İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   TÜRK DEMOK. TAR. ve MEDYA
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0901334 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Dr. Nalan Ova
Koordinator E-mail nova selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Türkiyedeki siyasi, toplumsal, kültürel tarihe ilişkin genel bilginin kazandırılması. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında siyaset ve medya ilişkisini ortaya koymak. Çok Partili siyasal hayata geçiş dönemi ile birlikte medya ve toplum ilişkisini incelemek. Türkiyede medya tarihine ilişkin genel bilginin kazandırılması. Demokrasi, siyaset, medya ve toplum ilişkisini bütünlüklü bir biçimde analiz etmek
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders, ders yürütücüsü tarafından anlatılmaktadır. Derse öğrecinin katılımını sağlamak temel amaçtır. Bu amaç kapsamında derste öğrencilere sorular sorularak tartışmaları istenmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat dönemi Batılılaşma çabaları Zürcher, E.J. (1998) Modernleşen Türkiyenin Tarihi. İstanbul: İletişim. Topuz, H. (2003). Türk basın Tarihi. istanbul: Remzi Kitabevi
2 Tanzimat Dönemi Basın ve Siyaset İlişkisi Zürcher, E.J. (1998) Modernleşen Türkiyenin Tarihi. İstanbul: İletişim
3 II. Abdülhamit Döneminde Osmanlıda Toplumsal, Kültürel, Siyasal hayat ve basın Zürcher, E.J. (1998) Modernleşen Türkiyenin Türkiyenin Tarihi. İstanbul: İletişim.. Topuz, H. (2003) Türk Basın Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi. Tuanaya, T.Z. (2003). Türkiyede Siyasi Gelişmeler: 1876-1938. İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları
4 Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Jön Türk hareketi ve basın Mardin, Ş. (2004). Türk Modernleşmesi. İstanbul: İletişim. Topuz, H. (2003). Türk Basın Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi. Mardin. Ş. (2002) Türkiyede Toplum ve Siyaset. İstanbul: İletişim
5 II. Meşrutiyet Dönemi Toplumsal ve Siyasal Hayat Üstel. F. (2004) "II. Meşrutiyet ve vatandaşın İcadı" Modern Türkiyede Siyasi Düşünce. Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi içinde Mehmet Alkan (der.). istanbul: İletişim. Zürcher E. J ve Quataert (2007). osmanlıdan Cumhuriyet Türkiyesine İşçiler. İstanbul: İletişim. Tunaya. Z. (2003). Türkiyede Siyasal Gelişmeler. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
6 II. Meşrutiyet Dönemi Toplumsal ve Siyasal hayat Berkes, N., (2002), Türkiyede Çağdaşlaşma, (Yay. Haz.) A. Kuyaş, İstanbul: YKY.Çakır, S., (1996), Osmanlı Kadın Hareketi, İstanbul: Metis. Çetinsaya, G., (2004), ?Kalemiyeden Mülkiyeye Tanzimat Zihniyeti?, Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi, (Der.) M. Ö. Alkan, içinde. İstanbul: İletişim
7 II. Meşrutiyet Dönemi Toplumsal ve Siyasal hayat Demirdirek, A., (1993), Osmanlı Kadınlarının Hayat Hakkı Arayışının Bir Hikayesi, İstanbul: İmge. Aydın. S. (2004). "İki İttihat-Terakki: İki Ayrı Zihniyet, İki Ayrı Siyaset". Modern Türkiyede Siyasi Düşünce: Tanzimat ve Meşrutiyetin Birikimi içinde Mehmet Alkan (der.). İstanbul: İletişim
8 Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında siyaset ve toplum Keyman, F., (2007), ?Modernity, Secularism and Islam: The Case of Turkey?, Theory Culture Society, 24 (2), s. 215-234. Çelik, N. B., (1996), Kemalist Hegemony From Its Constitution to Its Dissolution, University of Essex, Basılmamış Doktora Tezi. Parla, T., (2001), Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiyede Korporatizm, İstanbul: İletişim
9 Cumhuriyetin Kuruluş Yıllarında Siyaset ve Medya İlişkisi Ova. N. (2003) Harf İnkılabı ve Türk Basını (1928-1929): Vakit, İkdam ve Hakimiyet-i Milliye Örnekleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Toker, N., Tekin, S., (2002),?Batıcı Siyasi Düşüncenin Karakteristikleri ve Evreleri: `Kamusuz Cumhuriyetten `Kamusuz Demokrasiye?, Modern Türkiyede Siyasi Düşünce: Modernleşme ve Batıcılık, (Der.) U. Kocabaşoğlu, içinde, İstanbul: İletişim, s. 82-106.
10 Ara Sınav
11 Türkiyede Çok Partili Siyasal Yaşam ve Basın Timur, T. (2003). Türkiyede Çok Partili Hayata Geçiş. Ankara: İmge. Gürkan. N. (1998). Türkiyede Demokrasiye Geçişte Basın. İstanbul:İletişim Yayınları. Güvenir. M. (1991) İkinci Dünya Savaşında Türk Basını. TGC Yayınları
12 Türkiyede 1960-1980 Dönemi Toplumsal ve Siyasal hayat Köker, L., (2008), Demokrasi, Eleştiri ve Türkiye, Ankara: Dipnot Köker, L., (2003), Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İstanbul: İletişim Yay. Keyman, F., (2007), ?Modernity, Secularism and Islam: The Case of Turkey?, Theory Culture Society, 24 (2), s. 215-234. İnsel, A., (2005), Türkiye Toplumunun Bunalımı, İstanbul: Birikim.
13 1980 Sonrası Türkiyede Siyaset ve Medya Adaklı G. (2000). Türkiyede Medya Endüstrisi. Ankara: Ütopya. Arslantaş. S. (2009). The unionization (Problems) conceived by journalists in the post-1980 mediascape in Turkey, METU-MCS. Gülalp, H., (2003), Kimlikler Siyaseti: Türkiyede Siyasal İslamın Temelleri, İstanbul: Metis.
14 1990lardan günümüze Türkiyede siyaset ve medya Keyder, Ç., (1999), ?1990larda Türkiyede Modernleşmenin Doğrultusu?, Türkiyede Modernleşme ve Ulusal Kimlik (Der.) S. Bozdoğan ve R. Kasaba İçinde, İstanbul: Tarih Vakfı, s. 29-42. Adaklı, G., (2009), ?2002-2008: Türk Medyasında AKP Etkisi?, AKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu, (Der.) İ. Uzgel ve B. Duru içinde, Ankara: Phoenix, s. 559-613.
15 2000li yıllarda Medya siyaset ilişkisi Uzgel, İ. Duru B. (2000). AKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu, (Der.) İ. Uzgel ve B. Duru içinde, Ankara: Phoenx
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 15 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. Türkiyede siyaset, medya, toplum ilişkisine dair bilgi sahibi olur. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Türkiyede siyasi tarihi çok boyutlu analiz edebilir 4
D.Ö.Ç. 3 3. Türkiyede basın ve siyaset ilişkisine dair bilgi sahibi olur 4
D.Ö.Ç. 4 4. Türkiyede basının tarihsel gelişimine ilişkin bütünlüklü bir bakış açısı edinebilir 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20