İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖMER ALİ YILDIRIM
Fakülte Adı:  İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM FELSEFESİ A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  İSLAM FELSEFESİ
E-Mail :  yildirimomerali gmail.com
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Şırnak Üniversitesi20112018

  Akademik Yayınlar:

EĞİTİM

 

Doktora

2006-2012:İstanbulÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslamFelsefesi Ana Bilim Dalı, İstanbul/Türkiye (2006-2012).

DoktoraTez Konusu

“Şehristânî’ninİbn Sînâ Eleştirisi”

 

YüksekLisans

MarmaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü İslam FelsefesiAna Bilim, İstanbul/Türkiye (2003-2006)

YüksekLisans Tez Konusu

“İbn Haldun’daİlimler Tasnifi ve Felsefe Eleştirisi“

 

Lisans

İstanbulÜniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul/Türkiye (1998-2002)

LisansBitirme Tezi

“Ebü’l-Vefâ’nınHayatı ve Risâletü Makâm-ı Sulûk Adlı Risalesi; Edisyon ve Latinize”

 

PROJELER

TÜBİTAKProjesi (Post-Doc.): “Ebü’l-Berekâtel-Bağdâdî’nin İbn Sînâ MetafiziğineEleştirileri, Hartford Seminary, U.S.A

 

YURTDIŞI TECRÜBELERİ

2004–2005: Suriye; MEB Arap Dili Bursu, 8 Ay

2014 –2015: ABD; TUBITAK Yurt Dışı Araştırma Bursu (Post-Doc.), 11 Ay

 

KİTAPLAR

ÖmerAli YILDIRIM, Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî ve Meşşâî Felsefe Bağlamında NefisBenlik ve Bilgi, Litera yay. 2018.

ÖmerAli YILDIRIM, Şehristânî’nin İbn Sînâ Eleştirisi, Litera yay. 2016.

ÖmerAli YILDIRIM, İbn Haldun’da İlimler Tasnifi ve Felsefe Eleştirisi, Palet yay.,2017.

FazlurRahman, İslam Felsefesi ve Problemleri, , çev. Ömer Ali YILDIRIM, M. Ata AZ,Otto yay. 2015.

Fahrettiner-Râzî, Münâzarât: Dini ve Felsefi Tartışmalar, çev. Ömer Ali YILDIRIM, Literayay. 2016.

FazlurRahman, İslam’da Nübüvvet Felsefe ve Ehli Sünnet, çev. Ömer Ali YILDIRIM, M.Ata AZ, Ankara, Adres yay., 2017.

 

HAKEMLİDERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

ÖmerAli YILDIRIM, “Otoriteye Muhalefet: Şehristânî'nin İbn Sînâ'ya Muhalefeti veGazzâlîci Muhalefet Tavrını Dönüştürmesi”, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür veMitoloji Araştırmaları Dergisi, Haziran-Aralık 2018, c.15, sy.2, s.170-189. DOI: 10.17131/milel.505040

ÖmerAli YILDIRIM, "Fârâbî Felsefesinde Din Yasa (Şeriat) ve Yorum", DiniAraştırmalar, Ocak - Haziran 2018, c. : 21, sy: 53, s. 99 - 120 DOI:10.15745/da.423512 

ÖmerAli YILDIRIM, “Ebü’l-Berekât El-Bağdâdî’nin Bilgi Anlayışı ve İlimleriTasnifi”, Turkish Studies InternationalPeriodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,Volume 12/20, p. 337-356. DOI: 10.7827/TurkishStudies.12363

ÖmerAli YILDIRIM, “İslam Düşüncesindeki Yoktan Yaratma ve Âlemin KıdemiTartışmaları: Kelâmcılar ve İbn Sînâ Merkezli Bir İnceleme” ,KelamAraştırmaları Dergisi, 10:2 (2012), 251-274. 

ÖmerAli YILDIRIM, “İbn Sînâ’da Varlığın Kısımlandırılması ve Şehristânî’ninEleştirileri“, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, 2012/2, s. 29-54.

ÖmerAli YILDIRIM, “Hudûs Delilinin Gelişimi ve Şehristânî’nin Bu Delile Katkısı“, AkademikAraştırmalar Dergisi, 57 (2013 May - July), XV, 136-156.

ÖmerAli YILDIRIM, “İbn Sînâ’da Varlık Lafzının Kullanım Biçimi ve Şehristânî’ninEleştirileri“, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,Sayı, 28 (2013/1), 9-32.

ÖmerAli YILDIRIM, Ma‘dûm ve Mümkün: Mûtezile’nin “Ma‘dûm” ve İbn Sînâ’nın “Mümkün”Kavramı Üzerine Değerlendirmeler”, İslâm Araştırmaları Dergisi, 30 (2013):81-107.

ÖmerAli YILDIRIM, “Said Halim Paşa’da Batılılaşma Sorunsalı ve Bir Çözüm ÖnerisiOlarak “Millileştirme” Kavramı”, Şırnak Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi, Cilt: 2, 2011/1,s. 103-134.

 

KİTAPBÖLÜMÜ

ÖmerAli YILDIRIM, “Mutezile ve Nîşâbûr Fitnesi: Mihnetü Eşâ‘ire”, Din Felsefesi AçısındanMutezile Gelen-Ek-i, Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi (II),Derleyen: RecepAlpyağıl, İz yay., İstanbul, 2014, s. 696 – 713.

ÖmerAli YILDIRIM, M. Ata AZ, “Fazlur Rahman ve İslam Felsefesi”, İslam Felsefesi veProblemleri, Fazlur Rahman, çev., Ömer Ali YILDIRIM, M. Ata AZ, Otto yay.,Ankara, 2015, s. 17 – 58.

 

BİLDİRİLER

ÖmerAli YILDIRIM, “Yaratıcı Bir Yıkım Olarak Felsefe Eleştirisi ve İbn SînâFelsefesine Yönelik Eleştiriler”, Lisans Üstü Akademik Çalışmalar Kongresi2012, Konya, 2012.1. Lisans Üstü Akademik Çalışmalar Kongresi Özet Kitapçığı,s. 98.

ÖmerAli YILDIRIM, “Fârâbî Felsefesinde Din, Yasa(Şeriat) Ve Yorum”, 1.UluslararasıMardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, 7-10Aralık 2017, Mardin, Özet Kitabı, ed.Himmet Karadal, İksad yayınevi, s. 92-93.

ÖmerAli YILDIRIM, “İslam Düşüncesinde Nefislerin BireyselleşmesiProblemi”, VI: Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi ÖzetKitabı, s. 304.

 

KİTAPTANITIMI

Ahlâkve Modernlik, Ross Pole, Tanıtan: Ömer Ali YILDIRIM,İş AhlâkıDergisi, 2/1Mayıs 2009. s. 161-6.

 

ÇEVİRİLER

Fahrettiner-Râzî, “Munâzâratu Fahreddin er-Râzî (I) ”, ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8 (2013/2), 255-167.

Fahrettiner-Râzî, “Munâzâratu Fahreddin er-Râzî (II) ”, ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9 (2014/1), 112-134.

Şehristânî:“fîİsbâti Cevheri’l-Ferd”, Çev.: Ömer Ali YILDIRIM, Şırnak Üniversitesiİlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2012, c.3, sy.2, s. 155-160.

 

ÇALIŞMATECRÜBELERİ

ÖğretimÜyesi (Yrd. Doç. Dr.), Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İslam FelsefesiAnabilim Dalı, (2018 - ).

ÖğretimÜyesi (Yrd. Doç. Dr.), Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam FelsefesiAnabilim Dalı,(2012 - 2018).

AraştırmaGörevlisi, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi ABD, (2011-12).

EnsarVakfı Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul – Türkiye

Araştırmacı(2009-2010) ve Afrika Ülkelerinde Din Eğitimi Birimi Koordinatör Yardımcısı(2009-2011).

DeğerlerEğitimi Merkezi, İstanbul – Türkiye

Değerve Toplum Bilimleri Koordinatörü (2010-2011).

 

İDARİGÖREVLER

ŞırnakÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü (2016- 2018)

ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi: Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı(2012-2014)

ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi: İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı (2012- 2018)

ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi YönetimKurulu Üyeliği(2012-2014, 2015 – 2018.

ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ERASMUSBirim Koordinatörlüğü(2012-2013)

ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi: MEVLANA Öğrenci Değişim Programı GenelKoordinatörü (2012- 2013)

ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DergisiEditörlüğü(2013-2014)

ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DergisiEditör Yardımcılığı(2011- 2013)

ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi:  Şırnak Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi Yayın Kurlu Üyeliği (2011- 2018)

DeğerlerEğitimi Merkezi: Afrika Ülkelerinde Din Eğitimi Uluslar Arası Çalıştayı,Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcılığı, 14 – 18 Haziran 2010, İstanbul/Türkiye 

İslamDünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB): Kültür ve Eğitim KomisyonuBaşkan Yardımcılığı (2009-2011)

DeğerlerEğitimi Merkezi: DEM Dergi Yayın Kurulu Üyeliği(2009-2011)

DeğerlerEğitimi Merkezi: DEM Dergi 7. Sayı Editörlüğü; Dosya Konusu, İktisadi Kriz veDeğerler

EnsarVakfı: Afrika Ülkelerine Eğitim Yardımı Kampanyası, Kampanya Başkan Yardımcısı(2008 – 2010)


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. İslami İlimler Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi A.B.D.Anabilim Dali Bşk.11/12/201811/12/2021

 Ek Bilgi

 Dersler