İLETİŞİM FAKÜLTESİ
R.T.S. İçerik

RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ

 

1. DÖNEM TOPLAM 7 DERS 30 KREDİSİ

 

ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I. 2+0

Dersin amacı, hangi zorluklardan geçerek devlet ve ülke bağımsızlığına ulaştığımızı en üst düzeyde öğrenciye kavratmaktır. Bu amaçla Osmanlı Devleti’ni çöküşe götüren nedenler, devleti kurtarma çabaları ve akımları, I. Dünya Savaşı, cepheler, Mondros Mütarekesi, Mustafa Kemal ve Kuvayı Milliye hareketi gibi konular anlatılmaktadır.

 

TÜRK DİLİ-I. 2+0

Üniversitelerde okutulacak Türk Dili derslerinin amacı, yükseköğrenimini tamamlamış olan her gence, ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade vasıtası olarak, Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; öğretimde birleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir. Derste, dil  bilgisi,dil kültür ilişkisi, dünya dilleri arasında Türkçe’nin yeri, dilin bugünkü durumu, imla ve kompozisyon bilgileri verilmektedir.

 

YABANCI DİL-I 2+0

Öğrencilere, İngilizce hakkında temel gramer ve konuşma bilgileri kazandırmak amaçlanmaktadır. Orta düzeyde bir dil öğreniminin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Dersin kapsamı içerisinde, özne zamirler, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve zarflar, geniş zaman, olma fiili ile bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru yapıları. bağlaçlar, işaret zamirleri, belgili ve belgisiz harfi tarif, isim fiiller ve nesne zamirler. çekimsiz yardımcı fiillerden "can" ve örneklerle kullanımı yer almaktadır.

 

 

TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ …………………… 2+2

 

Bu derste öğrencilere temel bilgisayar kullanım becerileri edindirilecek ve modern teknolojik altyapı hakkında bilgi verilecektir. Ders, öğrencilerin bilgisayarı tanımasını ve uygulamalarda genel beceri kazandırılmasını amaçlamaktadır. Derste, bilgisayarlarda elektronik temel yapı, donanım yapıları, disk işletim sistemi, windows işletim sistemi, hizmet programları , disk birleştirici, disk temizleme, disk bakımı gibi konular üzerinde durulmaktadır.

 

 

 

SOSYOLOJİ 3+0

Öğrencilere sosyoloji biliminin kavramsal çerçevesinin aktarılması bu dersin genel amacıdır. Dersin içeriğini; sosyolojinin temel kavramları; toplum, grup, sosyalleşme, kültür, toplumsal etkileşim, tabakalaşma, güç, otorite, kentleşme, sosyal değişme, küreselleşme, temel sosyolojik kurumlar; aile, ekonomi, siyaset, eğitim ve din vb. konular oluşturmaktadır.

 

İLETİŞİM BİLİMİ-I 3+0

Bu derste iletişim biliminin genel kavramları üzerinde durulmaktadır. Teorik olarak iletişim tanımları, sınıflandırması, önemi ve kuramlar anlatılmakta, öğrencilerin üst sınıflarda alacakları iletişim derslerine temel oluşturması sağlanmaktadır.

 

 

RADYO-TV-SİNEMA-I. 3+0

Radyo Televizyonun tanımı ve tarihçesi, Radyo Televizyon, Radyo Televizyon yayınlarının örgütlenmesi Radyo Televizyonun  işlevleri ve yayın türleri, Radyo Televizyonun özellikleri karakteristikleri, Radyo ve Televizyonun ilişkileri ve bir birlerine olan etkileri, diğer kitle iletişim araçları ile etkileşimleri incelenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DÖNEM TOPLAM 7 DERS 30 ECTS KREDİSİ

 

 

ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II        2+0

Dersin amacı, hangi zorluklardan geçerek devlet ve ülke bağımsızlığına ulaştığımızı en üst düzeyde öğrenciye kavratmaktır. Bu amaçla TBMM’nin açılması, Mudanya’ya götüren gelişmeler, Lozan Konferansı, Atatürk inkılabı ve hedefleri, Milli Savunma ve Atatürk ilkeleri gibi konular üzerinde durulmaktadır.

 

TÜRK DİLİ-II. 2+0

Ders, birinci sömestrde kalınan konulardan devam etmektedir. Derste, zarflar, cümle bilgisi, cümle çeşitleri, sözlü kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyon bilgileri, anlatım bozuklukları, retorik gibi konular anlatılmaktadır.

 

YABANCI DİL-II. 2+0

Bu dönem yer alan yabancı dil dersi İngilizce’de sayılabilen ve sayılamayan isimler, zaman zarfları, belgisiz zamirler, emir cümleleri, zaman gösteren edatlar, ünlem ifadeleri, sıklık zarfları, renkler, günler, aylar ve bunlarla ilgili metin çalışmaları, şimdiki zaman ve "olmak" fiili ile di'li geçmiş zaman gibi konular anlatılmaktadır.

 

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3+0

Dersin amacı, öğrencilerin hukukla ilgili temel kavram ve terimleri öğrenmesidir. Derste, hukuka giriş, temel kavramlar, hukukun sosyal düzen kuralları arasındaki yeri, hukukun kaynakları, kaynakların ortaya çıkış biçimleri ve özellikleri, hukukun bölümleri olan kamu ve özel hukuk disiplinleri altında yer alan hukuk dalları (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku gibi) hakkında genel bilgiler anlatılmaktadır.

 

DAVRANIŞ BİLİMLERİ 3+0

Bu dersin genel amacı; bilimsel yöntem ve teknikler çerçevesinde sosyal psikolojiyi tanıtma, sosyal psikoloji konusu içine giren, bireyin içinde oluşan süreçlerin ve bireylerin arasında yer alan süreçlerin anlaşılmasını sağlamaktır. Bu bağlamda, insanların üye oldukları grupların onların davranışları üzerindeki etkileri, önyargının kaynakları, sosyal normların davranış üzerindeki olası etkileri, kitle iletişiminin davranışı nasıl etkilediği ve kalabalığın insan davranışına etkileri ele alınmaktadır

 

TEMEL GAZETECİLİK. 4+0

Bur ders ile halkla ilişkiler bölümü öğrencilerinin kendi branşları ile gazetecilik/habercilik arasında bağıntı kurmalarını sağlayacak temel kavram ve nosyonlar verilmektedir. Bu bağlamda gazetenin yapısal ve teknik özellikleri, işlevleri, Türkiye ve Dünyadaki kısa tarihçesi, haber ve bili alma-verme, organizasyon yapısı, gazete hazırlama aşamaları, haber toplama ve yazma, sorumluluklar ve denetleme mekanizmaları konuları işlenmektedir.

 

RADYO-TV-SİNEMA II 3+0

Bu derste, Radyo Televizyonun temelleri anlatıldıktan sonra daha gelişmiş olarak Radyo ve  Televizyonun kitle   

iletişim araçları içerisindeki yeri, önemi ve etkileşim içinde bulunduğu diğer iletişim araçları incelenecektir. 

Ayrıca sinema ile ilgili genel bilgiler verilmektedir.

 

 

 

 

3. DÖNEM  TOPLAM 6 DERS 30 ECTS KREDİSİ

 

 

 

SİNEMATOGRAFİ …………. 3+0

 

 

TEMEL FOTOĞRAFÇILIK. 3+0

Fotoğraf alanı ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazandırılması dersin temel amacını oluşturmaktadır. Fotoğrafçılığın tarihçesi, dijital gelişmeler, fotoğraf makinasının teknik özellikleri, kullanımı, çekim ilkeleri derste kavratılarak fotoğraf çekimi ve laboratuar ortamında uygulama çalışmaları yürütülmektedir. Laboratuarda kullanılan kimyasalların özellikleri, araç ve gereçler, film banyo ve baskı teknikleri öğrencilere derste öğretilmektedir.

 

 

HABER TOPLAMA VE YAZMA 3+0

Haberlerin seçiminden, yayınına kadar olan süreci incelenmek. Haber kaynakları, haber konularının ve olaylarının seçimi, takibi, kitle iletişim aracının özelliklerine göre haberin yapılandırılması, haber yazma teknikleri ve bu tekniklerin haber yazımında uygulanması hakkında bilgiler vermek.

 

 

RD-TV’NİN TEKNİK TEMELLERİ …………………3+0

Radyo Televizyon teknolojilerinin gelişimi ve kullanımının anlatımı hedeflenmektedir.Radyo TV Yayın sistemlerinin teknolojik gelişimi, radyo tv stüdyo cihazlarının çalışması ve kullanılması, radyo TV yayıncılığında dijital sistemler

 

DÜNYA SİNEMA TARİHİ…………… 3+0

 

BİLGİ KAYNAKLARI KULLANIMI ……………… 3+0

 

 

 

4. DÖNEM  TOPLAM 6 DERS 30 ECTS KREDİSİ

 

 

KURGU KURAM VE İLKELERİ 3+0

 

Dersin amacı, uygulama alanlarında kullanılan bilgisayar programlarının öğrencilere öğretilmesidir. Ders kapmasında; ofis 2003 programları, word, excel, power point programları, internet, Ms outlook gibi programlar anlatılmakta ve proje uygulamaları yaptırılmaktadır.

 

TV İÇİN HABER YAZMA 3+0

Dersin amacı, radyo ve televizyonun araçsal özellikleri ve bu özelliklere göre haberin teknik olarak nasıl yazılacağını öğretmektir. Ayrıca bu araçlar için haber takibi, yazımı ve kurgu aşamasında hangi teknik araçların nasıl kullanılacağını uygulamalı olarak incelemek amaçlanmaktadır.

 

TÜRK SİNEMA TARİHİ. 3+0

Bu derste Dünya ve Türk sineması tarihi üzerine ayrıntılı bir inceleme hedeflenmektedir. Sinemanın ortaya çıkışı, siyah-beyaz sinema dönemi, sessiz sinema dönemi, sinemada türler, sinemanın ilk önemli filmleri ve yönetmenleri, Türk sinema tarihinin gelişimi, Türk sinemasına katkıda bulunan önemli yönetmenlerin anlatımı.

 

TV ‘DE GÜNCEL SORUNLAR …… 3+0

 

SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ …. 3+0

 

İLETİŞİM TARİHİ…… 3+0

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DÖNEM TOPLAM 7 DERS 21 KREDİ (21+0)

 

 

SİNEMA-TV’DA GÖRÜNTÜ DÜZENLEME 3+0

Bu dersin amacı, sinema ve televizyonun temeli olan görüntü düzenlemesini, görsel ögeleri ve görüntü estetiğini işlemektir. Görüntü, görselleştirme, görüntüleme, çerçeveleme ve kompozisyon, görselleştirme kağıdı, stüdyo planı, kamera hareketleri, kamera önündeki hareketler, görüntülerin oluşturduğu hareketler.

 

KURGU KURAM VE İLKELERİ………… 3+0

 

RADYO PROGRAMCILIĞI ……………………3+0

 

SİNEMA AKIMLARI ……………………………3+0

Bu derste sinema tarihinde önemli bir yeri olan sinema akımlarının ve yönetmenlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir. Sinema sanatının oluşumundan bu yana, bu sanat içinde ortaya çıkan temel akımların, sinemaya getirdiği yenilikler, anlatım biçimleri ve bu akımları uygulayan yönetmenlerin tanıtımı.

 

İLETİŞİM SİSTEMLERİ …………………………….3+0

Dersin amacı, öğrencilerin geçmişten günümüze iletişim alanında ortaya atılan iletişim kuramları hakkında gerekli bilgilere ulaşmasını sağlamaktır. İletişim sistemleri ile siyasal sistemler arasındaki kuramsal bağlantılar, İletişim alanının düzenlenme amaç ve gerekçeleri, normatif medya (iletişim) kuramları:, otoriter medya kuramı, liberal (özgürlükçü) medya kuramı, sosyal sorumluluk kuramı, Sovyet-totoliter kuramgelişme aracı kuramı, katılımcı demokratik medya kuramı, Batı avrupa iletişim sistemlerinin (düzenlerinin) incelenmesi:İngiltere, Fransa, Almanya, A.B.D. İletişim sisteminin (düzeninin) incelenmesi, Türkiye’deki iletişim sisteminin incelenmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

 

Mesleki Yabancı Dil-I 3+0

İletişim öğrencilerine mesleki iletişim ortamları ve yaygın iletişim kalıplarının tanıtılması, temel mesleki jargonların edinilmesine ek olarak temel dil bilgisi tazelemesine yönelik İngilizce yabancı dil dersidir. Derste, İngilizce’den Türkçe’ye doğru çeviri yaklaşımları, Türkçe’den İngilizce’ye doğru çeviri yaklaşımları, yaygın çeviri hatalarından kaçınma yolları., basit temel cümle yapılarının birleştirilmesiyle bileşik cümlelere geçiş, tüm iletişim bölüm ve uzmanlık alanlarının ortak iletişim ortamı olan haber dilinin kullanılması gibi konular ele alınmaktadır.

 

Kültürler Arası İletişim 3+0

Öğrencilere farklı kültürlere saygı ve onların ortak yaşam alanlarında buluşmalarını sağlayıcı bilgileri kazandırabilmek bu dersin amacını oluşturmaktadır. Kültür kavramının tanımı ve kültür teorileri, iletişim açısından önemi, farklı kültürel değer ve yargılardan örnekler, kültürlerarası iletişim kurmanın yol ve araçları, üretilen ve satılan kültürler; popüler kültür, kitle kültürü, toplumsal bakış açıları, iletişimin yeri ve önemi derste ele alınan temel konulardır.

 

Siyasal Düşünceler 3+0

Dersin amacı siyasal düşüncelerle ilgili geniş bir perspektif çizmektir. Devlet, iktidar, yönetim gibi konularda ilk çağdan günümüze kadar ileri sürülen ve tartışılan görüşler ders kapsamında incelenmektedir.

 

Kültürel Antropoloji. 3+0

Dersin amacı, insanlığın ortaya koyduğu ürünleri, kültürü inceleyen kültürel antropolojiyle ilgili kavramsal altyapıyı oluşturmaktır. Antropolojinin kavramsal çerçevesi, antropolojinin inceleme yöntemleri, insanı tanıma ve insanın ortaya koyduğu eserlerin, kültürün incelenmesi.

 

Televizyon Reklamcılığı 3+0

Önemli mecralardan biri olan Televizyonu anlamayı ve kullanmayı öğretme amacıyla, Reklam Aracı Olarak Televizyon, Televizyon Reklamcılığı ve Yaratıcılık, Yaratıcılık, Reklamda yaratıcılık, Televizyon Reklamcılığında Yaratıcı Strateji süreci, Brief, Araştırma, Ürün ya da hizmet, Hedef tüketiciler, Rakip analizi, Düşünce, Yapım tarzı, Yapım formatı, Yapım tekniği; TV Reklam Filmi Yapımı: Senaryo, Storyboard, Bütçe, Yapım aşaması, Prezantasyon, TV Mecra Uygulama derste işlenmektedir

 

 

 

Tv’de Ses ve Müzik. 3+0

Dersin amacı; televizyonda görüntü kadar önemli olan sesin temellerinin ve tekniğinin öğretilmesini hedeflemektedir. Sesin tanımı ve temel özellikleri, ses kayıt ve müzik yapım tekniklerinin incelenmesi, mikrofon teknikleri, bilgisayarda ses kayıt ve editing işlemleri, konuyla ilgili bir yazılım “Cool Edit Pro” ile her öğrencinin uygulama yapması

 

Geçmişten Günümüze İletişim ………………. 3+0

 

Grafik Tasarımı I ………………………….3+0

 

Senaryo Yazımı …………………………………3+0

 

 

 

 

6. DÖNEM TOPLAM 7 DERS 21 KREDİ (18+3)

 

 

TV YAPIMCILIĞI II ……………………3+0

 

KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI …………………………. 3+0

 

ULUSLARARASI İLETİŞİM. 3+0

Geleceğin iletişimcilerine değişen dünya düzeni içerisinde küresel iletişim araçlarının sürekli değişen, yenilenen konumuna yönelik bilgiler vermek; anlaşılır kılmak ve onları bu ortama hazırlamak dersin amacıdır. Uluslararası faaliyet gösteren iletişim araçları; televizyon kanalları, radyo istasyonları, gazeteler ve dergiler, internet portalları, haber ajansları, bunların olumlu ve olumsuz çalışmaları, olaylar ve yaklaşımlar, uluslararası reklamcılık, uluslararası faaliyet gösteren reklam ajansları, Türkiye’deki ortakları ve çalışmaları derste ele alınan temel konulardır.

 

 

RADYO’DA YAPIM YÖNETİM 3+0

Radyo programı türleri hakkında bilgiler verilip örnekler dinletilerek incelendikten sonra öğrencilerin kendilerine ait programlarını üretmeleri istenmektedir. Fakültemizin yayın organı olan üniversite radyosunda bu programlar yayınlanmaktadır. Yayın ve kurgu stüdyosunda da uygulamalı program örnekleri yapılmaktadır.

 

 

 

 

Video Kurgu . 3+0

Bu derste, sinema ve televizyonda önemli olan görüntü ve ses kurgusunun kuramları ve uygulaması anlatılmaktadır.Kurgu çeşitleri, noktalama işaretleri, televizyon sistemleri, PAL, SECAM, NTSC ve sistemlerin karşılaştırılması, resim çerçevesi, senkron, A seviyesi, B seviyesi, video bantlar, resim oluşması, asamble ve insert kurgu, kurgu setinde bulunan cihazlar, edit cihazı ve kullanım teknikleri, dijital teknoloji ve iletişim.

 

Senaryo Uygulamaları ………………………………. 3+0

Bu derste Senaryo yazımında kullanılan temel kavramların öğretimi. Senaryo yazımında izlenmesi gereken aşamaların incelenmesi ve uygulanması. Televizyon program senaryosu, kısa film ve uzun metraj film senaryolarının hazırlanması ve uygulanmasının öğretimi hedeflenmektedir.

 

TV’de Görsel Tasarım . 3+0

Bu ders ile sinema ve TV’de görsel tasarımın temelleri ve uygulaması stüdyoda ve film çalışmalarında işlenmektedir. Sinema ve TV’de grafik tasarım, grafik tasarım problem çözüm teknikleri, problemin tanımlanması, bilgi toplama, yaratıcılık ve buluş, çözüm bulma ve uygulama, tasarım, tasarım eleman ve ilkeleri, grafik simgeler, görsel kimlik tasarımı, yorumu, afişler ve diğer tasarım ürünleri.

 

Mesleki Yabancı Dil-II. 3+0

İletişim öğrencilerine mesleki iletişim ortamları ve yaygın iletişim kalıplarının tanıtılması, temel mesleki jargonların edinilmesine ek olarak temel dil bilgisi tazelemesine yönelik İngilizce yabancı dil dersidir. İngilizce’den Türkçe’ye doğru çeviri yaklaşımları, Türkçe’den İngilizce’ye doğru çeviri yaklaşımları, yaygın çeviri hatalarından kaçınma yolları., basit temel cümle yapılarının birleştirilmesiyle bileşik cümlelere geçiş, tüm iletişim bölüm ve uzmanlık alanlarının ortak iletişim ortamı olan haber dili gibi konular derste işlenmektedir.

 

Siyasal İletişim 3+0

Siyasal iletişim dersi, öğrencilerin siyasal kampanya çalışmaları yapabilmeleri için teorik zemin oluşturmayı amaçlamaktadır. Ders kapsamı içerisinde; seçmen tercihiyle ilgili teoriler, siyasal kampanya yürütülmesi, canvassing, kamuoyu araştırmaları ve kitle iletişim araçlarının seçmen tercihi üzerindeki etkileri gibi konular üzerinde durulmaktadır

 

İletişim Araştırma Yöntemleri. 3+0

Ders kapsamında öncelikle iletişim araştırmalarına genel olarak bakılmakta, amprik ve eleştirel perspektif ele alınmaktadır. Daha sonra izleyici, içerik ve kurum araştırma alanları ile yöntemleri üzerinde durulmaktadır

 

Haber Kuram ve İlkeleri 3+0

 

 

Belgesel Sinema. 3+0

 

 

Sinemada Türler. 3+0

Dersin amacı; sinema tarihinde ve günümüzde süregelen türlerin ayrıntılı olarak filmlerden ve yönetmenlerden esinlenerek işlenmesidir. Sinemanın ilk ortaya çıkışından bugüne kadar gelişen tüm türler konu edilmektedir. Belgesel, dramatik, kısa, uzun metraj filmlerinin yanı sıra komedi, gerilim, korku, eğitici, dönemsel vb. gibi türlerde ortaya çıkan filmlerin incelenmesi

 

Grafik Tasarım II……………… 3+0

 

Müzik Kültürü…………………………3+0

 

 

 

 

 

 

7. DÖNEM TOPLAM 7 DERS 21 KREDİ (21+0)

 

 

İLETİŞİM HUKUKU ………………………3+0

İletişim Hukuku dersi, iletişim ve onun düzenleyici kurallarının, hukuk normu şeklinde incelenmesi biçiminde gerçekleştirilir. Dünyada ve Türkiye'de iletişim hukukunun temel kavram ve kurumları, özgürlükler alanı, özel yaşamın korunması ve haberleşme özgürlüğü, basın, sinema, Radyo-TV kurumlarının hukuk ve yönetim yapıları öğretilir. Anayasada yer alan Basın Hukuku ile ilgili düzenlemeler, Basın Yasası, Radyo ve Televizyonların Kuruluşu ve Yayınları Hakkında Kanun, TRT Kanunu, Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi, internet gazeteciliğinin hukuksal boyutları, kitle iletişim araçlarıyla ilgili yasal düzenlemeler kapsamında internet hukuku hakkında son gelişmeler örnek ders konularını oluşturmaktadır. Öğrenci bu derste gazete, dergi, televizyon, radyo veya internet gibi kitlesel iletişim araçlarında neler yapması ve kitle iletişim mesajlarının nasıl oluşturulması gerektiği konularında bilgi alır.

 

Bu ders kapsamında şu kitaplar okutulmaktadır: İçel Kayıhan ve Yener Ünver,(2005)  Kitle Haberleşme Hukuku, İst. Ünv. Hukuk Fakültesi, İstanbul, Çolak Nusret İlker (2007) Kitle İletişim Hukuku, Seçkin Yay.Ankara, Yıldız Sevil (2011)Medya ve Hukuk, Nobel Yayıncılık, Ankara

 

TV’de PROGRAM TÜRLERİ ………………………… 3+0

Dersin amacı, televizyon program türlerini temel sınıflandırmalardan başlayarak, dünyada yer alan tüm örnekleri ile incelemek önemli olan türleri mercek altına alarak bu tür yapımların bütün aşamalarını öğretilmesini hedeflemektedir

 

Akademik Yab. Dil -I. 3+0

İletişim öğrencilerine İngilizce bilimsel metinlerin okunması, arka planlarıyla birlikte anlaşılmalarına yönelik, ayrıca temel dil bilgisi tazelemesine yönelik İngilizce yabancı dil dersidir. İngilizce’den Türkçe’ye doğru çeviri yaklaşımları, temel sözlük araştırma bilgisi, yaygın çeviri hatalarından kaçınma yolları, cümlelerin konu bağlamı ile ilişkileri içinde anlamlandırılmaları, tüm iletişim bölüm ve uzmanlık alanlarının ortak iletişim ortamı olan haber dilinin kullanılmasına giriş gibi konular derste ele alınmaktadır.

 

Web Tasarımı -I. 3+0

Dersin amacı öğrencilerin web tasarımıyla ilgili teorik ve uygulamalı bilgileri öğrenmesidir. Ders kapsamında internetin tarihçesi,web, temel teknik ve kavramlar, görsel materyaller, fotoğraf, resim, font vb. konular üzerinde durulmakta, öğrencilere örnek web sitesi hazırlatılmakta ve front page programında uygulamalar yaptırılmaktadır.

 

Tv Metin Yazarlığı. 3+0

Televizyon program ve yapımlarında metin yazarlığı dersi ile amaçlanan, öğrenciye okuma, anlama, anlatma ve yazma becerilerini kazandırmak ve Televizyonda etkili mesajları içerebilen metin yazımı tekniklerinin öğretimin hedeflenmesidir.

 

İletişim Sosyolojisi. 3+0

İletişimin sosyolojik temelli olgu ve sonuçları hakkında öğrencileri bilgilendirmek, onların gelecekte bu konu hakkındaki sorumluluk ve yükümlülüklerini idrak etmelerini sağlamak dersin temel amacıdır. Derste; iletişimin toplumsal yönü, tanımlar, teoriler, kavramlar ve yaklaşımlar,sosyal sorumluluk açısından iletişimcilerin görevleri üzerinde durulmakta,  güncel olaylar ve bu olaylar üzerinde tartışmalar yapılmaktadır.

 

Propaganda. 3+0

Dersin amacı günümüzde yaygın biçimde kullanılan propagandayla ilgili bilgiler sunmaktadır. Ders kapsamında; propaganda tanımları, çeşitleri, tarihi gelişimi, lider propagandası örnekleri, propaganda ve karşı propaganda kuralları ile propaganda analizi gibi konular yer almaktadır.

 

Belgesel Yapımı 3+0

Dersin amacı, televizyon program türleri içinde önemli olan belgesel yapımının bütün aşamalarını öğretilmesini hedeflemektedir. Belgesel nedir?, belgesel film türleri, belgesel film yapım süreci, belgesel filmin dünyada ve Türkiye’de gelişim sürecinin incelenmesi, televizyon için belgesel program  formatları incelenmektedir.

 

Radyo Yayıncılığı . 3+0

 

Sinema Kuramları ………………………… 3+0

 

Kısa Film I ……………………………… 3+0

 

Dijital Kurgu I ……………………………………3+0

 

Radyo TV’de Sektörel Uygulamalar………………………….3+0

 

Haberde Uzmanlık Alanları ……………………………3+0

 

Etnografik Araştırmalar…………………………. 3+0

 

 

 

 

 

 

8. DÖNEM TOPLAM 7 DERS 21 KREDİ

 

 

TELEVİZYONDA GÜNCEL SORUNLAR…………………… 3+0

 

 

 

Akademik Yab. Dil -II 3+0

İletişim öğrencilerine İngilizce bilimsel metinlerin okunması, arka planlarıyla birlikte anlaşılmalarına yönelik, ayrıca temel dil bilgisi tazelemesine yönelik İngilizce yabancı dil dersidir. İngilizce’den Türkçe’ye doğru çeviri yaklaşımları, temel sözlük araştırma bilgisi, yaygın çeviri hatalarından kaçınma yolları, cümlelerin konu bağlamı ile ilişkileri içinde anlamlandırılmaları, tüm iletişim bölüm ve uzmanlık alanlarının ortak iletişim ortamı olan haber dilinin kullanılmasına giriş gibi konular derste ele alınmaktadır.

 

 

 

 

Web Tasarımı -II 3+0

Derste web sayfası tasarımında kullanılan görsel elemanların işlenilmesi ve üretilmesi yapılmaktadır. Web tekniğine yönelik olarak Adobe Photoshop uygulamaları, Macromedia Flash programının öğretilmesi ve örnek web sitesinin flash programıyla uygulanması dersin temel uygulama alanlarıdır.

 

Eleştirel Yaklaşımlar. 3+0

İletişim alanında son dönemlerde önem kazanan eleştirel bakış açıları bu dersin temel konusunu oluşturmaktadır. Ders kapsamında; eleştirel teoriye giriş, Frankfurt Okulu, ekonomi-politik yaklaşım, yapısalcı yaklaşım, kültürel göstergeler yaklaşımı, neo- Marksist yaklaşımlar, Türkiye’deki eleştirel çalışmalar gibi konular üzerinde durulmakta, eleştirel yazarların kitap ve makaleleri tartışılmaktadır.

 

TV Haber Programı Yapımı …………………… 3+0

 

Reklam Tanıtım Filmi Yapımı ………………. 3+0

 

Eğitim Programı Yapımı ………………………. 3+0

 

Kısa Film II………………………… 3+0

 

Dijital Kurgu II………………………………. 3+0

 

RTV’de Yeni Teknolojiler……………………………………3+0

 

AB Medya Politikaları ……………………………….3+0

 

RTV Yayıncılığında Etik ……………………3+0

 

Film Eleştirisi ……………………………. 3+0

 

Kamuoyu Araştırmaları …………………………… 3+0

 

TV İşletmeciliği ve Yayın Planlama …………………………… 3+0