İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
5 0901501 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Banu Terkan
Koordinator E-mail bterkan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Banu Terkan
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. İletişim alanındaki temel kuramları ve kuramcıları incelemek. 2. İletişim alanında temeli atan Amerikan geleneğinin iletişim çalışmaları üzerindeki etkisini saptamak. 3. Egemen olan paradigmaların ve kuramsal yaklaşımların bilim, eğitim ve toplumsal yaşamın diğer alanları üzerindeki etkilerini ortaya koyabilmek. 4. Kuram ve pratik arasındaki ilişkileri sentezleyebilmek. 5. Kuramların sosyal sorunlara ne gibi çözümler getirebileceğini ortaya koymak. 6. İletişim kuramları üzerinde tarih, sosyoloji, psikoloji gibi sosyal bilimlerin farklı alanlarının etkilerini ortaya koyarak, iletişimin disiplinlerarası niteliğini görünür kılmak. 7. İletişim kuramları ve toplumsal yapı arasındaki ilişkileri analiz etmek. 8. Anaakım yaklaşımlar içersindeki kuramsal yaklaşımların eleştirel bir okumasını yapabilmek.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders ders yürütücüsü tarafından anlatılmakta ve tartışma pratiklerine dayalı olarak öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır. Öğrenciler haftanın zorunlu okumalarını yapmakla yükümlüdürler. Dersin amacına ulaşabilmesi için öğrencilerin derse devam etmesi ve haftanın zorunlu okumalarını yapmaları gerekmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Kuram, model, paradigma kavramları.İletişim çalışmalarında iletişim alanına egemen olan farklı iki paradigmanın (geleneksel ve eleştirel yaklaşım) iletişimin bir disiplin olma ve kimlik bulma mücadelesindeki rolleri. Kuhn, T. S. (2000). Bilimsel Devrimlerin Yapısı, Tarihe Düşen Rol Olağan Bilime Giden Yol, 58-80. Mutlu, E. (2005). "Kitle İletişim Kuramları Üzerine", Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya içinde, 13-27. Mutlu, E. (2005). "Kitle İletişim Kuramları ve Türkiye'de Basın Yayın Eğitimi", Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya içinde, 50-74. Hardt, H. (2005). "Eleştirelin Geri Dönüşü ve Radikal Muhalefetin Meydan Okuyuşu: Eleştirel Teori, Kültürel Çalışmalar ve Amerikan Kitle İletişim Araştırması".
2 Geleneksel yaklaşımın genel özellikleri. Medya etki araştırmaların tarihsel gelişimi. Erdoğan, İ. ve Alemdar K. (1990). İletişim ve Toplum, Tutucu İletişim Kuram ve Araştırmaları, 51-58. Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları, Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarında Farklı Yönelimler, Egemen Anaakım Çalışmaların Gelişimi, Etki Araştırmalarında Çeşitli Kuramsal Yaklaşımlar, 23-45. Terkan, B. (2005). Gündem Belirleme, Medya Etki Araştırmaları, 25-32. Türkoğlu, N. (2004). İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim, İlk Tanımlama Çabaları, 99-108.
3 Geleneksel yaklaşım içerisinde temeli atan yaklaşımlar. Erdoğan, İ. ve Alemdar K. (1990). İletişim ve Toplum, Temeli Atan İletişim Kuram ve Araştırmaları, 58-67. Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları Anaakım Yaklaşımlarca Geliştirilen Temel Kuramlar, 45-49. Bourse, M. ve Yücel, H. (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni, A. Harold D. Lasswell: 5W Kuramı, 81-84. Tekinalp, Ş. ve Uzun, R. (2004). İletişim Araştırmaları ve Kuramları, Anaakım İletişim Kuramlarında Çizgisel, Sosyopsikolojik ve Toplumsal Yaklaşımlar, 67-73.
4 Geleneksel yaklaşım içerisinde ilk saha araştırmaları ve İki Aşamalı Akış Modeli. Katz, E. (1994). "İletişimde İki Aşamalı Akış", İletişim, Sayı 1-2, 231-246. Erdoğan, İ. ve Alemdar K. (1990). İletişim ve Toplum, Lazarsfeld ve İki Aşamalı Enformasyon Akımı, 74-77. McQuail, D. ve Windahl, S. (1997). Kitle İletişim Modelleri, Katz ve Lazarsfeld'in İki Aşamalı Kitle İletişim ve Kişisel Etki Modeli, 77-81. Severin, W. J. ve Tankard, J.W. (1994). İletişim Kuramları, Kitle İletişim Araçları ve Kişilerarası İletişim, 338-348.
5 Deneye dayalı olarak geliştirilen psikolojik kuramlar. Erdoğan, İ. ve Alemdar K. (1990). İletişim ve Toplum, Bilgi Yayınevi, Ankara, Algılama Uygunluğu Kuramları, 70-74. Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları, Ankara, Deneye Dayalı Olarak Geliştirilen Kuramlar, 50-55. Tekinalp, Ş. ve Uzun, R. (2004). İletişim Araştırmaları ve Kuramları, Derin Yayınları, İstanbul, Tutarlılık ve Uyum Kuramları, 111-121.
6 İletişime Sosyolojik Yaklaşım. Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2002). Öteki Kuram, Erk Yayınları, Ankara, İletişim Sosyolojisi, 111-120. Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları, Ankara, İletişime Sosyolojik Yaklaşım, 55-60.
7 Yeniliklerin ve haberin yayılmasına yönelik geliştirilen yaklaşımlar. McQuail, D. ve Windahl, S. (1997). Kitle İletişim Modelleri, İmge Kitabevi Yayınları, Yumlu, K. (çev.), Ankara, Rogers ve Shoemaker'ın Yeniliklerin Yayılması Modeli, 88-92. McQuail, D. ve Windahl, S. (1997). Kitle İletişim Modelleri, İmge Kitabevi Yayınları, Yumlu, K. (çev.), Ankara, Haberin Yayılması, 94-100.
8 Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı. De-Fleur ve Ball-Rokeach'ın Medya Bağımlılık Modeli. McQuail, D. ve Windahl, S. (1997). Kitle İletişim Modelleri, Kullanım ve Doyum Yaklaşımı, 153-159. Yumlu, K. (1994). Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları, Kullanım ve Doyum Yaklaşımı, 104-107. Koçak, A. ve Terkan, B. (2010). Medya ve Yaşlılar, Kullanım ve Doyumlar Yaklaşımı, 37-45. McQuail, D. ve Windahl, S. (1997). Kitle İletişim Modelleri, Kitle İletişim Etkilerinin Bağımlılık Modeli, 130-134. Erdoğan, İ. ve Alemdar, K. (2002). Öteki Kuram Görevsel Bağımlılık, 197-203.
9 Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı. Batuş, G. Alver, F., Arık, B. ve Çığ, Ü., (2006). Kadife Karanlık, Su Yayınevi, İstanbul, Çığ, Ü. ?George Gerbner?, 22-56 69-72. McQuail, D. ve Windahl, S. (1997). Kitle İletişim Modelleri, İmge Kitabevi Yayınları, Yumlu, K. (çev.), Ankara, Kültürel Göstergeler ve Eğitilim Süreci, 117-121.
10 Ara Sınav
11 Gündem Belirleme Yaklaşımı. McQuail, D. ve Windahl, S. (1997). Kitle İletişim Modelleri, İmge Kitabevi Yayınları, Yumlu, K. (çev.), Ankara, Gündem Koyma ve Saptama, 122-129. Terkan, B. (2005). Gündem Belirleme, Tablet Kitabevi, Konya, 32-49 57-121.
12 Gündem Belirleme Yaklaşımı.Suskunluk Sarmalı Modeli Terkan, B. (2005). Gündem Belirleme, Tablet Kitabevi, Konya, 32-49 57-121. İrvan, S. (1997). "Suskunluk Sarmalı Kuramı ve Elisabeth Noelle-Neumann'ın Özgeçmişi", İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 6, 421-450.
13 Bilgi Açığı Modeli. Severin, W. J. ve Tankard, J.W. (1994). İletişim Kuramları, Bir A.A. ve Sever, S. (çev.), Kibele Sanat Merkezi, Eskişehir, Bilgi Açığı Hipotezi, 406-429. McQuail, D. ve Windahl, S. (1997). Kitle İletişim Modelleri, İmge Kitabevi Yayınları, Yumlu, K. (çev.), Ankara, Enformasyon Gediklerinin Etkileri, 142-149.
14 Teknolojik belirlenimcilik çerçevesinde Innis ve McLuhan'ın görüşleri. Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Kontrol, 42-50.
15 Teknolojik belirlenimcilik çerçevesinde Innis ve McLuhan'ın görüşleri. Güngör, N. (2011). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar. Siyasal Kitabevi, Ankara, Modernleşme, İletişim ve Teknoloji, 149-159. Yaylagül, L. (2006). Kitle İletişim Kuramları, Dipnot Yayınları, Ankara, İletişime Teknolojik Yaklaşımlar, 60-62.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 21
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. İletişim alanında anaakım yaklaşımın birey, toplum ve kitle iletişimi çözümlemesini bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Sosyal sorunlara yaklaşımda iletişim kuramlardan nasıl yararlanılabileceğini bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Farklı paradigmaların aynı konuyu ele alsa bile ideolojik yönelimlerindeki ve yöntemlerindeki farklılıkların konuların ele alış biçiminde ne gibi farklılıklar yarattığını bilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Kuramların toplumsal yaşamla olan bağlarını analiz eder. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Kuram ve pratik arasındaki ilişkiyi açıklayabilir ve kuramın pratik açısından neden gerekli olduğunu çözümler. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Farklı paradigmaların iletişime ilişkin yaklaşımlarını karşılaştırabilir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Eleştirel bir okuma yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Alanının kuramsal boyutunda yetkinlik gösterebilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20