İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SÜLEYMAN NAROL
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TEFSİR A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  TEFSİR
E-Mail :  snarol selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres :
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığı19972015
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi20162017

  Akademik Yayınlar:

     BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

       A-  Kitap

Kitap Yazarlığı

1. Mezhebi Aidiyetin Tefsirdeki İzdüşümleri (Eş’ariyye ve Mu’tezile Örneği), Fecr Yayınları- ISBN:978-605-9652-10-0: Ankara, 2016.

2. Tabersi ve Bazı İtikadi Ayetlere Yaklaşımı, ISBN:978-605-65832-1-6, Aybil Yay. Konya, 2017.


  

B- Uluslararası Çalışmalar

Uluslararası/Ulakbim hakemli dergilerdeki yayınlar

1- “Kur’an’daki “Se‘a” Kelimesinin Anlam Analizi ve Türkçeye Çeviri Sorunu”, Turkish Studies-(Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar), sayı: 12/10, ss. 225-248.

 Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/ TurkishStudies. 11566 ISSN: 1308-  2140.

 2-İnsan Kelimesinin Kur'an'daki Kullanımları Bağlamında Meallere Eleştirel Bir Yaklaşım”,  Bilimname XXXV, 2018/1, 477-504.

    Doi: http://dx.doi.org/10.28949/bilimname.404268


C-  Uluslararası Bildiriler

Tam metinli bildiriler (Sözlü sunulan ve tam metin yayınlananlar)

1. Hızır b. Mahmud el-Atufi ve Hısnü’l-Ayati’l-‘İzam fi Tefsir-i Evail-i Sureti’l-En‘am Adlı Eserinin Muhteva Analizi- Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu-2017. 

2. Hacı Bayram-ı Veli’nin Nasihatlerinin Kur’ani Temelleri - II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu- Ankara 2017.


3. Kur'an'da Medeniyet, Nübüvvet ve Şehir İlişkisi- 4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu- Kazakistan 2018.


4. Mâtürîdî’nin Şefaatle İlgili Ayetlerin Yorumunda Mu‘tezile’yeYaptığı İtirazlar- Uluslararası İmâm Mâtürîdîve Mâtürîdîlik Literatürü Sempozyumu-Beyşehir 2018.

 

D-  Ulusal Çalışmalar

Ulusal hakemli dergilerdeki yayınlar

1-Fahreddin Razi ve Kadı Abdulcebbar’ın Subuti ve Haberi Sıfatlara Konu Olan Ayetlere Yaklaşımı ve Değerlendirmesi (İnönü Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi 6. Cilt

2-Fahreddin Razi ve Kadı Abdulcebbar’ın Şefaat Konusundaki Ayetlere Yaklaşımı ve Değerlendirilmesi (Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi Sayı: 26)

3-Kur’an ve Hadislerde “Matar” ve “Ğays” Kelimeleri -Filolojik Bir Çalışma-Gümüşhane  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi-2017 Ocak sayı:11

4-حصـن الايــات العــظام في تفسيــر اوائــل ســـورة الأَنـــعام للعطوفي تحـــقيــــق ودراســــــــة Gümüşhane  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, VI. cilt, 12.sayı, ss. 120-140.


Diğer Makaleler

 “Nübüvvet Ekseninde Birlikte Yaşama Ahlakı”, Farklı İnanç ve Kültürlerde Bir Arada Yaşama Ahlakı (Konya İl Müftülüğü Kültür Yay. Sayı: 8, ss. 57-65,  Konya– 2015)

  

E-   Hakemlik

 

1.    Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi-Nisan 2016.

2.    Necmeddin Erbakan Ünv. İlahiyat Fakültesi Dergisi Aralık 2017.

3.    Turkish Studies- Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar-2018.

 

 

F-    Atıflar

İndeks listelerindeki dergilerde yer alan yayınlardaki atıflar

1.Muhammed Ersöz, “Keşşaf’ta Ayetin İfade İhtimallerinin Değerlendirilip Elenmesi”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, yıl: 8 cilt: VIII sayı: 17, Şırnak, 2017, s. 125-126.

(Mezhebi Aidiyetin Tefsirdeki İzdüşümleri (Eş’ariyye ve Mu’tezile Örneği), Fecr Yayınları- ISBN:978-605-9652-10-0: Ankara, 2016.)

2.   Esat Sabırlı, “Tefsir Tarihinde Yerleşik Bir Kabulün Tahlil ve Tenkidi: İbn Teymiyye'ye Göre Hz. Peygamber (s.a) Kur'an'ın Tamamını Tefsir Etmiş Midir?”, Marife Dini Araştırmalar Dergisi, cilt: 17, sayı: 2, Kış 2017, s. 328.

(Mezhebi Aidiyetin Tefsirdeki İzdüşümleri (Eş’ariyye ve Mu’tezile Örneği), Fecr Yayınları- ISBN:978-605-9652-10-0: Ankara, 2016.)

3. Duran Ali Yıldırım, “Mezhep Mensubiyetinin Tefsirde Öznelliğe Yansıyan Etkileri” Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, Diyarbakır, 2017, s. 236, 237, 238. ISBN: 978-605-67961-0-4.

(Mezhebi Aidiyetin Tefsirdeki İzdüşümleri (Eş’ariyye ve Mu’tezile Örneği), Fecr Yayınları- ISBN:978-605-9652-10-0: Ankara, 2016.)

 

4. Yunus Zengin, “Türkiye’de Mu’tezile Üzerine Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi”, İslami İlimler Dergisi -Mu’tezile Özel Sayısı-, 12/2, Güz 2017, s. 135, 140.

(Mezhebi Aidiyetin Tefsirdeki İzdüşümleri (Eş’ariyye ve Mu’tezile Örneği), Fecr Yayınları- ISBN:978-605-9652-10-0: Ankara, 2016.)

(Fahreddin Razi ve Kadi Abdülcebbar’ın Şefaat Konusundaki Ayetlere Yaklaşımı ve Değerlendirilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, cilt: XIII, sayı: 26, s. 125-144)

5. Enise OSMANOĞLU BENGİ,Yrd. Doç Dr. Süleyman NAROL, Mezhebî Aidiyetin Tefsirdeki İzdüşümleri: Eş'ariyye ve Mu'tezile Örneği, Ankara: Fecr Yayınları 2016”, Tefsir Araştırmaları Dergisi, Nisan / 2018, Cilt: 2, Sayı: 1, ss. 173-179.          Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Diyanet İşleri Başkanlığı- İlçe Müftüsü20072016
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yrd.20162016
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yrd.2017-
Selçuk Üniversitesi Senato Üyeliği2017 
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi2018 
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi2018 
Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Fakülte Tefsir A.B.D Bşk. V. 2018 

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İslami İlimler FakültesiDekan Yrd.29/06/201725/05/2018
S.Ü. İslami İlimler FakültesiDekan Yrd.25/05/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
Dersin Adı
TEFSİR TARİHİ