İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   SİYASET BİLİMİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0901324 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. İbrahim TORUK
Koordinator E-mail itoruk selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı Bir disiplin olarak Siyaset Bilimi'nin sınırlarını tanıtmak, diğer sosyal bilim disiplinleriyle ilişkisini anlatmaktır. Özellikle politika, güç ve iktidar kavramları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Politika, güç ve iktidar kavramları bu dersin amacını oluşturmaktadır. Yakın dönem Türk siyasi tarihinin de önemli olayları ders kapsamında yer almaktadır.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders plânı başlığı altında listelenen konu başlıkları öğretim elemanı tarafından çoklu ortam araçları kullanılarak öğrencilere aktarılacaktır. Ders işlenişinde öğrenci merkezli bir yaklaşım benimsenerek, öğrencilerin aktif biçimde derse katılımları amaçlanmaktadır. Görsel iletişim unsurlarından da sıklıkla yararlanılacaktır.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Tanışma ve siyasetin farklı anlamları. Temel kavramlar
2 Siyaset Bilimin akademik örgütlenme içindeki yeri. Bir akademik disiplin olan siyaset biliminin ?bilimselleşme? süreci. Temel kavramlar: siyaset bilimi, siyasal kuram ve siyaset bilimi, siyasal kuram, siyasette nicel yöntemler M. Kapani, Politika Bilimine Giriş, s. 22-28 Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayınları, İstanbul, (2012).
3 Siyaset biliminde yaygın olarak kullanılan yaklaşımlar Temel kavramlar: davranışsalcılık, işlevselcilik, sistem analizi, siyasal sistem ve pozitivizm Münci Kapani, Siyaset Bilimi, s. 29-33 Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayınları, İstanbul, (2012).
4 Modern devletin oluşumuna olanak sağlayan toplumsal ve siyasal gelişmeler M. Kapani Politika Bilimine Giriş, s. 33-45
5 Liberal devletin anayasal biçimi ve egemenlik ilkesi. M. Kapani Politika Bilimine Giriş, s. 68-80
6 İktidar kavramı ve toplumsal-siyasal ilişkiler i M. Kapani Politika Bilimine Giriş, s. 81-96
7 Vize Haftası
8 Toplumsal farklılığının sınıf, etnik köken, ırk ve cinsiyet bağlamında politikleşmesi ve demokrasi kavramının tarihsel gelişimi. M. Kapani, Politika Bilimine Giriş, s. 97-110
9 Modern demokrasilerde ?katılım? sorununun tartışılması ile ilgili tarihsel ve ideolojik gerekçeler. M. Kapani, Politika Bilimine Giriş, s. 130-145 Davut Dursun, Siyaset Bilimi, Beta Yayınları, İstanbul, (2012).
10 İktidar ile ideoloji arasındaki ilişki - Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İletişim yay., İstanbul, 1989. İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları,17-76
11 İktidar ile ideoloji arasındaki ilişki - Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İletişim yay., İstanbul, 1989. İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları,17-76
12 Temel kavramlar: ulusalcılık, ulus devlet, ulus kurma, Fransız Devrimi, Halklar Bildirgesi E.Hobsbawn,Milletler ve Milliyetçilik,s.64-101/125-224 U. Özkırımlı, Milliyetçilik Kuramları, 25-73
13 Cumhuriyet dönemi Türk siyasetinde yaşanan önemli olaylar (darbeler, siyasi ve ekonomik krizler vb) Cumhuriyet Ansiklopedisi, YKY, İstanbul.
14 Temel kavramlar: anayasalcılık, anayasal hükümet, aristokrasi, aydınlanma, bireycilik, burjuvazi, çıkarlar, demokrasi, despotizm, mutlakıyet, proletarya, sanayi toplumu, sınıf, sömürü, temsil, toplum sözleşmesi, yasa egemenliği, yabancılaşma, devlet öncesi siyasal sistemler, devrim ve karşı devrim, diktatörlük, doğa durumu, egemenlik, faşizm, feodalizm, ilerleme, işçi hareketi, kapitalizm, liberalizm, Marksizm, monarşi, - Blackwell'in Siyasal Düşünceler Ansiklopedisi, II Cilt, Ümit yay., Ankara
15 Final Haftası
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 15 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 10 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : 1 5
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 20
Final : 1 30
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Siyaset bilimiyle ilgili kavramları ve iletişim disipliniyle bağını kuracak biçimde özümsemeleri 4
D.Ö.Ç. 2 Siyaset bilimi formasyonu kazanabilmesi 4
D.Ö.Ç. 3 Modern devletin tarihsel ve sosyolojik bir bakış açısı ile irdeleyebilmesi 4
D.Ö.Ç. 4 Toplum-siyaset ilişkilerini yorumlayabilmesi 4
D.Ö.Ç. 5 İletişim örüntülerini de kapsayan siyasal ilişkileri sorgulayabilmesi 4
D.Ö.Ç. 6 Yakın dönem Türk siyasi tarihinin önemli olaylarını tanıyabilmesi 4
D.Ö.Ç. 7 Türkiye'deki önemli olaylarının Türk basınına nasıl yansıdığı hakkında bilgi sahibi olması 4
D.Ö.Ç. 8 Dünya ve Türkiye'deki siyasi sistemler- partiler hakkında bilgi sahibi olması hedeflenmektedir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20