İLETİŞİM FAKÜLTESİ
RADYO-TELEVİZYON VE SİNEMA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Aytekin CAN

Erasmus Koordinatör: Dr. Sinem Evren YÜKSEL

Farabi Koordinatör: Dr. Sinem Evren YÜKSEL

Mevlana Koordinatör:

AKTS Koordinatör: Doç. Dr. Birol GÜLNAR

Amacı: Radyo TV ve Sinema Lisans Programının amacı, radyo televizyon ve sinema alanına ilişkin güncel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere hâkim bunları bir yapımda uygulama becerisine sahip iletişim bilimleri ile diğer beşeri bilim alanları arasındaki etkileşimi kavrayarak güncel tartışmaları izleyen ve değerlendiren özgün bir çalışmayı ya da yapımı bağımsız bir şekilde gerçekleştiren yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi karar alma süreçlerini kullanarak bu alanlarda karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerini destekleyebilecek radyo televizyon ve sinema alanının başka disiplinlerle etkileşiminin yarattığı yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları çözümleyip değerlendirebilen, bu değerlendirmelerden özgün sonuçlara ulaşarak bu sonuçları uygulama çalışmalarına dönüştürebilecek insanların yetişmesini sağlamaktır.

Vizyon: Ulusal ve uluslararası alanda başarıyı ve çağdaşlığı gözeterek radyo-televizyon ve sinema eğitiminde üst seviyelere erişmek, radyo-televizyon ve sinema alanının bilim ve uygulamasına katkıda bulunabilme standartlarına sahip olmak, önde gelen saygın ve tanınmış bir eğitim kurumu olmak.

Misyon: Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümünün özgörevi öğrencilerini, çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi görevlerini başarıyla yerine getiren ve bu sebeple kendi iş alanlarında tercih edilen analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış azimli, yaratıcı, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiş radyo-televizyon ve sinema uygulamaları için modern araçları kullanma becerisine sahip mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş iş etiğine uygun davranışlar sergileyen ve ülkesine hizmet eden bireyler olarak hazırlamaktır. Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü lisans eğitiminin yanında, bilimsel gelişmenin itici gücü olan lisansüstü eğitim gören öğrencilerine ulusal ve uluslararası kabul gören çalışmalar yaptırarak radyo-televizyon ve sinema alanının bilim ve uygulamasına katkı sağlama, bölgesel ve ulusal yayıncılıkla ilgili problemlere ilişkin düşünce ve çözüm üretme hedeflerini görev edinmiştir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Radyo TV ve Sinema lisans programında alandaki güncel ve ileri düzeydeki teorik ve metodolojik yaklaşımlar derslere ve uygulamalı çalışmalara konu edilmektedir. Eleştirel ve yaratıcı düşüncenin esas alındığı programda, radyo televizyon ve sinema alanına özgün katkılar sunabilecek nitelikte ders içerikleriyle öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Radyo TV Sinema bölümüne lise mezunu öğrenciler Sözel puanla merkezi olarak yerleştirilmektedir. Kayıt ve kabul koşulları için Üniversitenin ana sayfasındaki ilgili yönetmeliğe bakılabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Dikey ve yatay geçiş koşulları için Selçuk Üniversitesinin ilgili yönetmeliğine bakılabilir.

Mezuniyet Şartları: Lisans mezuniyeti için ön koşul öğrencilerin 8 yarı yılda asgari 266 AKTS/ECTS ders kredisini tamamlamasıdır. Stajlar isteğe bağlıdır. Lisans bitirme tezi ya da projesi istenmemektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencilerin her bir dersten bir vize, final ve bütünleme sınav hakları bulunmaktadır. Vize notunun yüzde 40ı, final notunun yüzde 60ı toplanarak geçme notu bulunmaktadır. Bir dersten başarılı olabilmek için en az 60 puan alınması gerekir. Puanı 50-59 arasında kalan öğrenciler, şartlı geçebilirler. Uygulama derslerinde ise aynı puanlama oranları göz önünde tutularak, sınavlar uygulamalı yapılabilmektedir.

İstihdam Olanakları: Radyo TV ve Sinema bölümünden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kuruluşların ilgili birimleri başta olmak üzere, sağlık kuruluşları, belediyeler, siyasal partiler, sivil toplum kuruluşları, gazete, radyo ve televizyonlarda, ayrıca sinema ve dizi sektöründe görev alabilmektedir. Bunlar dışında akademik alanda kendilerini geliştirip üniversitelerde de istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümden mezun olan öğrencilerin, radyo tv sinema alanıyla ilgili yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora yapma imkanları bulunmaktadır.