İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   SİYASAL İLETİŞİM
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
4 0901436 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Banu Terkan
Koordinator E-mail bterkan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Banu Terkan
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Siyasal iletişimle ilgili kavramları ve kuramsal yaklaşımları incelemek. 2. Siyasal iletişimi hem geleneksel hem de eleştirel bir perspektif içerisinde çözümlemek. 3. Siyasal iletişimin politik meşruiyeti sağlamadaki rolünü ortaya koymak. 4. Politik konuşma ve politik söylem üzerinde medya etkilerini çözümlemek. 5. Siyasal iletişimdeki uzmanlaşmanın siyasal kampanyalar, siyasal pazarlama, siyasal reklamlar üzerinde ne gibi değişiklikler yarattığını ortaya koymak. 6. Seçmenin oy verme davranışı üzerinde etkili olabilecek unsurları belirlemek. 7. Bireyin siyasetin bir öznesi olabilmesinde sivil toplumun, sivil itaatsizlik eylemlerinin, yeni toplumsal hareketlerin rolünü ortaya koymak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders ders yürütücüsü tarafından anlatılmakta ve tartışma pratiklerine dayalı olarak öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır. Öğrenciler haftanın zorunlu okumalarını yapmakla yükümlüdürler. Dersin amacına ulaşabilmesi için öğrencilerin derse devam etmesi ve haftanın zorunlu okumalarını yapmaları gerekmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Siyasal iletişimi tanımlama biçimleri. Siyaset ve iletişim arasındaki ilişkiler. Heywood, A. (2006). Siyaset, Özipek, B.B. ve ark. (çev.), Liberte Yayınları, Ankara, Siyaset Nedir?, 1-15. Tokgöz, O. (1986). "Siyasal İletişim", Atauz, S. (der.), Türkiye'de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi içinde, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Olgaç Matbaası, Ankara, 97-116. Wolton, D. (1991). "Siyasal İletişim: Bir Model Yaratmak", Birikim Sayı 30, 51-58. Aziz, A. (2007). Siyasal İletişim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Siyasal İletişimin Olgu ve Süreci, 3-7.
2 Siyasal iletişimin temel aktörleri. Siyasal iletişimin rol ve fonksiyonları. Gurevitch, M. ve Blumler, G. (2002). "Siyasal İletişim Sistemleri ve Demokratik Değerler", İrvan, S. (der.), Medya Kültür Siyaset içinde, Alp Yayınevi, Ankara, 263-291. Wolton, D. (1991). "Siyasal İletişim: Bir Model Yaratmak", Birikim, Sayı 30, 51-58. Aziz, A. (2007). Siyasal iletişim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Siyasal İletişim Aktörleri, 21-37.
3 Politik meşruiyetin sağlanmasında siyasal iletişimin rolü. Siyasal iletişim ve siyasetin bilimselleşmesi arasındaki ilişkiler. Köker, E. (2007). Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Politik Meşruiyetin Sağlanmasının Harcı Olarak Politik İletişim, 22-29. Doğanay, Ü. (2003). Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Siyasal Etkinliğin Medyatikleşmesi, 33-37. Tokgöz, O. (2008). Siyasal İletişimi Anlamak, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Siyasal İletişime Siyaset Boyutundan Bakmak, 106-127.
4 Bir siyasal iletişim biçimi olarak retorik ve retorik türleri. Köker, E. (2005). Kitapta Kurutulmuş Çiçekler ya da Sözlü Kültür Üzerine Düşünmek, Dipnot Yayınları, Ankara, Retorik, 158-174. Polat, V. (2008). Politik Konuşma ve Politik Söylenme, Derin Yayınları, İstanbul, Politik Konuşma, Platon ve Aristoteles, 70-96.
5 Günümüzde politik konuşma ve politik konuşma üzerinde medyanın rolü. Köker, E. (2007). Politikanın İletişimi, İletişimin Politikası, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Politik İletişim Formu Olarak Politik Konuşma, 81-119. Köker, E. (2005). Kitapta Kurutulmuş Çiçekler ya da Sözlü Kültür Üzerine Düşünmek, Dipnot Yayınları, Ankara, Sözün İletilmesinde Yeni Araçlar ve Yeni Ortamlar, 46-57. Doğanay, Ü. (2003). Demokratik Usuller Üzerine Yeniden Düşünmek, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Demokratik Meşruluğun Kaynakları, 42- 49.
6 Siyasal kampanyaların işlevleri, Türkiye?de seçim kampanyaları ve profesyonelleşme süreci. Siyasetin gösterileşmesi. Uztuğ, F.(1999). Siyasal Marka, MediaCat Yayınları, İstanbul, Siyasal Kampanyaların İşlevleri, 17-38. Ergur, A. (2002). ?Gerçeklik Tanımlayıcısı Olarak Görsellik ve Türkiye'de Siyasetin Gösterileşmesi?, Toplum ve Bilim, 93, 7-28.
7 Siyasal pazarlama. Gürbüz, E. ve İnal, E. (2004). Siyasal Pazarlama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Siyasal Pazarlama: İçeriği, Önemi, Doğuşu ve Gelişimi, 3-32 Siyasette Pazarlama İhtiyacı ve Bir Araç Olarak Pazarlama, 49-98.
8 Siyasal reklamcılık. Özer. Ö. (1999). "Siyasal Reklamların Karşılaştırmalı Çözümlemesi: 1995 ve 1999 Seçimleri", İletişim, 99/3, Yaz, 91-108. Uztuğ, F. (2004). Siyasal İletişim Yönetimi, MediCat Kitapları, İstanbul, Siyasal Reklam, 315-348. Devran, Y. (2004). Siyasal Kampanya Yönetimi, Odak İletişim, İstanbul, Siyasal Kampanyalarda Kullanılan Başlıca Mesaj Stratejileri, 136-164.
9 Siyasal gündem ve siyasal gündemi etkileyen unsurlar. Terkan, B. (2005). Gündem Belirleme. Medya ve Siyasal Gündem Üzerine Bir Çalışma, Tablet Kitabevi, Konya, Siyasal Gündem ve Siyasal Gündemi Etkileyen Unsurlar, 122-160.
10 Ara Sınav
11 Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar. Kalender, A. (2005). Siyasal İletişim, Çizgi Kitabevi, Konya, Seçmen Tercihine Teorik ve Amprik Yaklaşımlar, 38-64.
12 Seçmenin oy verme davranışı ve belirli bir parti veya adayı tercih etmesinde etkili olan unsurları açıklamaya çalışan yaklaşımlar. Kalender, A. (2005). Siyasal İletişim, Çizgi Kitabevi, Konya, Seçmen Tercihine Teorik ve Amprik Yaklaşımlar, 38-64.
13 Sivil toplum. Keane, J. (1988). "Sivil Toplum ve Devlet Arasındaki Ayrımın Kökenleri ve Gelişimi 1750-1850", Keane, J. (der.), Sivil Toplum ve Devlet içinde, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 47-90. Sarıbay, A. Y. (1998). "Türkiye'de Demokrasi ve Sivil Toplum", Keyman, E. F. ve Sarıbay, A. Y. (der.), Küreselleşme Sivil Toplum ve İslam içinde, Vadi Yayınları, Ankara, 88-108.
14 Sivil itaatsizlik. Dağtaş, E. (2008). "Medya ve Demokrasi Ekseninde Tabandan Yükselen Çığlık: Sivil İtaatsizlik Üzerine Bir Değerlendirme", Dağtaş, E., (der.), Türkiye'de Sivil İtaatsizlik Toplumsal Hareketler ve Basın, Ütopya Yayınevi, Ankara, 27-75.
15 Yeni toplumsal hareketler. Çetinkaya, Y. D. (2008). "Tarih ve Kuram Arasında Toplumsal Hareketler", Çetinkaya, Y. D. (der.), Toplumsal Hareketler içinde, İletişim Yayınları, İstanbul, 15-61.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 21
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Siyasal iletişime ilişkin kavramlar ve kuramsal yaklaşımları bilir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Siyasal iletişimin önemli aktörlerinden birinin de bireyler olduğunu ve bireyin neden siyasetin bir öznesi olması gerektiğini bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. Siyasal iletişim konusunda uzmanlaşır ve siyasal kampanya çalışmalarında yer alabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Siyasal danışmanlık konusunda gerekli olan alt yapıyı edinebilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Siyasal iletişim alanında akademik çalışma yapmak isterse siyasal iletişime yönelik farklı bakış açılarını kazanmış olur. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Siyasal iletişimin politik meşruiyetin sağlanmasındaki rolünü analiz edebilir ve medya ve siyaset arasındaki ilişkileri doğru bir şekilde çözümleyebilir. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Siyasal iletileri daha eleştirel okuyabilir. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Mesleki anlamda siyasal gazetecilik noktasında uzmanlaşmak istediğinde önemli kazanımlar edinir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20