FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES
PHILOSOPHY AND RELIGIOUS SCIENCES
 
 Name and Surname: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖMER ALİ YILDIRIM
Name of the Faculty:  FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AND RELIGIOUS SCIENCES PROGRAM OF
 
E-Mail  yildirimomerali gmail.com
Phone
Address Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu / KONYA
Url:
 
  Professional Background:
InstitutionStart DateFinish Date
Şırnak Üniversitesi20112018

  Publications:

EĞİTİM

 

Doktora

2006-2012:İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı, İstanbul/Türkiye (2006-2012).

Doktora Tez Konusu

“Şehristânî’nin İbn Sînâ Eleştirisi”

 

Yüksek Lisans

MarmaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü İslamFelsefesi Ana Bilim, İstanbul/Türkiye (2003-2006)

Yüksek LisansTez Konusu

“İbnHaldun’da İlimler Tasnifi ve Felsefe Eleştirisi“

 

Lisans

İstanbulÜniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul/Türkiye (1998-2002) 

Lisans Bitirme Tezi

“Ebü’l-Vefâ’nınHayatı ve Risâletü Makâm-ı Sulûk adlırisalesi; Edisyon ve Latinize”

 

PROJELER

TÜBİTAK Projesi (Post-Doc.): “Ebü’l-Berekâtel-Bağdâdî’nin İbn Sînâ Metafiziğine Eleştirileri, Hartford Seminary, U.S.A

 

YURT DIŞI TECRÜBELERİ

2004– 2005: Suriye; MEB Arap Dili Bursu, 8 Ay

2014 – 2015: ABD; TUBITAKYurt Dışı Araştırma Bursu (Post-Doc.), 11 Ay

 

KİTAPLAR

Ömer Ali YILDIRIM, Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî ve Meşşâî Felsefe Bağlamında Nefis Benlik ve Bilgi, Litera yay. 2018.

Ömer Ali YILDIRIM, Şehristânî’nin İbn Sînâ Eleştirisi, Litera yay. 2016.

Ömer Ali YILDIRIM, İbn Haldun’daİlimler Tasnifi ve Felsefe Eleştirisi, Palet yay., 2017.

İslam Felsefesi ve Problemleri,Fazlur Rahman, çev. Ömer Ali YILDIRIM, M. Ata AZ, Otto yay. 2015.

Münâzarât: Dini ve FelsefiTartışmalar, Fahrettin er-Râzî, çev. Ömer Ali YILDIRIM, Litera yay. 2016.

İslam’da Nübüvvet Felsefe ve Ehli Sünnet, Fazlur Rahman,çev. Ömer Ali YILDIRIM, M. Ata AZ, Ankara, Adres yay., 2017.

 

HAKEMLİDERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER

Ömer Ali YILDIRIM, "Fârâbî Felsefesinde Din Yasa (Şeriat) ve Yorum", Dini Araştırmalar, Ocak - Haziran 2018, Cilt : 21, Sayı: 53, ss. 99 - 120 DOI: 10.15745/da.423512 

Ömer Ali YILDIRIM, “Ebü’l-Berekât El-Bağdâdî’nin Bilgi Anlayışıve İlimleri Tasnifi”, TurkishStudies International Periodical for the Languages, Literature and History ofTurkish or Turkic, Volume 12/20, p. 337-356. DOI Number:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12363

Ömer Ali YILDIRIM, “İslamDüşüncesindeki Yoktan Yaratma ve Âlemin Kıdemi Tartışmaları: Kelâmcılar ve İbnSînâ Merkezli Bir İnceleme”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 10:2 (2012), 251-274. 

Ömer Ali YILDIRIM, “İbn Sînâ’daVarlığın Kısımlandırılması ve Şehristânî’nin Eleştirileri“, Şırnak Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi,  Cilt: 3, 2012/2, s. 29-54.

Ömer Ali YILDIRIM, “HudûsDelilinin Gelişimi ve Şehristânî’nin Bu Delile Katkısı“, Akademik Araştırmalar Dergisi, 57 (2013 May - July), XV, 136-156.

Ömer Ali YILDIRIM, “İbn Sînâ’daVarlık Lafzının Kullanım Biçimi ve Şehristânî’nin Eleştirileri“, İstanbul Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi, Sayı, 28 (2013/1), 9-32.

Ömer Ali YILDIRIM, Ma‘dûm ve Mümkün: Mûtezile’nin “Ma‘dûm” veİbn Sînâ’nın “Mümkün” Kavramı Üzerine Değerlendirmeler”, İslâm AraştırmalarıDergisi, 30 (2013): 81-107.

Ömer Ali YILDIRIM, “Said HalimPaşa’da Batılılaşma Sorunsalı ve Bir Çözüm Önerisi Olarak “Millileştirme”Kavramı”, Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesi Dergisi,  Cilt: 2, 2011/1,s. 103-134.

 

KİTAP BÖLÜMÜ

Ömer Ali YILDIRIM, “Mutezile veNîşâbûr Fitnesi: Mihnetü Eşâ‘ire”, Din FelsefesiAçısından Mutezile Gelen-Ek-i, Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi (II),Derleyen: Recep Alpyağıl, İz yay., İstanbul, 2014, s. 696 – 713.

Ömer Ali YILDIRIM, M. Ata AZ, “Fazlur Rahman ve İslamFelsefesi”, İslam Felsefesi ve Problemleri, Fazlur Rahman, çev., Ömer AliYILDIRIM, M. Ata AZ, Otto yay., Ankara, 2015, s. 17 – 58.

 

BİLDİRİLER

Ömer Ali YILDIRIM,“Yaratıcı Bir Yıkım Olarak Felsefe Eleştirisi ve İbn Sînâ Felsefesine YönelikEleştiriler”, Lisans Üstü Akademik Çalışmalar Kongresi 2012, Konya, 2012.1. Lisans Üstü Akademik ÇalışmalarKongresi Özet Kitapçığı, s. 98.

Ömer Ali YILDIRIM, “Fârâbî Felsefesinde Din, Yasa(Şeriat) Ve Yorum”, 1.Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, 7-10Aralık 2017, Mardin, Özet Kitabı, ed. Himmet Karadal, İksad yayınevi, s. 92-93.

 

KİTAP TANITIMI

Ahlâk ve Modernlik, Ross Pole, Tanıtan: Ömer AliYILDIRIM, İş Ahlâkı Dergisi, 2/1Mayıs 2009. s. 161-6.

 

ÇEVİRİLER

Fahrettin er-Râzî, “Munâzâratu Fahreddin er-Râzî (I) ”, Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesi Dergisi, 8 (2013/2), 255-167.

Fahrettin er-Râzî, “Munâzâratu Fahreddin er-Râzî (II) ”, Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesi Dergisi, 9 (2014/1), 112-134.

Şehristânî:“fî İsbâti Cevheri’l-Ferd”, Çev.: ÖmerAli YILDIRIM, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,  cilt:III, 2012/2.

 

ÇALIŞMA TECRÜBELERİ

ÖğretimÜyesi (Yrd. Doç. Dr.), Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İslamFelsefesi Anabilim Dalı, (2018 - ).

Öğretim Üyesi (Yrd. Doç.Dr.), Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi Anabilim Dalı,(2012 - ).

Araştırma Görevlisi, ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Felsefesi ABD, (2011-12).          

Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul – Türkiye

Araştırmacı (2009-2010) ve Afrika Ülkelerinde Din EğitimiBirimi Koordinatör Yardımcısı (2009-2011).

Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul – Türkiye

Değer ve Toplum BilimleriKoordinatörü (2010-2011).

 

İDARİ GÖREVLER

Şırnak Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü: Sosyal BilimlerEnstitüsü Müdürü (2016 - 2018)

Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesi: Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2012-2014)

Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesi: İslam Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı (2012 - 2018)

Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesi: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği(2012-2014, 2015 - 2018)                                         

Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesi: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ERASMUS Birim Koordinatörlüğü(2012-2013)

Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesi: MEVLANA Öğrenci Değişim Programı Genel Koordinatörü (2012- 2013)

Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesi: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörlüğü(2013-2014)

Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesi: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcılığı(2011- 2013)

Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesi:  Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesi Dergisi Yayın Kurlu Üyeliği (2011- 2018)

Değerler Eğitimi Merkezi: Afrika Ülkelerinde Din EğitimiUluslar Arası Çalıştayı, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcılığı, 14 – 18Haziran 2010, İstanbul/ Türkiye 

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB): Kültürve Eğitim Komisyonu Başkan Yardımcılığı (2009-2011)

Değerler Eğitimi Merkezi: DEM Dergi Yayın Kurulu Üyeliği(2009-2011)

Değerler Eğitimi Merkezi: DEM Dergi 7. sayı editörlüğü;Dosya Konusu, İktisadi Kriz ve Değerler                                                    

Ensar Vakfı: Afrika Ülkelerine Eğitim Yardımı Kampanyası,Kampanya Başkan Yardımcısı (2008 – 2010)


  Theses

  Administrative Positions:

 Internal Management Tasks:

 Additional Information

 The Courses
Name of the Course
PHILOSOPHY OF ISLAM
LOGIC