İLETİŞİM FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) - Program Çıktılarının İlişkilendirilmesi

 
P.Ç.3
1- Halkla ilişkilerle ilgili temel teorik yaklaşımları bilir,
P.Ç.2
2- İletişim teori ve modellerini bilir,
P.Ç.1
3- Türkiye'deki halkla ilişkiler ve iletişim sektörünü tanır,
P.Ç.4
4- Alanla ilgili araştırma, planlama, uygulama ve analiz süreçlerini bilir,
P.Ç.5
5- İçinde yaşadığı toplumun temel dinamiklerini tanır ve analiz eder,
P.Ç.6
6- Hedef kitleyle iletişim kurmanın süreç ve tekniklerini bilir,
P.Ç.10
7- Halkla ilişkiler ve reklam kampanyalarını planlar ve yürütür,
P.Ç.14
8- Halkla ilişkilerle ilgili yazılı, sözlü ve görsel materyalleri tasarlar,
P.Ç.9
9- Siyasal kampanyaları planlar ve yürütür,
P.Ç.8
10- Kriz planlaması yapar ve yürütür
P.Ç.7
11- Kuruluşların etkinlik, sponsorluk, lobicilik ve imaj çalışmalarını yürütür
P.Ç.13
12- Kuruluşların halkla ilişkiler birimlerini yönetir,
P.Ç.12
13- Alanla ilgili her türlü araştırmayı planlar, yürütür, analiz eder ve raporlaştırır
P.Ç.11
14- Özel alanlarda halkla ilişkiler uygulamaları yapar,
P.Ç.18
15- Grup çalışmalarında sorumluluk alır,
P.Ç.17
16- Meslek hayatının her aşamasında kendisini yeniler,
P.Ç.16
17- Görüşlerini hiçbir etki altında kalmadan ifade eder,
P.Ç.19
18- Meslek hayatının her aşamasında etik davranış sergiler
P.Ç.15
19- En az bir yabancı dille iletişim kurabilir,
P.Ç.20
20- Sosyal sorumluluk bilinciyle yaşadığı çevreye katkı sağlar.
TYYÇ1
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yöneliketkinlikleri planlar veyönetir.
TYYÇ2
Bilgiye ulaşma yollarınıbilme, alanıyla ilgili yeniyöntem ve teknolojileri takipeder ve kullanır.
TYYÇ3
Yaşam boyu öğrenmeyeilişkin olumlu tutum vedavranış geliştirir.
TYYÇ4
Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi vekurumları bilgilendirir; düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı vesözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimdekullanır.
TYYÇ5
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini vesorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel venitel verilerle destekleyerek uzman olan veolmayan kişilerle paylaşır.
TYYÇ6
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1Genel Düzeyinde kullanarak alanındakibilgileri izler ve meslektaşları ile iletişimkurar
TYYÇ7
Alanının gerektirdiği en az Avrupa BilgisayarKullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayaryazılımı ile birlikte bilişim ve iletişimteknolojilerini kullanır.
TYYÇ8
Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleriyakından takip eder, etkin olarak katılır vedüzenler.
TYYÇ9
Ulusal ve uluslararası gündemde yer alanolay ve gelişmeleri izler ve yorumlar.
TYYÇ10
Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır veuyum sağlar.
TYYÇ11
Demokrasi, insan hakları,toplumsal, bilimsel vemesleki etik değerlereuygun davranır.
TYYÇ12
Toplumsal sorumlulukbilinciyle yaşadığı sosyalçevre için mesleki projeve etkinlikler planlar vegerçekleştirir.
TYYÇ13
Alana ilişkin teknolojileriyetkin bir şekilde kullanır
TYYÇ14
Alana ilişkin yasa,yönetmelik ve mevzuatınbilincinde olur ve uygundavranır
TYYÇ15
Sosyal güvenlik ve işgüvenliği konularındayeterli bilince sahiptir.
TYYÇ16
Ortaöğretimdekazandığı yeterlilikleredayalı olarak; alanıylailgili kavramları vekavramlar arası ilişkileriaçıklar.
TYYÇ17
Bilimsel bilgininüretimiyle ilgili süreçleri,yöntem ve teknikleri teşhiseder
TYYÇ18
Alanı ile ilgili kuram,yöntem, strateji vetekniklere ilişkin bilgiyesahiptir.
TYYÇ19
Kişi, grup, kitle ya dakurumların iletişimözellikleri ve yaşadığıiletişim sorunlarıkonusunda bilgi sahibidir
TYYÇ20
İletişim ortam vearaçlarını yetkin birşekilde kullanabilmebilgisine sahiptir.
TYYÇ21
Alanda faaliyet gösterenkurumların yapısal,yönetsel ve tekniközelliklerini tanır.
TYYÇ22
İletişimin ulusal,uluslararası, toplumsal vekültürlerarası boyutlarınıtanır.
TYYÇ23
Alanıyla ilgili bilgikaynakları ile kuramsal veuygulamalı bilgilerikullanır.
TYYÇ24
Alanıyla ilgili olay veolgular arasındaki ilişkileritanıma ve açıklamabecerisine sahiptir.
TYYÇ25
Alanıyla ilgili özgünfikirleri yaratıcı bir şekildeaçıklar.
TYYÇ26
Kişi, grup, kitle ya dakurumların iletişimözelliklerini, ihtiyaçlarınıya da farklılıklarınıdikkate alarak uyguniletişim strateji, yöntem veteknikleri geliştirir veuygular.
TYYÇ27
Alanı ile ilgili bireysel yada grup çalışmalarındasorumluluk alır ve alınangörevi yerine getirir ya dabağımsız olarak yürütür.
TYYÇ28
Alanı ile ilgiliuygulamalarda bireyselya da ekip üyesi olaraksorumluluk alır.
TYYÇ29
Birey olarak yaratıcı vegüçlü yönlerini kullanır.
TYYÇ30
Alanında edindiği bilgi vebecerileri eleştirel biryaklaşımla değerlendirir.
TYYÇ31
Öğrenme gereksinimlerinibelirler ve yönlendirir.