İLETİŞİM FAKÜLTESİ
GAZETECİLİK
Dersin Adı   İLETİŞİM TARİHİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 0901301 3 / 0 4
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Banu Terkan
Koordinator E-mail bterkan selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Banu Terkan
Yardımcı Öğretim Elemanları
Dersin Amacı 1. Tarih ve iletişim arasındaki ilişkileri ortaya koymak. 2. İletişim tarihinin sadece araçların kronolojik anlamda tarihi olmadığını ortaya koymak. 3. Tarih ve iletişim kavramlarına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmak. 4. İletişim ve tarih üzerine yapılacak tartışmaların tek bir paradigmanın gerçekliği içerisine sıkıştırılamayacağını göstermek. 5. İletişim araçlarının tarihsel gelişimini incelemek. 6. Başlangıcından günümüze egemen iletişim biçimlerini incelemek. 7. Tarih, tarih yazımı, bilgi, iktidar ve egemen iletişim biçimleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak. 8. İletişim tarihi çözümlemelerinde incelenen dönemin toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik ilişkileri çerçevesinde çözümleme yapmanın neden önemli olduğunu ortaya koymak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
0 0 100 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Ders ders yürütücüsü tarafından anlatılmakta ve tartışma pratiklerine dayalı olarak öğrencilerin katılımı sağlanmaktadır. Öğrenciler haftanın zorunlu okumalarını yapmakla yükümlüdürler. Dersin amacına ulaşabilmesi için öğrencilerin derse devam etmesi ve haftanın zorunlu okumalarını yapmaları gerekmektedir.
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 İletişim ve tarih arasındaki ilişkilerin tespiti. İletişim tarihi çözümlemelerinde iletişimin nasıl anlamlırılması gerektiği. İletişimi siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıyı dışarıda bırakarak belli bir çerçeveye sıkıştırıp tanımlamanın ve anlamlırmanın sorunlu yönleri. Erdoğan, İ. (2002). İletişimi Anlamak, Erk Yayınları, Ankara, İnsan, Toplum, Tarih ve İletişim, 503-530.
2 Tarih ve tarih yazıcılığı. İletişim ve tarih arasında kurulacak ilişkilerde tarihin nasıl anlamlırılması gerektiği. İletişim tarihine yönelik çözümlemelerde iletişimin egemenlik, mücadele, toplumsal üretim biçimi ve ilişkileri ve siyasal sistemler ile olan bağlantısının neden önemli olduğu. Alemdar, K. (1996). İletişim ve Tarih, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Tarih ve İletişim, 9-16. Collingwood, R.G. (1990). Tarih Tasarımı, Dinçer, K. (çev.), Ara Yayıncılık, İstanbul, Tarih Felsefesi, Tarihin Yapısı, Nesnesi, Yöntemi ve Değeri, 21-29.
3 İlkel topluluklardaki iletişim ve haberleşme biçimleri ile ilk uygarlıkların oluşması ile birlikte egemen iletişim biçimlerindeki değişiklikler ve ilk haberleşme sistemleri. Erdoğan, İ. (1999). "Eski Çağlar ve İlk İmparatorluklardaki Egemen İletişim Biçimleri Üzerine Bir Değerlendirme", Kültür ve İletişim 2(2), 15-46. Alemdar, K. (1981). Türkiye'de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri, Tarihsel Kaynaklar, 13-28. İnuğur, M. N. (2002). Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, Basının Doğuşu, 25-35. McNeill, W. H. (2007). Dünya Tarihi, Şenel, A. (çev.), İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Başlangıç, 25-43.
4 Ortaçağ'ın siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapısı üzerine değerlendirme. Ortaçağ'da egemen olan iletişim biçimleri. Şenel, A. (1995). Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, Ortaçağ Latin Dünyasında Toplum ve Siyasal Düşünüş, 207-230. Alemdar, K. (1981). Türkiye'de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri, Tarihsel Kaynaklar, Roma İmparatorluğu Sonrası Avrupa'da Haberleşme, 29-46. İnuğur, M. N. (2002). Basın ve Yayın Tarihi, Ortaçağ'da Haberlerin Toplanması ve Yayılması, 35-45.
5 Matbaanın icadının sözlü kültür ve yazılı kültür üzerindeki etkileri. Sözlü kültür, yazılı kültür ve matbaa ile birlikte gelen kültürün özellikleri. Batuş, G. (2004). "Sözlü Kültürden Kitle Kültürüne Geçiş Sürecine Direnen Değerler", 2nd International Symposium Communication in the Millennium, Volume 2, 817-825. İnuğur, M. N. (2002). Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, Matbaa, 45-53.
6 Yeniçağ'da iletişimi sağlayan araçlar, sistemler ve egemen iletişim biçimleri. Şenel, A. (1995). Siyasal Düşünceler Tarihi, Yeniçağ'da Toplum ve Siyasal Düşünüş, 275-290. İnuğur, M. N. (2002). Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, Yeniçağ'da Basın ve Yayın Hareketleri, 53-70. Thompson, J. B. (2010). "Haber Ticareti", Crowley, D. ve Heyer, P. İletişim Tarihi içinde, Ersöz, B. (çev.), Phoenix Yayınevi, Ankara, 174-179. Eisenstein, E. (2010). "Okuma Kamusunun Yükselişi", Crowley, D. ve Heyer, P. İletişim Tarihi içinde, 148-159.
7 18. yüzyılda Aydınlanma düşüncesinin iletişim sistemleri üzerine etkisi ve 18. yüzyılda çeşitli ülkeler basını. Jeanneney, J.N. (2006). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, Atuk, E. (çev.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 18. Yüzyıl İngiltere'nin Görkemi, Fransız Devrimi ve Basın, 38-77. Briggs, A ve Burke, P. (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi, Şener, İ. (çev.), İzdüşüm Yayınları, İstanbul, Fransa'da Aydınlanma ve Devrim, 116-125. İnuğur, M. N. (2002). Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 18. yüzyılın genel görünümü, 70-86.
8 Habermas'ın 18. yüzyıl temelli kamusal alan ve iletişim tartışmaları. Habermas, J. (2004). "Kamusal Alan", Özbek, M. (ed.), Kamusal Alan içinde, Hil Yayın, İstanbul, 95-102. Frazer, N. (2004). "Kamusal Alanı Yeniden Düşünmek: Gerçekte Varolan Demokrasinin Eleştirisine Bir Katkı", Özbek, M. (ed.), Kamusal Alan içinde, Hil Yayın, İstanbul, 103-132.
9 19. yüzyılda Endüstri Devrimi'nin, kentleşmenin, kitle toplumu tartışmalarının, işçi sınıfı hareketlerinin, emperyalist politikaların basın üzerindeki etkileri ve 19. yüzyılda çeşitli ülkeler basını. Sander, O. (1989). Siyasi Tarih, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara, Endüstri Devrimi ve Sonuçları, 141-170. Jeanneney, J.N. (2006). Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, Atuk, E. (çev.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Özgürlük Yayılıyor, Altın Çağ, 78-121. İnuğur, M. N. (2002). Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 19. Yüzyılın Genel Görünümü, 114-133.
10 Ara Sınav
11 19. yüzyılda Endüstri Devrimi'nin, kentleşmenin, kitle toplumu tartışmalarının, işçi sınıfı hareketlerinin, emperyalist politikaların basın üzerindeki etkileri ve 19. yüzyılda çeşitli ülkeler basını. İnuğur, M. N. (2002). Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, İstanbul, 19. yüzyılın genel görünümü, 114-133. Özer, Ö (2012). "19. Yüzyılda Amerika'da Gazetecilik: Öne Çıkan İsimler ve Yeni Gazetecilik", Özer, Ö. (ed.), Haberin Doğası içinde, LiteraTürk, Konya, 385-412. Schudson, M. (2010). "Yeni Gazetecilik", Crowley, D. ve Heyer, P. İletişim Tarihi içinde, Ersöz, B. (çev.), Phoenix Yayınevi, Ankara, 208-217.
12 Radyo ve sinemanın tarihsel gelişimi, İkinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrası ve Soğuk Savaş döneminde radyo üzerine değerlendirme. Abisel, N. (1989). Sessiz Sinema, Sinemanın İcadı, Sinemanın İlk Yılları, 5-40. Kayalı, K. (2006). Yönetmenler Çerçevesinde Türk Sineması Üzerine Bir Yorum Denemesi, Türk Sineması, 23-36. Tekinalp, Ş. (2003). Camera Obscura'dan Synopticon'a Radyo ve Televizyon, Radyo Yayınlarının Teknik Tarihçesi, 55-60 Türkiye'de Radyo Yayıncılığı, 105-116. Kuruoğlu, H. (2006). Propaganda ve Özgürlük Aracı Olarak Radyo, Nobel Yayın, Ankara, Propaganda Amaçlı Bir Güç Olarak Radyo, 7-45.
13 Televizyon yayıncılığının tarihsel gelişimi ve televizyonun toplumsal yaşamdaki çeşitli etkileri. Televizyon üzerine Pierre Bourdieu ve Jean Baudrillard'ın görüşleri. Tekinalp, Ş. (2003). Camera Obscura'dan Synopticon'a Radyo ve Televizyon, Der Yayınları, İstanbul, Dünyada Televizyon Yayıncılığı, 127-129 Türkiye'de Televizyon Yayıncılığı, 239-251. Köse, H. (2002). "Bourdieu'cü Beğeni Yargısı Açısından İzleyici ve Medya", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 15, 271-284.
14 Televizyon yayıncılığının tarihsel gelişimi ve televizyonun toplumsal yaşamdaki çeşitli etkileri. Televizyon üzerine Pierre Bourdieu ve Jean Baudrillard'ın görüşleri. Tekinalp, Ş. (2003). Camera Obscura'dan Synopticon'a Radyo ve Televizyon, Der Yayınları, İstanbul, Dünyada Televizyon Yayıncılığı, 127-129 Türkiye'de Televizyon Yayıncılığı, 239-251. Köse, H. (2002). "Bourdieu'cü Beğeni Yargısı Açısından İzleyici ve Medya", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 15, 271-284. Öker, Z. (2003). "Jean Baudrillard", Rigel, N., Batuş G. vd. (Yay. Haz), Kadife Karanlık içinde, Su Yayınları, İstanbul, 221-261.
15 İnternetin tarihsel gelişimi ve internetin siyasal, kültürel, ekonomik, toplumsal etkileri. İnternet üzerine yapılan tartışmalarda internetin demokratikleştirici potansiyeli ve yeni bir egemenlik biçimi olarak interneti ele alanların gerekçeleri. Timisi, N. (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, İnternetin Tarihi, 121-123 İnternetin Demokratik Potansiyeli, 193-209 İnternet ve Yeni Egemenlik, 211-237.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - - - -
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 40 - -
Final   - - 1 60
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 3
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : - -
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 15
Final : 1 21
DERSİN AKTS KREDİSİ 4
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 1. İletişim araçlarının tarihsel gelişimi hakkında gerekli olan kuramsal bilgiyi edinir. 4
D.Ö.Ç. 2 2. Çeşitli ülkelerdeki egemen iletişim biçimlerini bilir. 4
D.Ö.Ç. 3 3. İletişim disiplini ile sosyal bilimlerin diğer alanları arasında ilişki kurabilir. 4
D.Ö.Ç. 4 4. Avrupa tarihine ilişkin değerlendirmeler yapabilir. 4
D.Ö.Ç. 5 5. Batı'da ve Türkiye'de egemen iletişim biçimleri ve iletişim araçlarının tarihsel gelişimini karşılaştırır. 4
D.Ö.Ç. 6 6. Gazetecilikte dikkate alınması gereken unsurlardan biri olan incelenen olay ve olguların tarihsel bağlamından koparılmadan incelenmesi gerektiği noktasındaki düşüncenin önemini kavrar. 4
D.Ö.Ç. 7 7. Eleştirel bir tarih perspektifi kazanır. 4
D.Ö.Ç. 8 8. Tarih, tarih yazımı, bilgi, iktidar ve egemen iletişim biçimleri arasında ilişki kurabilir. 4
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20