İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMU
Eğitim Sözleşmesi

 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( SELÇUKSEM)

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİM KURUMU

EĞİTİM  SÖZLEŞMESİ

 

Aşağıda isim (ünvan) ve adresleri yazılı bulunan Kurum ile Katılımcı arasında, tamamen kendi  istek ve

serbest iradeleri ile belirtilen şartlarla "EĞİTİM SÖZLEŞMESİ" yapılmıştır.

 

 

1. TARAFLAR

a) Kurumun;

Unvanı                         : S.Ü. SELÇUKSEM İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Kurumu

Adres/iletişim             :  S.Ü. SELÇUKSEM Ardıçlı Mah. Yeni İstanbul Cad. No:239 Selçuklu/Konya

                                       Tel:(332) 241 30 44

E-Mail                         : isg@selcuk.edu.tr

b) Katılımcının;

Adı Soyadı                   :

T.C. Kimlik No            :

Doğum Yeri / Yılı        :

Çalıştığı Kurum          :

İş Unvanı                     :

Adresi / İletişimi         :

 

2. EĞİTİM SÜRELERİ

a) İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitimi ( C Sınıfı )

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili mevzuatları gereğince Onaylı Temel Eğitim Programları esasları doğrultusunda verilecek olan teorik eğitimin toplam süresi 180 saattir. Bu toplam sürenin 90 saati Uzaktan Eğitim, 90 saati Örgün (yüzyüze) Eğitim olacaktır.

Kurumca verilecek olan bu eğitim sonrasında katılımcının kendisinin belirleyip anlaşacağı uygun Firma/Kurumda 40 Saat Uygulamalı Eğitim yapma zorunluluğu, yine ilgili mevzuat gereğidir. Bu konuda sorumluluk katılımcıya aittir.

b) İlgili Yönetmelik esasları doğrultusunda verilecek olan İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitimi ( C Sınıfı ) .…/…./201 - …./…./201  tarihleri arasında verilecektir.

3. KURUMUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

    Kurum, bu eğitim sözleşmesinin 2. maddesinde belirtilen hususları ilgili mevzuat esasları dahilinde Onaylı Eğitim Programı kapsamında icra etmekle yükümlüdür.

    Eğitim programı ve sözleşme imzalanan katılımcı bilgileri eğitim kurumunca e-devlet üzerinden bakanlığa bildirilecektir. Katılımcılara eğitim ders notu kurumca ücretsiz olarak verilecektir.

4. KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a) Katılımcı, bu Eğitim Sözleşmesinin 2. maddesinde belirtilen tarih ve sürelerde eğitime katılmakla yükümlüdür.

b) Katılımcı mevzuatta belirtilen devam durumuna hassasiyetle uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen katılımcı, eğitim hakkını kaybeder ve Kuruma yatırmış olduğu eğitim ücretini geri talep edemez.

c) Katılımcı 40 saatlik Uygulamalı Eğitim yapacağı işyeri ( İlgili mevzuata uygun) kendisi belirleyecek ve anlaşacaktır. Katılımcı, Uygulamalı Eğitim sonunda hazırlayacağı İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI UYGULAMA RAPORU’nu Kuruma teslim etmekle yükümlüdür. Bu Uygulamalı Eğitimin tamamına katılım zorunludur.

d) Katılımcı eğitim ücretini tam olarak ödemediğinde kayıt yapılmamış sayılır.

e) Bakanlıkça yapılacak olan sınavlara başvuru Katılımcı tarafından yapılacak, sınav ücreti Katılımcı tarafından ödenecek ve sınavda başarılı olunması sonucu alınacak belge ücreti Katılımcı tarafından karşılanacaktır.

 

5. KAYIT İPTALİ VE DEVAMSIZLIK

a) Kaydını iptal ettirmek isteyen katılımcı kayıt yaptırdığı dönemin Uzaktan Eğitim başlangıç tarihinden 15 gün önce yazılı müracaatta bulunması halinde kaydı iptal edilebilir.

b) Kaydı iptal edilen katılımcının eğitim ücreti, KDV hariç ve kredi kartı komisyonu olması halinde komisyon ücreti düşüldükten sonra iade edilir.

c) Eğitim dönemi değişikliği isteyen katılımcı uzaktan eğitim başlangıç tarihinden 15 gün öncesinden bildirmesi halinde, eğitim kurumunca uygun görülen değişiklik yapılabilir.

d) Uzaktan Eğitim başlangıç tarihinden 15 günden az kalan sürelerde yapılan kayıt iptal edilemez ve eğitim ücreti katılımcıya iade edilemez.

e) İlgili mevzuat gereğince, her ne sebeple olursa olsun, Teorik eğitimde en fazla 6 saat devamsızlık, Uygulamalı Eğitime ise %100 oranında katılım zorunludur. Aksi takdirde katılımcının eğitimi geçersiz olup sınava girme hakkını kaybeder. Bu durumdaki katılımcıya eğitim ücreti kısmen veya tamamen iade edilemez.

f) Başvuru sırasında katılımcı tarafından verilen tüm bilgi ve belgelerin doğru olması gerekmektedir. Aksi takdirde katılımcının eğitimi geçersiz sayılarak eğitim haklarından yararlanamaz ve ücret iadesi yapılmaz.

g) Eğitim sırası, Uzaktan Eğitim (90 saat), Örgün Eğitim (90 saat) ve Uygulamalı eğitim (40 saat) biçimindedir. Bu sıraya uyma zorunluluğu vardır. Aksi takdirde katılımcının eğitimi geçersiz sayılarak eğitim haklarından yararlanamaz ücret iadesi yapılmaz ve mevzuat gereği sınava giremez.

 

6. MÜCBİR SEBEPLER

Taraflardan kurumun çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve kurumun kontrolü haricinde zuhur eden haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında mücbir sebebin devamı süresince kurum yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya geç getirmesi nedeniyle sorumlu olmayacaktır. Kurum mücbir hallerin meydana gelişini müteakiben derhal yazılı veya diğer iletişim araçlarıyla katılımcıya durumu bildirecektir. Mevcut mevzuatta değişiklik yapılması, sınavın durdurulması veya ertelenmesi halinde eğitimde de buna paralel davranılacaktır.

 

7. GİZLİLİK ve REKABET YASAĞI

Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya feshi halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf ile ilgili olarak doğrudan ve/veya dolaylı olarak edindikleri bu sözleşmeye konu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, istatistiki bilgileri, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ’ne ait bilgileri, uzaktan eğitim bilgi ve bilgisayar/internet şifrelerini, doküman, eğitim dökümanı vs belgeleri, uzmanlık bilgilerini, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği tam olarak korumayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gelen yasal olarak tedariki zorunlu bilgi istekleri bu maddenin dışında değerlendirilecektir. Resmi kurum ve kuruluşların bu yöndeki bilgi talepleri Katılımcı tarafından SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’ne bildirilecektir.

 

8. GENEL HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

a) Eğitim sözleşmesinde yer almayan hususlar için ilgili kanun/kurum mevzuatı uygulanacaktır.

b) Bu eğitim sözleşmesinin uygulamasında çıkacak uyuşmazlıklarda Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

İki sayfa ve 8 Maddeden oluşan işbu Eğitim Sözleşmesi …… / …… / 201 tarihinde taraflarca tek nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imza altına alınmıştır.

İş bu sözleşme tarafların imzalamasını müteakip yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

KATILIMCI                                                             KURUM YETKİLİSİ