, güzel yazı ve Türkçeye çeviri üzerinde durulur.

Ders Kitabı

 • Farsça Metinler, Adnan Karaismailoğlu-Yakup Şafak, Erzurum, 1991

Yardımcı Ders Kitapları

 • Âmûziş-I Zebân-ı Pârsî (III,IV), Yedullah Semere, Tahran, 1981.
 • Farsça Modern Metinler, Hzl.: Mehmet Kanar, Mustafa Çiçekler, Ali Güzelyüz, İstanbul, 1999

 

2607353-453 Türkçeden Farsçaya Çeviri  I/II    (2-02

Ad ve fiil cümlelerinde yapı ve örnekleri; Basit ve birleşik cümleler; Sıralı cümleler; Bağlaçlar ve Bağlaç yapıları; Cümle örnekleri ile konuşma yetisinin geliştirilmesi

Ders Kitabı

 • Farsçada Cümle Kuruluşları, Dr. Yakup Şafak ve Dr. Yusuf Öz, Konya, 1998

Yardımcı Ders Kitapları

 • Persian Language Teaching Book II, Yadollah Samareh, Tehran, 1989
 • Türkçe’den Farsça’ya Çeviri, Ömer Okumuş ve Yakup Şafak, Erzurum, 1989
 • Türkçe’de Niteleme Sıfat İşlevli Yan Cümleler, Fatma Erkman-Akerson, İstanbul, 1998
 • Farsça Bağlaçlar ve Edatlar Sözlüğü, Veyis Değirmençay, Erzurum, 2003

 

2607354-454 Edebiyat Tarihine Giriş I/II   (2-0) 2

I. Dönemde öğrencilerin sıkça karşılaşacakları edebiyat ve şiir terminolojisi üzerinde durulur. II. Dönemde Fars Dili ve Edebiyatının dönemleri şematik ve kronolojik olarak verilir. Bu dönemlerden İslâmiyet Öncesi İran dil, tarih ve kültürü İ. S. dönemlerden Tahiriler (820-872) ve Saffariler (859-902) edebi yönden incelenir ve bu dönemde yetişen şairlerin üslubu, edebi kişiliği ve eserleri üzerinde durulur, şiirlerden örnekler okutulur.

Ders Kitabı

 • İran Edebiyatı Tarihi I, Dr. Zebihullâh-i Safâ, çev. Hasan Almaz, Ankara, 2002

Yardımcı Ders Kitapları

 • Edebiyat Lugatı, Tahir Olgun, İstanbul, 1973
 • Zebân-ı Fârsî ve serguzeşt-i an, Dr. Muhsin Ebu’l-Kâsımî, Tahran, 1374 hş.
 • İran Edebiyat Tarihi, Prof. Ali Nihat Tarlan, İstanbul, 1944
 • İlgili dönemler hakkında yazılmış Türkçe Makaleler

 

 

2607355-455 Farsça Klasik  Metinler I/II    (4-0) 4

Farsça klasik eserlerden seçilmiş metinlerin okutulur, düzgün bir Türkçe ile çevirisi yapılır, klasik dil ve gramer unsurları üzerinde durulur.

Ders Kitabı

 • Eski İran Nesrinden Seçmeler, T. Yazıcı – A.N.Tokmak – M. Kanar, İstanbul, 1994

Yardımcı Ders Kitapları

 • Farsça Klasik Metinlerden Seçmeler, M.N. Şahinoğlu, M. Vanlıoğlu, H. Çiftçi, Erzurum, 1990
 • Farsça Tarihi Metinlerden Seçmeler, T. Yazıcı - N. Hoca, İstanbul, 1968

 

2607356-456 Arapçaya Giriş I/II     (2-0) 2

Farsça ve klasik Türkçe metinlerde karşılaşılan Arapça kelime ve gramer yapılarının öğretilmesini amaçlayan yardımcı bir derstir. Basit ve temel Arapça dilbilgisi kuralları verilir.

2607357-457 Farsça Konuşma  I/II      (2-0) 2

 Günlük Farsça konuşma dilinin yazım ve telaffuz özellikleri üzerinde durulur. Konuşma Farsçasıyla yazılmış metinlerden örnekler okutulur. Derslerde, sesli ve görsel malzemelerden yararlanılır.

Ders Kitabı

 • Muhavere-i Farsi, M. Sadık Basıri

Yardımcı Ders Kitapları

 • Khandan, Sath-i Mukaddamati va Sath-i Mutavassıd, C 2, Zıya Taceddin, Iran Language Institute
 • Persian Lanquage Training Course Preliminary-Advanced Level, Mahdi Zargamiyan, Vol.: 3

3. SINIF GÜZ VE BAHAR YARIYILI

2607551-651 Çeviri Teknikleri I/II  (2-0) 4/ (4-0)4

Cümle öğeleri, sıralı ve birleşik cümle kuruluşları, söz öbekleri ve cümle öğelerinin dizilişi. Birleşik cümle çevirileri, kuralları, alıştırmalar.

Ders Kitabı

 • Farsçada Cümle Kuruluşları, Yakup Şafak – Yusuf Öz, Konya, 1998

Yardımcı Ders Kitapları

 • Farsça Edatlar ve Bağlaçlar Sözlüğü, Veyis Değirmençay, Erzurum, 2003
 • Türkçe Zarf, Zamir, Edat ve Bağlaçların Farsça Karşılıkları, Mehmet Kanar, İstanbul, 1992.

 

2607552-652 Klasik Dönem Edebiyat Tarihi I/II (2-0) 2

İran edebiyatı tarihinde Selçuklu, Moğol, Timurlu ve Safevi dönemlerinin dil ve edebiyat açısından genel durumu, eserler, üslup ve fikir akımları

Ders Kitabı

 • Târîh-i edebiyât-ı İran, İ. Hakim, M. Fazıl Niya, Tahran, 1989.

Yardımcı Ders Kitapları

 • İran Edebiyatı, Ali Nihat Tarlan, 1944
 • İran Edebiyatı Tarihi, Z. Safa, çev. Hasan Almaz, Ankara, 2002

 

2607553-653 Klasik Manzum Metinler  ve Edebi Bilgiler I/II  (4-0) 4

Fars edebiyatında edebi bilgilerin tarihçesinin, kaynaklarının tanıtımı yapılır. Fesahat ve belagat; Vezin ve kafiye; Nazım şekilleri, söz ve anlam sanatları işlenir.

Klasik Fars edebiyatının belli başlı nesir ve şiir örnekleri, önde gelen yazar ve şairlerinden seçkiler okutulur; metinler üzerinde gerekli açıklamalar kaynaklara dayanılarak yapılır, klasik Farsça’nın dil özellikleri üzerinde durulur.

Ders Kitabı

 • Müntehabâti ez Nesr-i kuhen-i Fârsî, Tahsin Yazıcı, A. Naci Tokmak, Mehmet Kanar, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1983
 • Fünûn-ı Belâgat ve Sınât-ı Edebî, Celâlüddin Hümâyî, Tahran, 1966.

 

Yardımcı Ders Kitapları

 • Farsça Grameri, Ahmet Ateş, Abdülvehhâb Tarzi, İstanbul, 1982
 • Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Ahmet Talât Onay, MEB Yay., İstanbul, 1996
 • Ferheng-i Nur-bahş Istılahât-ı Tasavvuf, Cevad Nur-bahş, Tahran, 1987.
 • Âşinâyî bâ Arûz ve Kâfiye, Sîrûs Şemîsâ, Tahran, 1373 hş.
 • Arapça, Farsça Türkçe Örnekleriyle Edebi Sanatlar, M.S. Çöğenli – Y. Şafak, R. Toparlı, Erzurum, 1991

 

2607554/2607654 Farsça Sözlü Anlatım I/II   (2-0)2

Güncel, Tarihi ve bilimsel konularla ilgili Farsça konu anlatımı, bildiri sunumu ve sözlü tartışma.

Ders Kitabı

 

2607555-655 Arapça Okuma Yazma Çeviri I/II (4-0) 4

Arapça metinler okunur, metin çözümlemesi yapılır. Yazı kabiliyetinin gelişmesi için bu metinler yazdırılır.

2607571-671 Mevlâna Araştırmaları I/II  (4-0) 4

13. yüzyılda Anadolu’da yaşayan büyük Türk mutasavvıfı Mevlâna Celâleddîn’nin hayatı, eserleri, fikirleri; geçmişte ve günümüzde Türk ve dünya edebiyatlarındaki etkisi incelenir. Başta Mesnevî olmak üzere, Mevlâna’nın eserlerinden örnek ve seçme metinler okutulur ve tercümeleri yapılır.

Ders Kitabı

 • Bediuzzeman Furuzanfer, Mevlâna Celâleddîn, Çev.: F. Nafiz Uzluk, MEB Yay., İstanbul, 1990.

Yardımcı Ders Kitapları

SÜ Mevlâna Kongre ve Sempozyumlarında sunulan Bildiriler C 1-10, Konya, 1985-2007.

Mevlâna’nın eserlerinin Farsça metinlerini kapsayan yayınlar, makaleler.

2607572-6072 Aruz I/II  (2-0)2

Klâsik Türk Edebiyatında dış yapıyı oluşturan nazım şekillerinin öğrenilmesi. Aruz vezniyle ilgili terimlerin öğrenilmesi. Aruz vezniyle ilgili uygulama bilgisinin geliştirilmesi. Nazım şekillerinin tanınması, birbirleri arasındaki farkların öğrenilmesi. Kafiye terim ve türlerinin teorik olarak öğrenilmesi. Kafiye türleriyle ilgili uygulama bilgisinin geliştirilmesi.

Ders Kitabı

Veyis Değirmençay, Farsça Aruz ve Kafiye, Erzurum, 2005.

 

 

4. SINIF GÜZ VE BAHAR YARIYILI

2607701-801 Öykü ve Roman I/II  (2-02

Meşrutiyet döneminden (1906) günümüze İranlı yazar ve şairlerden seçkilerin (öykü, roman parçaları ve şiir) okutulması ve çevirilerinin yapılması.

Ders Kitabı

            Çun sebû-yi Tişne, Edebiyât-i Muâsır-ı Fârsî, M. Cafer-i Yâhakkî, Tahran, 1375 hş.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Hemyân-ı Sitâregân, (Öykü Seçkisi), Mustafa Fi’le-fer, Muhammed Halilî

 

2607702-802 Çeviri Teknikleri  I/II  (2-0) 2

Basın Haberleri, Biyografi, Tanıtım ve benzeri Türkçe metinlerin Farsçaya çevirisi.

Ders Kitabı

 • Farsça Cümle Bilgisi, Nimet Yıldırım, Erzurum, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları

 • Farsça Edatlar ve Bağlaçlar Sözlüğü, Veyis Değirmençay, Erzurum, 2003
 • Türkçe Zarf, Zamir, Edat ve Bağlaçların Farsça Karşılıkları, Mehmet Kanar, İstanbul, 1992.

 

2607703-803 Güncel Metinler I/II   (2-0) 2

İktisat, Turizm, Sağlık gibi değişik alanlarda güncel ve bilimsel makalelerin, basın yazılarının okutulması.

Ders Kitabı

 • Fârsî-yi Umûmî, Mahmud Futuhi, H. Abbasi, Tahran, 2005.

Yardımcı Ders Kitapları

Be Men Be Gu Çerâ / Tell Me Why, Halil Halilyân, C 1-12, 1374

 

2607704-804 Modern Dönem Edebiyat Tarihi  I/II  (2-0) 2

Kaçarlar (1779-1925) ve Meşrutiyet Dönemi (1906) ve sonrası, edebiyat tarihi açısından incelenir; Bu dönemin edebî ürünleri ve yazarları, İran edebiyatı tarihi kaynakları tanıtılır.

Ders Kitabı

 • Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi, Mehmet Kanar, İstanbul, 1999

Yardımcı Ders Kitapları

 • Çağdaş İran Şiiri, Ali Nihat Tarlan, Ankara, 1938
 • Bugünkü İran Edebiyatı Hakkında Bir İnceleme, Muhammed İstilami, çev. Mehmet Kanar, Ankara, 1981
 • İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı, çev. Derya Örs, Hicabi Kırlangıç, cilt I-II, Ankara, 2002

 

2607705-805 Osmanlı Paleografyası I/II  (2-0) 2

            Değişik yazı tarzlarıyla Eski Harfli Türkçe ve Farsça olmak üzere yazma eserlerden çeşitli yazı örneklerini içeren belge, mektup ve metinlerin okutulması, Latin harflerine aktarılması amaçlanır. Metinler daha çok anabilim dalının ilgili olduğu konulardan seçilir.

2607706-806 Klasik Metinler ve Metin Şerhi I/II  (2-0) 2

            Farsça klasik eserlerden seçilmiş metinlerin okutulması, çevirisi. Büyük şairlerin şiirlerinden şerh örnekleri.

2607707-807 Arapça Metinler I/II  (2-0) 2

            Arapça metinleri okuyup tercüme etmeye yönelik bir yardımcı derstir.

2607710-810 Mezuniyet Çalışması I/II  (0-4) 2

            Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Lisans programında verilen eğitim-öğretim çerçevesinde öğrencilere, iki yarıyılda bir danışman öğretim elemanı gözetiminde hazırlayacakları bir tez konusu verilir.