İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. RECEP TUZCU
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HADİS A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  HADİS
E-Mail :  recep.tuzcu selcuk.edu.tr
Telefon : 05374863627
Adres : S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Hadis ABD Öğretim Üyesi Selçuklu-Konya
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Selçuk Üniversitesi2017 

  Akademik Yayınlar:

  

 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

       A-  Kitap

Kitap Yazarlığı

1. TUZCU RECEP,  Hz Peygamber’le İlgili Halk İnanışlarının El Hasaisül Kübradaki Dayanakları (2014), Gece Kitaplığı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 305, ISBN:978-605-324-096-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 81228)

2. TUZCU RECEP,  Hanefi Usulünde Hadis Debûsî ÖRNEĞİ (2014)., İFAV, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 328, ISBN:978-975-548-319-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 296952)

3. TUZCU RECEP, Namazın Teşrî Süreci İle İlgili Rivayetlerin Kronolojik Değerlendirilmesi (2014). Damla Matbaası, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 315, ISBN:978-605-61781-4-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1023664)

4.

5.

  

B- Uluslararası Çalışmalar

Uluslararası hakemli dergilerdeki yayınlar

  1. TUZCU RECEP (2013).  Adanalı Muhammed b.  İsâ b.  Necîh Et Tabbâ   Ö 224 839 ve Hadis İlmindeki Yeri.  İslami Araştırmalar Dergisi, 24(1), 1-16., Doi: 1304-6810 (Yayın No: 955418)

2. TUZCU RECEP (2013).  Bedrüddin el-Ayni nin Hadisleri Kronolojik Değerlendirmesi.  Hadis Tetkikleri Dergisi/ Journal of Hadith Studies, 10(XI.2), 73-91., Doi: 1304-1617 (Yayın No: 3551967)

3. TUZCU RECEP (2013).  Muhaddislerin Ve Fakihlerin Marûf Terimine Yüklediği Anlamlar.  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-35., Doi: dx.doi.org/10.14395/jdiv57 (Yayın No: 1023679).

4. TUZCU RECEP (2017).  Fıkhi Ve Siyasi İhtilaflar Bakımından İbn Abbas ın Asabe Rivayetinin Sened Ve Metin Açısından Tahlili.  Fırat İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(2), 55-82. (Yayın No: 3573314)

5. TUZCU RECEP (2017).  İslamafobia Oluşturmada Hz. Peygamber’xxe Yapılan Atıflar.  Akedemi İlahiyat, 3(6), 44-79., Doi: 0000-0002-6089-5091 (Yayın No: 4182146)

6. KHALEF, ABDÜLAZİZ, TUZCU RECEP (2018).  المنهج التحليلي عند المحدثينMuhaddislerde Analitik Yöntem Analytical Method in Muhaddithun.  Mütefekkir, 5(9), 163-183., Doi: 10.30523 (Yayın No: 4331787)

7. TUZCU RECEP, SULIMAN OGHIZ İshak b. İsa et-Tabbâ‘ (ö. 2157/830) ve Hadis İlmindeki Yeri.  İslami Araştırmalar (Yayın No: 4134621)

8.

 
 

 

C-  Uluslararası Bildiriler

Tam metinli bildiriler (Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

1. TUZCU RECEP (2013).  “Aynî’nin Rivayetleri Kronolojik Değerlendirmesi”.  Uluslararası Bedrüddin El-Aynî Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:81225)

2. TUZCU RECEP (2014).  Müzakere, Yücel, Ahmet, “Hadis İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslamî İlimlerle İlişkisi”.  İslamî İlimlerde Metodoloji (Usul) Meselesi, Temel İslam Birikimlerinin Ortaya çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri(17576), 361-364. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3573323)

3. TUZCU RECEP (2015).  “Abdulmecit Belli ve Din Hürriyeti Açısından Anayasa Eleştirisi”, Gaziantep Âlimleri ve Gaziantep’te Dini Hayat, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2017..  Gaziantep’te Dini Hayat Sempozyumu, 679-699. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3573237).

4. TUZCU RECEP (2018).  “İslam Medeniyeti İnşasında Model İnsan Ve Sünnet”.  İslam Ve Model İnsan Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4277520)

5.TUZCU RECEP (2018).  “ed-Debûsî Ve Hadisleri Yorumlama İlkeleri”.  II. International Congress on Cultural Heritage and Tourism (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4277511)

D-  Ulusal Çalışmalar

Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar

  1-TUZCU RECEP (2009).  Debûsî’nin Hadisleri Anlama ve Yorumlama İlkeleri.  Çukurova İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(1), 159-188. (Kontrol No: 1023693)

2- TUZCU RECEP (2010).  Hz. Peygamber in Teri ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi.  Çukurova İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(1), 161-194. (Kontrol No: 80968)

3- TUZCU RECEP (2011).  Klasik Hadis Kitaplarında Rivayetleri Bulunan Antakyalı Hadis Âlimleri.  Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(25), 7-38. (Kontrol No: 80991)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F-3) Kitapiçinde bölüm yazarlığı                                                          

1."Hz. Peygamber’in Teri ile İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi" Hz. Peygamber (sav) Döneminde Gündelik Yaşam, Derleyen: Adnan Demircan, Siyer Yayınları, İstanbul Sayı/ Isbn: 978-605- 4620-37-1./1. Baskı.

 

 

 

F-4) Kitap Editörlüğü                                                                             

1.Uluslararası Bedrüddin el-Aynî Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016.

 

 

 


 

G-    Atıflar

G-2) Diğer indeks listelerindekidergilerde yer alan yayınlardaki.

 

1.2008, Sarıtepe, Erdoğan, Debûsî’nin Hayatı ve Eserleri = Life and Worsk of Al-Dabûsî, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2008, cilt: XIII, sayı: 2, s. 143-169 Türkçe [D02364]
Bulunduğu sayfa(lar):  
Sayfa: 158

2.  2011, Topgül, Enes “Ebû Zeyd ed-Debbûsî’nin Sünet/Hadis Anlayışı; Takvimul Edille Çerçevesinde Bir İnceleme”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 17, ss. 75-104.Tuzcu R., el-Esrâr İsimli Eseri Çerçevesinde Ebû Zeyd ed-Debbûsî’nin Hadis Anlayışı.

3. 2014. Sarıtepe, Erdoğan,  Debûsî’nin Usûl Anlayışında Hahber-i Vâhidin Epistemolejik Değeri, Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2014, cilt: IX, sayı: 5, s. 1789-1804 Türkçe [D03262] 1794-1804.

4. 2014. Ekrem Yücel, Köpekle İlgili Rivayetlere Genel Bakış,  Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/5 Spring 2014, p. 2141-2163, Ankara-Turkey, Recep Tuzcu, Hanefî Usulünde Hadis- Debusi Örneği.

5.Bayraktutan, Osman Semantik Analiz Yöntemi Açısından ‘Tevâtür’ Kavramı, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, sayı: 5, s. 99-119 Türkçe [D04012 ss. 112-119.

6. 2016,Yüksel Uysal, Şule, Hanefî Hadis Anlayışının Fethu’l-Kadîr’e Yansımaları ve İbnü’l-Hümâm’ın Tercihleri, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016, cilt: XVIII, sayı: 33, s. 29-52   Türkçe [D01529], ss. 30-51.

7. 2017Agitoğlu, Nurullah, Hanefî Usûlcü Habbâzi’nin (Ö. 691/1292) Bazı Hadîs Usûlü Konularına Yaklaşımı, Turkish Studies = Türkoloji Araştırmaları, 2017, cilt: XII, sayı: 20, s. 53-62 Türkçe [D03262] s. 62.

8. 2017. Agitoğlu, Nurullah, Hanafi Methodologist Habbazi’s (D. 691/1292) Approach to Some Subjects of the Methodology of Hadith, Contemporary Issues in Social Sciences and Humanities, 2017, s. 66-71 İngilizce [G00195] ss.76-79

9.2017. Nurullah AGİTOĞLU, Usûl Adlı Eseri Bağlamında Hanefî Usûlcü Pezdevî’ye Göre Sünnet ve Haberin Çeşitleri, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,Yıl 2017, Cilt 8, Sayı 16, Sayfalar 7 – 25, Tuzcu, Recep. Hanefî Usûlünde Hadis - Debûsî Örneği. İstanbul: İFAV Yayınları, 2014.

10. 2017, Özben, Zübeyde - Hayati Yılmaz, Sahâbe ve Tâbiûnun Rivayette Kullandığı Lafızlar Bağlamında Sünnetin Kapsamı Tartışması,Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2017, cilt: XIX, sayı: 35, s. 27-48  Türkçe [D01529], ss.,29, 48, 123

11.  2018,  ÖZBEN, Zübeyde, Hanefi Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, Recep Tuzcu, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2014, 328 s Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD), Cilt 20, Sayı 37, ss. 275 – 282,

12. May 2018,Özüdoğru Bekir, “Sıhhat Ve Delâlet Açısından Râvinin Rivayetine Muhalif Ameli”,  Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt 18 - Sayı 1 ss. 131 – 164, Tuzcu, Recep, Hanefî Usûlünde Hadis -Debûsî Örneği-, İFAV, İstanbul 2014.

13. Nis 2018 Nurullah AGİTOĞLU, Usûl Adlı Eseri Bağlamında Hanefî Usûlcü Pezdevî’ye Göre Sünnet ve Haberin Çeşitleri, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (2018/1), Cilt 9 - Sayı. 19, s. 14. Recep Tuzcu, Hanefî Usûlünde Hadis - Debûsî Örneği (İstanbul: İFAV Yay., 2014), 63.

 

 

G-3) Diğer yurtdışı, yurtiçi dergi,kitap ve proceedings de bulunan her atıf için.

                                                                                               

İndeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki atıflar

1.    2006, Öztürk, M., Kıssaların Dili, Kitabiyat, (2002) Tuzcu, R., Hz. Peygamber’le İlgili Bazı Halk İnanışlarının el-Hasâisü’l-Kübrâ’daki Dayanakları.

2. 2013. Yücel, Ahmet, Hadis İlminde “Tarih” Anlayışı ve “Hadis Tarihi” Yazıcılığı, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 21, s. 271-302, Türkçe [D02512] ss.294.

3. 2013, Gökçe, Ferhat, Uluslararası Bedruddin el-Ayni Sempozyumu ve Bedruddin el-Ayni Literatürü, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2013, cilt: II, sayı: 4, s. 175-203, Türkçe [D03818] Bulunduğu sayfa(lar):  Ss. 175, 178, 188.

4. 2013Gökçe, Ferhat, Türkiye’de Memlükler Dönemi Hadis Çalışmaları, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 2013, cilt: XI, sayı: 21, s. 41-88 Türkçe [D02512] ss: 45-64

5. 2014 Akgün, Hüseyin, Mütekaddimûn Âlimlerin Hadislerin Aslını Tespit İçin Kullandıkları İki Kavram: “Aslu’l-Hadis” ve “Mahfûz”, Hikmet Yurdu, 2014, cilt: VII, sayı: 14, s. 109-140
Türkçe [D03434],ss. 134.

6. 2014. Erdoğan Köycü, III. Hadis Ana Bilim Dalları İhtisas Toplantısı Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi = Journal of the Faculty of Islamic Sciences of Bartın University, 2014, cilt: I, sayı: 2, s. 113-134 [G00078] s. 114.

7. 2014Yücel, Ahmet,  Hadis ve Rivâyetlere Göre Hz. Peygamberle İrtibatın İmkânı, Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştay Bildiri ve Müzakere Metinleri 17-19 Ekim 2014, 2015, s. 93-105 Türkçe [G00079], s. 96.

8. 2015, Gürler, K. “Uluslararası Gaziantepli Bedruddîn el-Aynî Sempozyumu ve II. Hadis İhtisas Toplantısı” Journal of Divinity Faculty of Hitit University, 2013, Tuzcu, Recep “el-Aynî’nin Hadisleri Kronolojik Olarak Değerlendirmesi”

9. 2015, Hz. Peygamber ve Namaz, Ankara Okulu, 2009, Tuzcu, R., Namazın Teşri Süreci ile ilgili Rivayetlerin Kronolojik Değerlendirmesi

10. 2015, Çalışkan, Necmettin, Kehf Sûresi Bağlamında Hz. Mûsâ ve Sâlih Kul (Hızır) Kıssası veAntakya’da Hızır İnancının Sosyo-Kültürel Etkileri, Toplum Bilimleri Dergisi, 2015, cilt: IX, sayı: 18, s. 243-262 Türkçe [D03402]

11. 2015, İsrafil Balcı,  Hz. Peygamber ve Namaz, Ankara Okulu, 2009, Tuzcu, R., Namazın Teşri Süreci ile ilgili Rivayetlerin Kronolojik Değerlendirmesi.

12. 2018. Hacer Yetkin, Hanefi Usulünün Kurucularından Debusi ve Usul Anlayışı, İFAV. S.

 

O- Bilimsel / Sanatsal Faaliyetlere Katkı

Ulusal

O-8) Hakemlikler/ Jüri üyeliği                                                                 

 

1. 2015. 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, المسائل التي خالففيها الترمذي في سننه َشيخهالبخاري A Review Of The Subjects Imam Tirmidhi Contradicted His Teacher Imam Bukhari In His Sunan c.2. sayı: 2, 2015/1.

2. 2018 Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Kazvin Şehrinin Faziletine Dair Bir Rivayetin Senedi Üzerine Bir İnceleme,  21:2 (2016), SS. 129-170

3. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Nûriyye Dâru’l-Hadisi ve İlkliği Meselesi,  2017, cilt: XXII, sayı: 2, s. 77-103

4. 2018Turkish Studies,Türkiye’de Toplumun Dini Hayatını Şekillendirmede Hadislerin Etkisi ,ss. 381-391  Volume 13/2, Winter 2018, p. 381-391 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12871 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY

5. 2018Sakarya İlahiyat Fakültesi Dergisi “Bir Usûlcü Olarak Cüveynî’nin Hadisçiliği Ve Hadisçiliğine Dâir Tartışmalar -“Muʻâz Hadisi” Özelinde cilt: XX, sayı: 37, yıl: Haziran

 H- Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim

H-1) Yabancı dildestekli eğitim veya ortak dereceler çerçevesinde verilen

 Lisans veya lisansüstü yabancı dildedersler      

Lisans Dersleri

İLH 105 Hadis Tarihi Ve Usulü               

           4 Kredi

İLH 104 Hadis I           (Arapça)                       

4 Kredi

İLH 205 Hadis II         (Arapça)                       

4 Kredi

İLH 325 Hadis Tenkidi                             

           2 Kredi

İLH 324 Günümüz Hadis Problemleri

2 Kredi

 

 

Yüksek Lisans

TİB 511 Hadis Edebiyatı Tarihi I             

           3 kredi

TİB 513 Hadis Metodolojisi I                    

           3 kredi

TİB 515 Hadis Edebiyatı Tarihi II            

           3 kredi

TİB 516 Hadis Metodolojisi II                   

           3 kredi

TİB 562 Hadis Şerhleri I                             

           3 kredi

Doktora

TİB627  Karşılaştırmalı Hadis Metinleri I

3 kredi

TİB629 Hadis Tenkidi I

3 kredi

TİB614 Karşılaştırmalı Hadis Metinleri II

3 kredi

TİB616 Hadis Tenkidi II

3 kredi

                                       

H-2) Tez savunma jüri üyelikleri YüksekLisans/Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta             

Doktora                                                                                                

1. Mahmud Esad Erkaya, Kur’an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 2015.

 

2. Mehmet Mansur Gökcan, Kuşerî’nin “el-Cevahiru’l-Mensure” İsimli Eseri Bağlamında Tasavvufî Görüşleri”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 2015.

 

3. Naile Baltacı, “Mehmet Fevzî Efendi’nin Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 2015.

 

4. Muhammed Raşit Akpınar, Muhammed Enverşah Keşmiri ve Fıkıh Düşüncesi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Gaziantep, 2017.

 

YüksekLisans

1. Davud Orhan, Midyat Yöresl Arapçasında (el-Muhallemî) Anlatılar ve Özellikleri, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Gaziantep, 2014.

 

2. Selim Yılmaz, Sünen-i Tirmizî'de hadis ıstılahları ve Tirmizî'nin hadisleri değerlendirme usulü”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Şanlıurfa, 2015.

 

3.İbrahim Hanek, Ebû Hafs Ömer b. Ahmed b. Şahin’in Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmindeki Yeri, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Şanlıurfa, 2015.

 

4.Abdullah Erol, Büreyde Bin Husayb’in Hayatı ve Rivayetleri, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Şanlıurfa, 2015.

 

5.Ahmed Güner, Üsame b. Zeyd’in Hayatı ve Rivayetleri, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Şanlıurfa, 2016.

 

6.Harun Özbek, Kastallânî’nin Hayatı ve İrşadu’s-Sarî Adlı Eserindeki Şerh Metodu, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Şanlıurfa, 2016.

 

7.Hasan Hüseyin Güller, “Üç Talakla İlgili Hadislerin Rivyet Tekniği Açısından Değerlendirmesi”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Şanlıurfa, 2015.

 

8. Nebahat Güneş,  Meâlimü’t-Tenzi’l-Eserindeki Hadis Tahric Ve Değer, Ali İmran-1-120 Ayet, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Elazığ, 2017.

 

9. Cemal Ural,  Ammar b. Yasir’i Azğın Bir Grup Öldüreceğine Dair Rivayetin Hadis Tekniği Açısından Değeri, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Elazığ, 2017

10. Kemal Taşkın, Tevessül, istigâse ve teberrük hadisleri
Tawassul,
Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüs, Konya 2017.

11. Sadullah Tilkitaş, Yemenlileri metheden hadislerin tarihsellik ve sıhhat açısından değerlendirilmesi, Uşak Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Uşak 2018.

 

 

 I-1) Yürüttüğü tamamlanmış YabancıDilde/Türkçe yüksek lisans tezi sayısı    

                                                                                             

1.2015. Kenan Mahdi, “Türk ve Irak Medine Hukukunda Evlilik Hanefi Mezhebine Göre Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Gaziantep, 2015.

 

2.2015.Adil Öztekin “Abdurrezzâk’ın Tefsirindeki Musannefine Ziyade Medine Dönemi Merfu Rivayetlerin değeri”, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitüsü, Gaziantep, 2015.

 

3. 2015. Khalil Orot, “Abdurrezzâk’ın Tefsirindeki Musannef’ine Ziyade Mekke Dönemi Merfu Rivayetlerin değeri”, Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2015.

 

4. 2016. İlyas Karakaş, “Şam’la İlgili Rivayetlerin Hadis Metodolojisi Açısından Değeri” Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2016.

 

5. 2017. Hasan Bayar, " Buhârînin Bab Başlıklarına Yöneltilen Eleştiriler Umdetul-Kârî Bağlamında ", Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2017.

6. 2017. Oghız Süleyman, " İshak b. İsâ et-Tabba ve Hadislerinin değerlendirilmesi ", Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2017.

7. Abdülkadir Şagale, " Muhammed b. Mahmud et-Trabzonî el-Medenînin el-İthafât es-seniyye Fî Ahadisil- kudsiyye Adlı Kitabının Tahkik ve Tenkidi ", Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep, 2017.

                      

 


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Dekan Yardımcılığı20112014
Bölüm Başkanlığı20142017
Dekan Yardımcılığı2017 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İslami İlimler FakültesiDekan Yrd.10/11/201725/05/2018
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri BölümüBölüm Başkan V.28/11/201730/05/2018
S.Ü. İmam Matürîdî Uygulama Ve Araştirma Merkez Müd. Merkez Müd.15/02/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
HADİS TARİHİ