KADINHANI FAİK İÇİL MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Bölüm Başkanı: Öğr. Gör. Mehmet Sezai ÇETİK

Erasmus Koordinatör: Öğr. Gör. Mehmet Sezai ÇETİK

Farabi Koordinatör: Öğr. Gör. Mehmet Sezai ÇETİK

Mevlana Koordinatör: Öğr. Gör. Mehmet Sezai ÇETİK

AKTS Koordinatör: Öğr. Gör. Mehmet Sezai ÇETİK

Amacı: Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak, sürekli değişen ve gelişen öğrenme çerçevesi içinde öğrencilerin tek tek kendi potansiyellerine ulaşmalarını sağlayarak ve toplumsal birikim ve değerlerimiz ile dünyadaki gelişmeleri gözönüne alarak, toplumumuzun ilgili sorunlarını çözecek uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Sürekli değişen ve gelişen öğrenme çerçevesi içinde öğrencilerin tek tek kendi potansiyellerine ulaşmalarını sağlayarak ve toplumsal birikim ve değerlerimiz ile dünyadaki gelişmeleri gözönüne alarak, ulusal ve uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ihtiyaç duyulan ara eleman özelliğine sahip, üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Misyon: Uluslararası rekabetin artışı karşısında kurumların yaşama ve gelişmelerinin, yönetim kapasitelerine bağlı olduğunun daha iyi anlaşılması, diğer yandan bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmenin devamı sonucu yönetim işini oluşturan öğelerdeki radikal değişiklikler, yönetim ve organizasyon ile ilgili gerek kuramsal gerek uygulama tekniklerini daha önemli ve güncel hale getirmektedir. Sosyal olayları tanımlayan tüm değişkenleri her zaman tam olarak bilmek, bilinenlerinde değerlerini her zaman sağlıklı olarak ölçebilmek çok zordur, tüm bu nedenlerden dolayı yönetim ve organizasyon konularında basit, en doğru, en çağdaş, en modern, eskilerin hepsini bir kenara atan, en geçerli vs gibi iddialarla takdim edilen görüşler ve yaklaşımlar yerine, kullanılan kavramlarda netlik ve ölçülebilirlik, çalışmaların her aşamasında bilimsel titizlik, daima sağlam bir metodoloji ve usül kullanımı gereklidir. Kurum yönetimine ilişkin bilgiler biriktikçe ve öğretilebilir hale geldikçe, yöneticiliğin meslek haline gelmesi hızlanmaktadır. Yönetim alanındaki bilimsel araştırmalar ve uygulamalar sonucu genel kabul gören teori ve bilgi haline gelen kavram, metot, sistem, teknik ve yaklaşımlar yönetimin öğretilebilir yönünü oluşturmaktadır. Yönetim ve organizasyon bölümü yöneticilik mesleğini tanıtıp, öğrenim gören öğrencilere çağdaş ve güncel tekniklerle aktaracaktır. Bölüm olarak amacımız bu vizyona ulaşırken bölümümüz misyonunu daima gelişen teknikler ve ilerleyen imkanlarla öğrencilerimize iş ve yönetim yaşamında gerekli olabilecek tüm bilgileri aktarabilmek ve uygulamada başarıyı yakalamalarına yardımcı olmaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Önlisans programı dahilinde eğitim süresi 2 yıldır ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta olmak üzere toplam 60 hafta eğitim-öğretim verilmektedir. Her öğrencinin, en az 30 iş günü staj çalışması yapma zorunluluğu vardır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Üniversitemiz programlarına öğrenci kabulünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)sonuçları esas alınır. Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, LYS sonrasında Üniversitemizin LYS puanına göre öğrenci alan programlarını tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri hâlinde, Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birimine teslim etmeleri gerekir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 2 yıl ve 4 yarıyıldan oluşan eğitim süresi sonunda, toplam 120 AKTSlik derslerden başarılı olmak zorundadır. Ayrıca, her öğrencinin, en az 30 iş günü stajı başarı ile tamamlamak zorunluluğu vardır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine esas olmak şartıyla, herbir dersin içeriğine uygun olarak, var ise ödev, proje ve mesleki uygulamalar da değerlendirilerek, ara sınav ve genel sınav değerlendirmesi sonucunda geçerli not almak.

İstihdam Olanakları: Bu programdan mezun olanlar, meslek hayatlarında mahalli idarelerin üst yöneticilerinin en yakın yardımcıları olarak çalışırlar ve alınan kararları yürütürler, kamu kurumlarında, özel işyerlerinde veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işyerlerini açıp çalışabilirler, üretim, hizmet ve satış şirketlerinin lojistik birimleri, lojistik şirketler (3. Parti lojistik hizmet sağlayıcılar, taşıma işleri organizatörleri (Freight Forwarders), kara, hava, deniz, demiryolu ve intermodal taşımacılık şirketleri, sigorta, finansman, denetim ve dış ticaret şirketlerinin lojistik birimleri, lojistik danışmanlık ve eğitim kuruluşları, üniversite ve araştırma kurumlarının lojistik bölümleri, devlet planlama teşkilatı, ulaştırma bakanlığı, vd devlet kurum ve kuruluşlarının ilgili birimleri, iletişim ve bilişim teknolojileri şirketlerinde lojistik uygulama birimleri gibi kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans öğrenimlerine devam etmeleri mümkündür. Bu lisnas bölümleri şunlardır Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme, Lojistik Yönetimi, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Ulaştırma ve Lojistik, Uluslararası Finans, Uluslararası Lojistik, Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi.