MEVLANA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
 
 Adı Soyadı: PROF.DR. ALİ TEMİZEL
Fakülte Adı:  EDEBİYAT FAKÜLTESİ FARS DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Ana Bilim Dalı:  FARS DİLİ VE EDEBİYATI
E-Mail :  temizel46 yahoo.com
Telefon : 05053777106
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
K.K. Lisaan Okulu Komutanlığında Farsça Öğretmenliği19881989
Bank Mellat Ankara Şubesinde Banka Memuru19891990
Başbakanlık SHÇEK Kayseri Yetiştirme Yurdunda Öğretmenlik19901991
T.C. Tebriz Başkonsolosluğunda Farsça Tercüman-Sekreterlik19911992
Selçuk Üniversitesi1992 
Selçuk Üni. Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü2 
Tahran-Allamei Tabatabai Üniversitesinde Türkçe Okutmanlığı20062010

  Akademik Yayınlar:
1. Ali TEMİZEL, " Türkiye'de Nizâmî-i Gencevî Çalışmaları ", Azerbaycan Şerqşünaslığı- Elmi-Kütlevi Jurnal- Nizami-870 (Özel Sayı), 3 (9), , 25-32, 2012,( Kurum Dergisi )
2. Ali TEMİZEL, " İran Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî Kütüphanesindeki Türkçe-Farsça ve Farsça-Türkçe Sözlüklelrin Yazma Nüshalarının İncelenmesi ve Tanıtımı ", Bildiri Kitapçığı, Eylül 2012, , 491-523, 2012,( Konferans )
3. Ali Temizel- Ayten Hasanalizadeh, " Mövlana'nın Doğum Tarixi ", Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi, 9, , 2-5, 2011,( Kurum Dergisi )
4. Ali TEMİZEL, " Selçuklu Dönemi Hakkında İran'da Yapılan Farsça Akademik Çalışmalar ", Büyük Selçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine -Mehmet Altay Köymen Armağanı-Selçuk Üniversites Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınlarıi, , , 197-231, 2011,( Üniversite Dersgisi )
5. Ali HADAVIZADEH- Ali TEMİZEL, " An Investigation Towards Motivational Strategies In Oral Communicational Ss In Iranian EFL Classrooms- İran'da EFL Derslerinin Sözlü İletişimi ve Beceri ve Motivasyon Stratejilerine Yönelik Bir Araştırma ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi- Selçuk University The Journal of Institute of Social Sciences, 24, , 415-425, 2010,( Üniversite Dersgisi )
6. Ali TEMİZEL, " Türkiye 23.Uluslar arası Tahran Kitap Fuarında ", Turkuaz-eu, Zweimonatszeitshrift für Kultur und Zeitgeschehen, Berlin, 7-8, , 27-29, 2010,( Diğer )
7. Ali TEMİZEL, " Moarrifî-i Şâ'ir- Fazıl Hüsnü Dağlarca: Ağır Hasta ", Sûfiyâ: Daneşgâh-i Allame Tabatabaî Daneşkede-i Edebiyât ve Zebanhâ-i hâricî Encumen-i ilm-i zebân ve edebiyât-i Farsi, 14, , 27, 2009/1388,( Kurum Dergisi )
8. Ali Temizel, " Teaching of Persian Language in Turkey ", Ketab-e Mah-Adabiyat (Book of the month: Literature) Tehran/Iran, 31 (145), , 35-39, 110, 2009,( Kurum Dergisi )
9. Ali TEMİZEL, " Sezai Karakoç: Denizin Kentini Yaktım ", Kurum Dergisi, 1, , 62, 2008/1387,( Kurum Dergisi )
10. Ali TEMİZEL, " Esedullah Merdânî Rahîmî, Qaşqayî Sözlüğü: Kaşkay Türkçesi-Farsça Sözlük ", Uluslararası Dergiler, 24, , 473-479, 2008,( Üniversite Dersgisi )
11. Ali Temizel, " Mirza Jahanshah Haghighi and his Poetry of Mawlana ", Zaban o Adab: Quarterly Jounal of Language and Literature (Allameh Tabata'i University, Faculty of Persian Literature and Foreigen Languages), 37, , 29-48, 199, 2008,( Üniversite Dersgisi )
12. Ali Temizel, " Bediu'z-Zaman Furûzanfer'in F. Nafiz Uzluk'a Yazdığı Farsça Bir Mektup ve Nicholson Hakkındaki Şiiri ", Milli Eğitim- Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, 174, , 214-231, 2007,( Kurum Dergisi )
13. Ali TEMİZEL, " Nazirân-i Dûst... Nigâhî be-Âsâr ve Zindegî-yi Ahmedî (753-815/1334-1413 ", Pol-e Firuzeh, Special Issue: Turkey, Tehran, 5, , 131-142, 2007,( Kurum Dergisi )
14. Ali Temizel, " Türkmen Şairi Mahtumguli Firagî'nin Düşüncelelri Çerçevesinde Birinci Uluslararsı Bilim Kongresi ve Anma Etkinlikleri Ardından ", Üniversite Dergisi, 18, , 225-234, 2007,( Üniversite Dersgisi )
15. Ali Temizel, " İran'da Türkçe Öğretimi ", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, , 547-560, 2007,( Üniversite Dersgisi )
16. Ali TEMİZEL, " Mirza Cihanşah-ı Hakikî ve Mevlâna, Ney ve Mevlâna'nın Mezarı Hakkındaki Şiirleri ", Üniversite Dergisi, 2, , 55-72, 2007,( Üniversite Dersgisi )
17. Ali Temizel, " Mevlevîlik ile İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler ", Nüsha-Şarkiyat RAştırmaları Dergisi, 18, , 99-114, 2007,( Üniversite Dersgisi )
18. Ali TEMİZEL, " Ahmedî'nin Bedâyi'u's-Sihr fî Sanây 'i'ş-Şi'r adlı eserindeki Türkçe ve Farsça Şiirleri ", Uluslararası Dergiler, 14, , 89-105, 2003,( Üniversite Dersgisi )

  Yayınlar

      7.1.  Uluslararasıhakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts andHumanities)

7.2. Uluslararasıdiğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1.Temizel, Ali, “İran’da Türkçe Öğretimi”, Selçuk Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 17, Konya, 2007, s. 547-560. (Türkçe)

7.2.2. Temizel, Ali, “MirzaJahanshah Haghighi and his Poetry of Mawlana” Zabân-o- Adab: QuarterlyJournal of Language and Literature (Allameh Tabataba’i University, Faculty ofPersian Literature and Foreign Languages), Tehran, Autumn 2008,pp. 29-48, Abstract: p. 199, (Farsça).

7.2.3. Temizel, Ali,  Teaching of Persian language in Turkey, Ketâb-e Mâh-Adabiyât (Book ofthe month: literature) Specialized Informative and Critical Monthly Review ofIranian Books, Vol. 3 No: 31 (145), November 2009, Tehran- Iran,Abstract p. 110, Articel p. 35-39, (Farsça).

7.3. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

7.3.1. Temizel, Ali,  “Âmûzeş-e Farsîder Turkiye ve caygah-i vije-yi Turkiye der âmûzeş-i Farsî”, Kânûn-i zebân-iİrân (Iran Language Institute), Mecmu’a-yi makâlat-i semimâr-i âmûzeş-i Farsîbe gayr-i Farsî zebânân, Gerdâverandagan: Dr. Seyyid Ziyaeddin Taceddin,Zehra Abbasî, Tehran 5 Dey 1387 (25 Aralık 2008), s.147-159. (Farsça)

7.3.2. Temizel, Ali,  “Tarihçe-yiâmûziş-i zebân ve edebiyât-i Fârsî der Türkiye ve vaziyet-i kunûni-yi ân”, Çekide-yimakâlât-i şeşumîn mecme‘u beynelmilelî ostâdân-i zebân ve edebiyât-i Fârsî,Tehran Dey-1387 (Tahran, 14-15 Ocak 2009), s. 71.(Farsça)

7.3.3. Temizel, Ali,  “SelçuklularHakkında İran’da Yapılan Lisansüstü Çalışmalar”, T.C. Erciyes ÜniversitesiTürk Dünyası Araştırmaları Merkezi- I. Uluslar arası SelçukluSempozyumu-Makaleler Özeti, 27-30 Eylül 2010 Kayseri, s. 17. (Türkçe)

7.3.4. Temizel, Ali, “Esedullah Merdânî Rahîmî ve İran’da KaşkayTürkçesinin Öğretimine Dair Çalışmaları”, T.C. Erciyes Üniversitesi EdebiyatFakültesi 1. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu 5-6 Mayıs2011 Bildiriler Kitabı”, Yayıma Hazırlayanlar: Ali Küçükler- Erdem Erinç,Kayseri-2011, s. 539-549. ISBN: 978-975-6478-66-0, http://ades.erciyes.edu.tr (Türkçe).

7.3.5. Temizel, Ali, “Selçuklu Dönemi Tercüme Çalışmaları”, II.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti – Selçuklularda Bilim ve Düşünce-Sempozyumu, 19-22 Ekim 2011, Konya Özet Kitabı, s. 119-120 (Türkçe).

7.3.6. Temizel, Ali, “İran’da Türkiye Türkçesinin Öğretimine Yönelik Çalışmalar= Studies in Iran about Teaching of Turkish”, T.C. Muğla ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, IV Uluslararası Dünya DiliTürkçe Sempozyumu Bildirileri 22-24 Aralık 2011 Muğla, I-II, Editör: MehmetNaci Önal, Ankara 2012, cilt, II, s. 187-196. http://www.dünyadiliturkce2011.mu.edu.tr(Türkçe).

7.3.7. Ali Temizel, “Âsâr-i Fârsî-i-yi Ahmedî Germiyânî der Âmuzeş-iSenâyi‘-i Edebî der sede-yi heştom-i hicrî der Âsyâ-yi Segîr”,  Nohestin Hemayiş-i Beynelmileli Gosteriş-iZebân ve Edebiyât-i Farsî- Çeşmendâz, râhkârhâ ve mevâni‘, Vizâret-i Ferheng veİrşâd-i İslâmî-Şûrâ-yi Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Farsî, 27-28Dey-1390/17-18 Ocak-2012 Tahran, Çekide-i Mekâlat, s. 62, www.persian-language.com  (Farsça).

7.4.  Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

7.4.1. Temizel, Ali, Kistâsu’ş-Şi’r der ‘ilm-i ‘Arûz-Ferîdûn Mîrzâ, İlmu Daniş Yayınevi, Tahran 2010, 334+4 s. (uluslararası Farsça kitap).

7.4.2. Temizel, Ali, Mevlâna, Çevresindekiler, Mevlevîlik veEserleriyle İlgili Eski Harfli Türkçe Eserler, XII+235 s. pp., Konya,Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları, Konya 2009(ulusal kitap).

7.4.3. Temizel, Ali, Ahmedî’ninMîzânu’l-Edeb ve Mi‘yâru’l-Edeb’i ve Tercümesi, XVIII+124+6 s. pp., Konya,Tablet, Mayıs 2005 (Farsça-Arapça- Türkçe-ulusal kitap).

7.4.4.Temizel, Ali, “Mevlânâ’nın Hayat Hikâyesiyle İlgiliEski Harfli Türkçe Eserler”, Mevlânâ Araştırmaları-1 Editör: Prof. Dr.Adnan Karaismailoğlu, 96-119 pp., Ankara, Akçağ, 2007. (Türkçe-Ulusalkitapta bölüm)

7.4.5. Temizel, Ali, “Mevlânâ’nın Eserleriyle İlgili Olarak Eski HarfliTürkçe Telif Edilen Eserler” Mevlânâ Araştırmaları-1 Editör: Prof. Dr.Adnan Karaismailoğlu, 120-158 pp., Ankara, Akçağ, 2007. (Türkçe-Ulusalkitapta bölüm)

7.4.6.Temizel, Ali,  “Selçuklu Dönemi Hakkında İran’da Yapılan Farsça Akademik Çalışmalar, BüyükSelçuklu Devletinden Türkiye Selçuklu Devletine-Mehmet Altay Köymen Armağanı,Editör: Mehmet Ali Hacıgökmen, 197-231 pp., T.C. Selçuk Üniversitesi TürkiyatAraştırmaları Enstitüsü Yayınları, Konya-2011, (Türkçe-Farsça, Ulusalkitapta bölüm)

7.4.7.Temizel, Ali, “Hatt der Zebânhâ-yi Torkî (Türkçenin Yazıldığı Alfabeler)”, Encyclopaediaof the World of Islam (EWI) –In Persian- Dâneshnâme-ye Jahân Eslâm, Editedby: Golam ‘Ali Haddâd ‘Âdel, Volume: 15, Page: 598-604, Tehran 2011 (Farsça- Uluslar arası Kitapta bölüm).

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

7.5.1. Temizel, Ali, "Bediu’z-Zaman Furûzanfer’in F. Nafiz Uzluk’aYazdığı Farsça Bir Mektup ve Nicholson Hakkındaki Şiiri", Millî Eğitim-Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi , 214-231 pp., Ankara, Bahar2007 , DOI: 1302-5600

7.5.2. Temizel, Ali, "Türkmen Şairi Mahtumguli Firagî’ninDüşünceleri Çerçevesinde Birinci Uluslararası Bilim Kongresi ve AnmaEtkinlikleri Ardından", Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat FakültesiEdebiyat Dergisi , 225-234 pp., Konya, 2007 , DOI: 1300-4921

7.5.3. Temizel, Ali, "Mevlevîlik ile İlgili Eski Harfli TürkçeEserler", Nüsha-Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 99-114 pp.,Ankara-Yaz 2005 , DOI: 1303-0752

7.5.4. Temizel, Ali, "Ahmedî’nin Bedâyi‘u’s-Sihr fî Sanây‘i’ş-Şi‘radlı eserindeki Türkçe ve Farsça Şiirleri", Selçuk ÜniversitesiTürkiyat Araştırmaları Enstitüsü-Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 89-105pp., Konya- Güz 2003 , DOI: 1300-5766

7.6.  Ulusal bilimseltoplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

7.6.1. Temizel, Ali, “İran’da TürkçeÖğretimi”, AnkaraÜniversitesi-Tömer, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar- 8.Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu (6-7 Mart 2009-Ankara), Bildirileri, Yayına Hazırlayanlar: N. Engin Uzun, M. ErtanGökmen, Cemil Kurt,  Ankara 2010, s.97-107. (Tömer 25. yıl etkiliği).

7.7.  Diğer yayınlar:

7.7.1.   Temizel, Ali, “Ünlü Türkmen Şairi Mahtumguli Firâgî, SelçukÜniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü-Türkiyat Araştırmaları Dergisi,Sayı: 15, Konya- Bahar 2004, s. 79-90. ISSN 1300-5766 (Farsçadan Türkçeyeçeviri).

7.7.2. Temizel, Ali, “Kafkas ve OrtaAsya Cumhuriyetlerinde Kalkınmanın Engelleri”, Selçuk Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 14, Konya, 2005. s. 487-492. ISSN 1302-1796(Farsçadan Türkçeye çeviri).

7.7.3.   Temizel, Ali, “Sezai Karakoç: Denizin Kentini Yaktım”,Kaghak-The Literary Periodical, Tehran, 1387/2008 Bahar, Yıl:1, Sayı:1, s. 62.(www.kaghak.com). (Türkçeden Farsçaya çeviri).

7.7.4.   Temizel, Ali, “Moarrifî-i Şâ‘ir- Fazıl Hüsnü Dağlarca: AğırHasta”, Sûfiyâ: Daneşgâh-i Allame Tabatabaî Daneşkede-i Edebiyât ve Zebanhâ-ihâricî Encumen-i ilm-i zebân ve edebyât-i Farsi, sale heştum, şomareçehardegum, Aban 1388/Kasım 2009, s. 27. (Türkçeden Farsçaya çeviri).

7.7.5.   Temizel, Ali, “Türkiye 23. Uluslar arası Tahran KitapFuarında”, Turkuaz-eu, Zweimonatszeitshrift für Kultur und Zeitgeschehen,Berlin, Januar-April 2010, Nummer: 7-8 (Kültür-aktüalite dergisi, Ocak-Nisan2010, Sayı: 7-8), s. 27-29, ISSN 1868-2391

7.7.6.   Temizel, Ali, "Nazirân-i Dûst… Nigâhî be-Âsâr veZindegî-yi Ahmedî” (753-815=1334/5-1412/3), Pol-e Firuzeh, Special Issue:Turkey, Volume 5, Tehran, 2007, s.131-142 (Farsça).

7.7.7.   Temizel, Ali, “Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik”,Nüsha-Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: III, Sayı: 8, Ankara-Kış 2003, s.185-187, ISSN 1303-0752 (Kitap veya Makale Tahlilleri).

7.7.8.   Temizel, Ali, “MARİFE: Bilimsel Birikim, Oryantalizm ÖzelSayısı”, Nüsha-Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: III, Ankara-Bahar 2003, s.201-204, ISSN 1303-0752 (Kitap veya Makale Tahlilleri).

7.7.9.   Temizel, Ali, “Nisâbü’l-Mevlevî Tercümesi”, Nüsha-ŞarkiyatAraştırmaları Dergisi, Yıl: VI, Sayı: 20, Ankara-Kış 2003, s. 170-172, ISSN1303-0752 (Kitap veya Makale Tahlilleri).

7.7.10. Temizel, Ali, “MevlânâBibliyografyası”, Nüsha-Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VI, Sayı: 21,Ankara-Bahar 2003, s. 175-180, ISSN 1303-0752 (Kitap veya Makale Tahlilleri).

7.7.11. Temizel, Ali, “Emine Yeniterzi,Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine Makaleler”, SelçukÜniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü-Türkiyat Araştırmaları Dergisi,Sayı: 19, Konya, 2006, s. 323-333, ISSN 1300-5766 (Kitap veya Makale Tahlilleri).

7.7.12. Temizel, Ali, “Esedullah Merdânî Rahîmî, Qaşqayî Sözlügü:Kaşkay Türkçesi-Farsça Sözlük”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat AraştırmalarıEnstitüsü-Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 24, Konya, Güz-2008, s.473-479, ISSN 1300-5766 (Kitap veya Makale Tahlilleri).

7.7.13. Temizel, Ali, “İran’da Türkçe Öğretimi”, DURU-Dil, Edebiyat, Kültür, Düşünce-, Tahran-Allame Tabatabayi Üniversitesi, TürkDili ve Edebiyatı Derneği-Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Sayı: 1, Tahran,Nisan 2008, s. 4-6 (Kongre, Toplantı ve Değerlendirmeler).

7.7.14. Temizel, Ali, “Tahran’da Dünya Türk DiliKutlaması-Türkçe Benim Ses Bayrağım”, DURU-Dil, Edebiyat, Kültür, Düşünce-, Tahran-AllameTabatabayi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Derneği-Türk Dili ve EdebiyatıDergisi, Sayı: 2, Tahran, Mayıs 2008, s. 20-22 (Kongre, Toplantı veDeğerlendirmeler).

7.7.15. Temizel, Ali,“Konya’dan Dünya’ya Mevlâna ve Mevlevîlik”, Nüsha-Şarkiyat AraştırmalarıDergisi, Yıl: III, Sayı: 8, Ankara-Kış 2003, s. 185-187, ISSN 1303-0752 (Kitapveya Makale Tahlilleri).

7.8. Alanında Yayınlarla ilgili etkinlikler:

 

7.8.1. Uluslar arası Dergilerde DanışmaKurulu/Advisory Board Üyeliği:

7.8.1.1. ECO Cultural Institute Cultural MagazineThe Quarterly Journal on Common Cultural Heritage of ECO Region, Issue4&5 Vol. 2. Fall/Winter, Tehran, 2006-2007. (İngilzce).

7.8.1.2. Eco Times, The Monthly Journal of ECOCultural Institute (ECI), No: 01, Tehran, April 2008 (İngilizce).

7.8.1.3. ECO HERITAGE The Quarterly CulturalMagazine of ECO Cultural Institute (ECI), Tehran, Issue 8, Vol 4,Summer 2007-2008 (İngilizce).

7.8.1.4. ECO HERITAGE The Quarterly CulturalMagazine of ECO Cultural Institute (ECI), Tehran, Issue 9, Vol 4, Fall2008 (İngilizce).

7.8.1.5. Eco Times, TheMonthly Journal of ECO Cultural Institute (ECI), Tehran, April 2008(Farsça).

7.8.1.6. ЗКОНОВОСТИ, институт культуры зко (икз),Май, 2008; The Monthly Journal of ECO Cultural Institute (ECI),Tehran, Mai 2008 (Rusça).

7.8.1.7. ECO HERITAGE The Quarterly CulturalMagazine of ECO Cultural Institute (ECI), Tehran, Issue 10, Vol 4,Winter 2008 (İngilizce).

7.8.1.8. ECO HERITAGE The Quarterly CulturalMagazine of ECO Cultural Institute (ECI), Tehran, Issue 11, Vol 5,Spring 2009 (İngilizce).


7.8.2. Ulusal Dergilerde Yayın Kurulu Üyeliği:

7.8.2.1. III. Uluslar arasıMevlâna Kongresi (5-6 Mayıs 2003) Bildiriler, Konya, 2003.

7.8.2.2.Büyük Selçuklu Devletinden TürkiyeSelçuklu Devletine-Mehmet Altay Köymen Armağanı, Editör: Mehmet Ali Hacıgökmen, T.C. SelçukÜniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Konya, 2011.

10. Katıldığı Bazı Uluslararası Sempozyum, Panel ve Kongreler:

10.1. Temizel, Ali,  “Âmûzeş-e Farsîder Turkiye ve caygah-i vije-yi Turkiye der âmûzeş-i Farsî”, Kânûn-i zebân-iİrân (Iran Language Institute), Semimâr-i âmûzeş-i Farsî be gayr-i Farsîzebânân, Tehran 5 Dey 1387 (25 Aralık 2008-Farsça)

10.2. Temizel, Ali,  “Tarihçe-yiÂmûzeş-i zebân ve edebiyât-i Fârsî der Türkiye ve vaziyet-i kunûni-yi ân”, Şeşumînmecme‘u beynelmilelî ostâdân-i zebân ve edebiyât-i Fârsî, Tehran Dey-1387 (Tahran,14-15 Ocak 2009-Farsça)

10.3. Temizel, Ali,  “SelçuklularHakkında İran’da Yapılan Lisansüstü Çalışmalar”, T.C. Erciyes ÜniversitesiTürk Dünyası Araştırmaları Merkezi- I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu,, 27-30Eylül 2010 Kayseri, (Türkçe)

10.4. Temizel, Ali, “Esedullah MerdânîRahîmî ve İran’da Kaşkay Türkçesinin Öğretimine Dair Çalışmaları”, T.C.Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1. Uluslararası Asya Dilleri veEdebiyatları Sempozyumu 5-6 Mayıs 2011 Kayseri, http://ades.erciyes.edu.tr (Türkçe)

10.5. Temizel, Ali, “Mevlâna’nın Mesnevî’si Üzerinde Yapılan Eski HarfliTürkçe Çalışmalar” Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile İran Urumiye Üniversitesibirlikte düzenlediği The First International Symposium On ChalabiHosamadin-i Ormavi and Mathnavi-i Manavi/ I. Uluslararsı Çelebi Hüsameddin-iUrmevi ve Mesnevî-i Manevi Sempozyumu, 9-11 Mayıs 2011 Urumiye-İRAN(Farsça)

10.6. Temizel, Ali, “İran’da Azerbaycan Türkçesine Dair BazıÇalışmalar/Scientiftic resarch regarding Azerbaijani Turkish in Iran” InternationalSymposium Azerbaijan in World Literature 27-28 May 2011, Khazar UniversityBakı/Azerbaijan. (Türkiye Türkçesi-Azerbaycan Türkçesi)

10.7. Temizel, Ali, Nohestin Hemâyiş-i Mehr-i Movlâna, Soroush MolanaCultural Institute, 8-10 Mehr 1390/ 30 Eylül-02 Ekim 2011, Tahran, www.molana.ir (Farsça).

10.8. Temizel, Ali, “Selçuklu Dönemi Tercüme Çalışmaları”, II.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti – Selçuklularda Bilim ve Düşünce-Sempozyumu, 19-22 Ekim 2011, Konya. (Türkçe).

10.9. Temizel, Ali, “İran’da TürkiyeTürkçesinin Öğretimine Yönelik Çalışmalar = Studies in Iran about Teaching ofTurkish”, T.C. Muğla Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve EdebiyatıBölümü, IV Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 22-24 Aralık 2011 Muğla, http://www.dünyadiliturkce2011.mu.edu.tr(Türkçe)

10.10. Temizel, Ali, “Âsâr-i Fârsî-i-yi Ahmedî Germiyânî der Âmuzeş-iSenâyi‘-i Edebî der sede-yi heştom-i hicrî der Âsyâ-yi Segîr”, NohestinHemayiş-i Beynelmileli Gosteriş-i Zebân ve Edebiyât-i Farsî- Çeşmendâz,râhkârhâ ve mevâni‘, Vizâret-i Ferheng ve İrşâd-i İslâmî-Şûrâ-yi Gosteriş-iZebân ve Edebiyât-i Farsî, 27-28 Dey-1390/17-18 Ocak-2012 Tahran, www.persian-language.com (Farsça).

10.11. Temizel, Ali, “Osmanlılar Döneminde Mevlâna ve ÇevresindekilerHakkında Yapılan Türkçe Çalışmalar/The Turkish Studies in the Ottoman Period onMevlana and his colleagues” “International Seminar on Indo-Iranian CulturalHeritage in the Context of  Sufism  AS A  Strong  Bond Of  Cultural & TourismRelations  Between India, Iran,Afghanistan, Turkey  and  Central Asia” 2-4 February 2012 Gauhati University, Guwahati, Assam-India (Assam-Hindistan,02-04 Şubat 2012) (Farsça).

10.12. Temizel, Ali, “İran Meclis-i Şûrâ-yi İslâmî KütüphanesindekiTürkçe-Farsça ve Farsça-Türkçe Sözlüklerin Yazma Nüshalarının İncelenmesi veTanıtımı” İstanbul Üniversitesi ile İran Allame Tabatabaî Üniversitesininbirlikte düzenlediği I. Uluslar arası Türk-İran Dil ve Edebiyat İlişkileriSempozyumu, 15-17 Mayıs, İstanbul. (Türkçe-Farsça)

11. Katıldığı Ulusal Sempozyum, Panel ve Kongreler:

11.1. Temizel, Ali, “İran’da Türkçe Öğretimi”, Ankara Üniversitesi-Tömer, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde YeniÇalışmalar- 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu (6-7 Mart 2009-Ankara), (Tömer 25. yıl etkinliği-Türkçe).

11.2. Temizel, Ali “İran'da Divân-ı Kebîr veMevlâna'nın Gazelleri Üzerine Yapılan Akademik Çalışmalar” Selçuk ÜniversitesiMevlâna Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen “Tarihi SüreçteMevlâna ve Eserleri” konulu Ulusal Sempozyum, Konya, 8-10 Aralık 2011.(Türkçe-Farsça)

11.3. Temizel, Ali, “Mevlâna ve Hoşgörü”,Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Atasagun Öğrenci Topluluğunun düzenlediği“738. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna’yı Anma” Konulu Program, 18 Aralık2011-Konya. (Türkçe).

11.4. Temizel, Ali, “Divan Şairlerinde Mevlana”, Tokat Gazi Osman Paşa Lisesinin “MevlânaHaftasında” düzenlediği “738. VuslatYıldönümünde Hz. Mevlâna’yı Anma” Konulu Konferans Programı, 26 Aralık2011-Tokat. (Türkçe).

11.5. Temizel, Ali, “Mevlâna ve DostçaBakış”, Bahar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin Hilton GardenInn Otel Konya’da düzenlediği “738. Vuslat Yıldönümünde Hz. Mevlâna’yı Anma”Konulu Program, 29 Aralık 2011-Konya. (Türkçe).

11.6. Temizel, Ali “İran'daki Türkmenler ve Mahtum Kulu Firagi”,Konya’da Okuyan Afganistanlı Üniversite Öğrencilerin Necmettin ErbakanÜniversitesi-Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde düzenledikleri Mahtum KuluFiragi'yi Anma Paneli, 03 Mayıs 2012-Konya (Türkçe).

11.7. Temizel, Ali, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin 2012 Kültürel Etkinlikleri çerçevesinde Hz. Mevlâna'nınKonya'ya geliş yıldönümü dolayısıyla Konya İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen "Günümüzdeki Türkiye Mevlevîhâneleri" konulu Konferans, 05 Mayıs 2012 Konya.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniveristesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Fars Dili ve Edebiyatı ABD Başkanlığı2010 
Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü- Mevlana Araştırmaları ABD Başkanlığı2012 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı2012 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı2013 
Selçuk Üniversitesi TÖMER (Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi) Danışma Kurulu Üyeliği2013 
Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürü2015 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Ve Edebiyatlari Bölümü Fars Dili Ve Edebiyati A.B.D.Anabilim Dali Bşk.06/10/201006/10/2013
S.Ü. Edebiyat FakültesiDekan Yrd.04/09/201220/01/2016
S.Ü. Mevlana Araştirmalari Enstitüsü Mevlana Ve Mevlevilik Araştirmalari A.B.D.Anabilim Dali Bşk.15/10/201210/04/2015
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri Ve Edebiyatlari BölümüBölüm Başkani20/02/201320/02/2016
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Fars Dili Ve Edebiyati BölümüBölüm Başkani06/10/201306/10/2019
S.Ü. Mevlana Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müd.16/03/201529/07/2016
S.Ü. Mevlana Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müdür Vekili01/08/201628/10/2016
S.Ü. Mevlana Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müd.31/10/201631/10/2019
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Fars Dili Ve Edebiyati Bölümü Fars Dili Ve Edebiyati. A.B.D.Anabilim Dali Bşk.02/10/201702/10/2020
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Fars Dili Ve Edebiyati BölümüBölüm Başkani07/10/2019 
S.Ü. Edebiyat Fakültesi Fars Dili Ve Edebiyati BölümüBölüm Başkani07/10/201907/10/2022
S.Ü. Mevlana Araştirmalari EnstitüsüEnstitü Müdür Vekili31/10/201930/10/2022

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
FARSÇA DİLBİLGİSİ I
FARSÇA DİLBİLGİSİ II
KELİME VE CÜMLE BİLGİSİ I
KELİME VE CÜMLE BİLGİSİ II
KLASİK DÖNEM EDEBİYAT TARİHİ I
KLASİK DÖNEM EDEBİYAT TARİHİ II
MEVLÂNA ARAŞTIRMALARI I (SEÇMELİ)
MEVLÂNA ARAŞTIRMALARI II (SEÇMELİ)
MEZUNİYET ÇALIŞMASI I
MODERN DÖNEM EDEBİYAT TARİHİ I
MODERN DÖNEM EDEBİYAT TARİHİ II