FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES
ISLAMIC HISTORY AND ARTS
ISLAMIC HISTORY AND ARTS
 
 Name and Surname: Assoc. Prof. Dr. MİTHAT ESER
Name of the Faculty:  FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES DEPARTMENT OF ISLAMIC HISTORY AND ARTS PROGRAM OF
 
E-Mail  mithateser hotmail.com
Phone
Address
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Diyanet İşleri Başkanlığı Aksaray İl Müftülüğü20012010
Muş Alparslan Üniversitesi20102013
Pamukkale Üniversitesi20132018

  Publications:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. “Selçuklular Döneminde Muş ve Çevresi”, Turkish Studies -International Periodical For TheLanguages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 9/1 Winter2014, Ankara, 2014, p. 185-207.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. "Doğu Medreselerinde İslam Tarihi ve Siyer Eğitimi", Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 05-07 Ekim 2012, Muş.

B2. “Sünnetullâh Kavramından Hareketle Mucizelerin İmkânsızlığı Algısı”Yanlış Algılar ve Doğru İslam Sempozyumu, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 28-30 Ekim 2016, Şanlıurfa.

B3. “Hulefâ-i Râşidȋn Döneminde Engelliler” I. Uluslararası Engellilik ve Din Sempozyumu, Bağcılar Belediyesi, 18-20 Kasım 2016, Bağcılar/İstanbul.

B4. “İlk Dönem İslam Tarihinde Birlikte Yaşama Tecrübesiyle İlgili Mabetlere Dokunmama Anlayışı” III. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu-Medeniyet ve Birlikte Yaşama Kültürü-, Timav, 17-22 Mayıs 2017,Sevilla/İspanya.

B5. “Hz. Peygamber ve Engelliler” Günümüze Yansımalarıyla Hz. Peygamber'in Muasırlarıyla Münasebetleri I -Yardımlaşma ve Dayanışma Açısından Hz. Peygamber ve Ashabı-, Tartışmalı İlmi Toplantı, İSAV, 21-23 Nisan 2018, İstanbul.

C. Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Hz. Peygamber Döneminde Beşeri Yönleriyle Ashabın Konumu, Adal Ofset, Konya, 2009.

C2. Abbasilerin İlk Döneminde Seyyidler ve Şerifler, İz Yayıncılık, İstanbul, 2014.

C3. Engelli Sahâbîler, Nesil Yayınları, İstanbul,2013.

C4. “Asr-ı Saadetten Günümüze Örnek Bir Genç: Muâz b. Cebel” Dini Değerler ve Gençlik, Editörler: Abdullah İnce-Gökhan Atmaca, İlâhiyât, Ankara, 2016.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. “Eseri Günümüze Ulaşan İlk Siret Müellifi İbn İshak’ın Güvenilirliği” İstem Dergisi, Sayı: 13, Konya, 2009, ss.261-280.

D2. “Hz. Peygamber’in Zulmü Engelleme Amaçlı Hılfu’l-Fudûl’a Katılması” Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakülte Dergisi,Sayı: XIII/2, Sivas, 2009, ss. 311-329.            

D3. “Hz. Peygamber’in Bir Bulut Tarafından Gölgelenmesine Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, Sayı:XXII/1, Ankara, 2011, ss. 44-54.

D4. “Muş İsminin Menşei Üzerine Bir Değerlendirme” Ekev Akademi Dergisi,Yıl: 18 Sayı: 58 (Kış 2014), Erzurum, 2014, ss. 211-228.

D5. “İlk Dönem İslam Tarihinde Muş ve Çevresi”, İstem Dergisi, Sayı: 22, Konya, 2013, ss. 43-67.

D6. “Tarihî Realite Açısından Hz. Peygamber’in Soyunun Kutsallığı Anlayışı ve Bu Anlayışın Çıkış Sebepleri” Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakülte Dergisi, Sayı:28, Konya,2009, ss. 83-101.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. "Tarihi Rivayetlerin Kullanılmasında İlmi Çalışmalardan Yararlanma Gerekliliği", Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu,Diyanet İşleri Başkanlığı, 17-18 Aralık 2011, Ankara.

E2. İfrat ve Tefrit Arasında Sahâbe Algısı”, İslam Medeniyetinin Kurucu Nesli Sahabe-Sahabe Kimliği ve Algısı-, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 28-29 Nisan 2013, Sakarya.  Theses

  Administrative Positions:
InstitutionStart DateFinish Date
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanlığı 20102013
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fak. İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanlığı 20132018
Muş Alparslan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı 20132013
Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı20152016

 Internal Management Tasks:
InstitutionPositionStart DateFinish Date
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi Ve Sanatlari Bölümü Siyer-İ Nebi Ve İslam Tarihi A.B.D.Bölüm Başkani29/05/201829/05/2021
S.Ü. İslami İlimler FakültesiDekan Yrd.29/05/201825/09/2019

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
HISTORY OF ISLAM I
THE LIFE OF THE PROPHET MUHAMMAD-I